Vedtægter

for Enhedslisten - de rød-grønne

Opdaterede vedtægter for Enhedslisten efter årsmødet 2023
VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN – DE RØD-GRØNNE

 

§1. NAVN

Enhedslisten – de rød-grønne

 

§2. FORMÅL

Enhedslisten vil arbejde for skabelsen af et socialistisk demokrati i Danmark og internationalt. Enhedslisten opfatter det som en afgørende opgave at sikre samarbejde på venstrefløjen og samling af røde og grønne kræfter. Enhedslisten vil arbejde for venstrefløjsrepræsentation i Folketinget, kommunalbestyrelser, regionsråd og EU-parlamentet.

 

§3. MEDLEMSKAB OG KONTINGENT

Stk. 1. Man kan blive medlem af Enhedslisten ved at tilslutte sig Enhedslistens formål og betale kontingent som fastsat af årsmødet.
Stk. 2. Et nyt medlem får først stemmeret til internetbaserede afstemninger efter en karensperiode på en uge fra indmeldelsesdatoen.
Stk. 3. Kontingentet opkræves af Enhedslistens landsorganisation. Kontingentet deles mellem landsorganisationen og afdelingerne efter årsmødets bestemmelse. Hovedbestyrelsen kan fastsætte et særligt lavt introduktionskontingent ligesom der i enkelte tilfælde kan fastsættes et særligt lavt kontingent. Medlemskab ophører ved mere end 6 måneders kontingentrestance.
Stk. 4. Det forventes, at medlemmer af Enhedslisten er organiseret i den fagforening/-forbund, der dækker det overenskomstområde, i hvilket man er beskæftiget.

 

§4. MEDLEMMERNES TILHØRSFORHOLD TIL AFDELINGER

Stk. 1. Alle medlemmer tilknyttes som udgangspunkt lokalafdeling i deres lokalområde.
Stk. 2. I særlige tilfælde kan medlemmet vælge at blive tilknyttet en anden afdeling eller vælge ikke at være tilknyttet en afdeling.
Stk. 3. Som medlem af Enhedslisten udøver man sine medlemsrettigheder, herunder stemmeafgivninger, der efter Enhedslistens vedtægter finder sted i lokalafdelinger, i den lokalafdeling, man er tilknyttet.
Stk. 4. Lokalafdelinger kan afvise at modtage et medlem, der ikke bor i lokalområdet.
Stk. 5. Medlemmer af Enhedslisten har fulde medlemsrettigheder fra den dag, kontingentet er betalt. Dog skal der være betalt kontingent senest en uge inden en generalforsamling, for at man kan have stemmeret.
Stk. 6. Forretningsudvalget kan i særlige tilfælde bistå medlemmer i en lokalafdeling med indkaldelse og afholdelse af ekstraordinære generalforsamlinger i overensstemmelse med afdelingens vedtægter.
Stk. 7. Ved flytning til en anden lokalafdelings område, skal flytningen meddeles landskontoret. Så snart flytningen er registreret her, er medlemskabet overflyttet til den nye afdeling.

 

§5. MEDLEMSRETTIGHEDER

Medlemmer af Enhedslisten har individuelle og kollektive rettigheder, som fremgår af vedtægterne herunder:
Stk. 1. Ret til information.
Alle medlemmer har adgang til referater og beslutningsgrundlag fra møder i partiet, de kan deltage i.

 

§6. AFDELINGER OG REGIONER

Stk. 1. Afdelinger er den demokratiske grundstruktur i Enhedslisten og kan oprettes i lokalområder med medlemmer af Enhedslisten. Oprettelse og nedlæggelse af afdelinger godkendes af Enhedslistens hovedbestyrelse.
Stk. 2. Afdelinger skal have selvstændig økonomi og egne vedtægter.
Stk. 3. I tilfælde af flere afdelinger i samme kommune, skal der etableres en demokratisk struktur for afdelingerne i kommunen, der kan sikre medlemmernes indflydelse i forbindelse med byrådspolitik m.m.
Stk. 4. Hovedbestyrelsen kan i helt særlige tilfælde give tilladelse til at der oprettes en afdeling ud fra andre kriterier end geografiske, herunder en afdeling for medlemmer, der er bosat i udlandet. Hovedbestyrelsen kan også beslutte at en sådan afdeling skal nedlægges.
Stk. 5. For hver af de fem regioner i Danmark er der en regional struktur for afdelingerne i denne region.
Stk. 6. Hver region har selvstændig økonomi og egne vedtægter.

 

§7. REGIONALT OG KOMMUNALT VALG

Stk. 1. Byrådsmedlemmer valgt for Enhedslisten mødes minimum én gang årligt, hvor der ved almindeligt stemmeflertal vælges en landsdækkende kommunalgruppe på op til 15 personer, der har til opgave at koordinere arbejdet samt udgøre baggrundsgruppe for Enhedslistens medlemmer af Kommunernes Landsforenings bestyrelse. Valg til kommunalgruppen sker efter bestemmelserne om valg til Hovedbestyrelsen. Desuden skal der til Hovedbestyrelsen indstilles forslag til, hvem der skal vælges som repræsentant for Enhedslisten til bestyrelsen for Kommunernes Landsforening.
Stk. 2. Regionsrådsmedlemmer valgt for Enhedslisten udgør en regionsgruppe, der mødes minimum én gang årligt, hvor der ved almindeligt stemmeflertal vælges en koordineringsgruppe på op til 5 personer, der har til opgave at koordinere arbejdet samt udgøre baggrundsgruppe for medlemmer af Danske Regioners bestyrelse. Valg til koordinationsgruppen sker efter bestemmelserne om valg til Hovedbestyrelsen. Desuden skal der til Hovedbestyrelsen indstilles forslag til, hvem der skal vælges som repræsentant for Enhedslistens til bestyrelsen for Danske Regioner.
Stk. 3. Væsentlige politiske spørgsmål drøftes mellem koordinationsgruppen for henholdsvis byrådsmedlemmer og regionsmedlemmer og Hovedbestyrelsen, og der tilstræbes konsensus i koordinationsgrupperne. Ved uenighed skal sagen forelægges Hovedbestyrelsen til afgørelse, ligesom Hovedbestyrelsen godkender kommissorium for henholdsvis den landsdækkende kommunalgruppe og den landsdækkende regionsgruppe.

 

§8. ÅRSMØDET

Stk. 1. Årsmødet afholdes som årligt delegeretmøde og er Enhedslistens højeste myndighed.
Stk. 2. Årsmødet indkaldes af Hovedbestyrelsen. Hovedbestyrelsen fastsætter et samlet antal delegerede, der fordeles mellem afdelingerne i forhold til antal medlemmer. Alle afdelinger har ret til at vælge min. 2 delegerede til både årsmøder og delegeretkonferencer.

 

Valg af delegerede

Stk. 3. Den enkelte afdelings delegerede vælges på møder, hvor alle medlemmer skal inviteres. På mødet vælges de delegerede ved skriftlig afstemning, hvor hvert medlem højst kan stemme på et antal kandidater svarende til halvdelen (oprundet til nærmeste hele tal) af det antal delegerede, der skal vælges. De opstillede vælges efter deres stemmetal. Dog kan højst 60 % af pladserne besættes af delegerede med samme køn, såfremt der er kandidater nok til at opfylde denne kønskvotering. I afdelinger med netop 3 delegerede erstattes 60 % dog med 67 %.

Afdelingen bestemmer, hvor mange suppleanter den vil vælge. De indgår på en suppleantliste, prioriteret efter kandidaternes stemmetal, og skal fremgå af referatet fra mødet. Dog kan afdelingen højst sende det antal af de valgte suppleanter til årsmødet, der svarer til den af HB fastsatte suppleantkvote for afdelingen. Har en delegeret forfald indtræder en suppleant efter prioritet, dog med respekt for kønskvoteringen.

 

Dagsorden og forslag

Stk. 4. Årsmødet forberedes af Hovedbestyrelsen med forslag til dagsorden og dirigenter, samt en anbefaling af hvilke forslag, der skal behandles. Fristen for ændringsforslag er tidligst 4 uger efter udsending af hovedforslag til medlemmerne.
Hovedbestyrelsen, afdelinger, udvalg og enkeltmedlemmer kan fremsætte forslag til årsmødet.
Sidste frist for indlevering af hovedforslag er 10 uger før årsmødet.
Stk. 5. Hovedbestyrelsen skal senest otte uger før årsmødet fremlægge et begrundet forslag til dagsorden for medlemmerne. Dagsordenen på et ordinært årsmøde skal hvert år indeholde punkterne valg af spidskandidater og valg til HB. Hovedbestyrelsen fremlægger en beretning på hvert årsmøde og afsætter mindst 3 timer på forslaget til dagsorden for årsmødet til drøftelse af beretning og den politisk situation. Hvert andet år skal Hovedbestyrelsen fremsætte forslag til arbejdsplan og budget for en 2-årig periode og sætte behandling af disse forslag på dagsorden. Hovedbestyrelsens forslag til dagsorden skal mindst hvert tredje år indeholde et punkt hvor ændringsforslag til vedtægter behandles. Den endelige dagsorden for årsmødet fastlægges af årsmødet.
Stk. 6. Hovedbestyrelsen sikrer, at medlemmerne informeres om alle årsmødets vedtagelser. I det omfang, vedtagelserne kan tolkes forskelligt, vedtager Hovedbestyrelsen en tolkning og en begrundelse herfor.
Stk. 7. Et ekstraordinært årsmøde kan indkaldes af et flertal af Hovedbestyrelsen eller 1/10 af medlemmerne. Ekstraordinære årsmøder skal indkaldes med mindst to ugers varsel og med en særlig dagsorden. Hvis valg af folketingskandidater er på dagordenen, skal der forinden foretages urafstemning efter reglerne i §10.

 

Delegeretkonferencer

Stk. 8. Hovedbestyrelsen kan indkalde til besluttende delegeretkonferencer.

 

Opstillede kandidater

Stk. 9. Personer der opstiller til valg, enten ved urafstemning eller valg på årsmødet skal udarbejde et skriftligt opstillingsgrundlag, der offentliggøres til alle medlemmer i god tid inden afstemningen. Hovedbestyrelsen beslutter, hvilke emner alle kandidater bedes forholde sig til i deres opstillingsgrundlag, dette kan fx være konkrete politiske sager, som der har været debat om i partiet. Desuden arrangerer Hovedbestyrelsen virtuelle muligheder for at der kan stilles spørgsmål til kandidaterne.

 

§9. HOVEDBESTYRELSEN (HB)

Stk. 1. Hovedbestyrelsen er partiets øverste ledelse mellem årsmøderne. Hovedbestyrelsen skal løbende sikre at partiet både politisk og organisatorisk fungerer og kan deltage i aktuelle politiske kampe. Samtidig skal Hovedbestyrelsen sikre en langsigtet udvikling. Dels ved at der sker en politikudvikling på relevante områder og dels ved at der udvikles strategier for partiets arbejde på udvalgte områder. Hovedbestyrelsen skal foretage de nødvendige prioriteringer for at nå de mål, der vedtages af årsmøder, delegeretkonferencer og Hovedbestyrelsen selv.
Stk. 2. Enhedslistens hovedbestyrelse består af 25 medlemmer valgt på årsmødet. Repræsentanter fra afdelinger, der ikke er repræsenteret i Hovedbestyrelsen, får rejserefusion til hovedbestyrelsesmøderne.

 

Ansattekvote

Stk. 3. Højst 3 af Hovedbestyrelsens medlemmer må udgøres af folketingsmedlemmer, medlemmer af EU-parlamentet og ansatte i Enhedslisten eller tilknyttet virksomhed. Det gælder uanset ansættelsesforholdets karakter, omfang og varighed. Ansættes eller vælges et hovedbestyrelsesmedlem i løbet af en hovedbestyrelsesperiode, således at vedkommende bliver omfattet af kvoten, skal pågældende hovedbestyrelsesmedlem udtræde, såfremt ansættelsen eller valget medfører, at mere end 3 af Hovedbestyrelsens medlemmer dermed er omfattet af kvoten. Ansættes eller vælges flere hovedbestyrelsesmedlemmer samtidig i løbet af en periode, skal det antal hovedbestyrelsesmedlemmer blandt de nyansatte eller valgte, som er nødvendigt for, at antallet af personer, som er omfattet af kvoten, ikke udgør mere end 3 af det siddende antal hovedbestyrelsesmedlemmer, udtræde. Dette afgøres efter færrest modtagne stemmer ved hovedbestyrelsesvalget på årsmødet.

 

Valg af hovedbestyrelse
Mindretalsbeskyttelse

Stk. 4. Anmeldte grupper af delegerede svarende til en eller flere hele femogtyvendedele af årsmødets delegerede kan (forud for hovedbestyrelsesvalget i plenum) uden videre få valgt deres kandidater til Hovedbestyrelsen i overensstemmelse med den angivne brøkdel af delegerede, de når op på. Mindretalsbeskyttelsen af hovedbestyrelsesmedlemmer valgt på denne måde går forud for ansattekvoten, så disse ikke skal udtræde af Hovedbestyrelsen, medmindre der er valgt mindst 5 hovedbestyrelsesmedlemmer for det enkelte mindretal. De eventuelt anmeldte mindretalsgrupper har herefter ingen indflydelse på resten af Hovedbestyrelsens sammensætning.
Stk. 5. Resten af Hovedbestyrelsen vælges ved skriftlig afstemning, hvor hver delegeret højst kan stemme på et antal kandidater svarende til halvdelen (oprundet til nærmeste hele tal) af det antal hovedbestyrelsesmedlemmer, der skal vælges.

 

Kønskvotering

Stk. 6. Ved valg til Hovedbestyrelsen må et køn højest besidde 60 % af pladserne, såfremt der er kandidater nok til at opfylde denne kønskvotering. Kandidaterne vælges efter deres stemmetal.

 

Suppleanter

Stk. 7. De 10 opstillede med højest stemmetal, der ikke opnår valg, indgår på en suppleantliste prioriteret efter stemmetal. Ved indsupplering i løbet af perioden følges samme princip for fordeling mellem kønnene som ved valg til Hovedbestyrelsen. Suppleanter bliver medlem af Hovedbestyrelsen, når hovedbestyrelsesmedlemmer udtræder permanent eller for en periode af minimum 3 måneder. De mulige 1.-suppleanter indkaldes til hovedbestyrelsesmøderne med taleret.
Stk. 8. Der føres statistik over hovedbestyrelsesmedlemmernes deltagelse i hovedbestyrelsesmøderne på baggrund af en mødeprotokol.

 

Hovedbestyrelsens funktion

Stk. 9. Hovedbestyrelsen holder mindst 8 møder i perioden. Hovedbestyrelsesmøderne er åbne for Enhedslistens medlemmer. Dog kan Hovedbestyrelsen i særlige tilfælde have et lukket punkt på dagsordenen, hvor blot emnet for det lukkede punkt fremgår af dagsorden. Dagsordner, referater samt bilag af hovedbestyrelsesmøderne skal være tilgængelige for medlemmerne på Enhedslistens hjemmeside. Dog kan Hovedbestyrelsen beslutte, at punkter vedrørende personsager er fortrolige. Ligesom Hovedbestyrelsen kan beslutte, at punkter vedrørende forhandlingsmandater og lignende er fortrolige, indtil forhandlingerne er afsluttede.
Stk. 10. Hovedbestyrelsen tilstræber at træffe afgørelser i enighed. Ved uenighed træffes afgørelser ved almindeligt stemmeflertal.

 

Forretningsudvalg (FU)

Stk. 11. Forretningsudvalget leder partiet mellem HB-møderne. Forretningsudvalget skal løbende følge den aktuelle politiske situation og sikre koordinering mellem de forskellige dele af partiet. Samtidig skal Forretningsudvalget mellem HB-møderne sikre, at der planlægges langsigtet og at vedtagne beslutninger og strategier føres ud i livet. Forretningsudvalget kan udtale sig på Enhedslistens vegne mellem HB-møderne.
Stk. 12. Hovedbestyrelsen vælger blandt sine medlemmer et forretningsudvalg på 5 eller 7 af sine medlemmer, der kan fungere og udtale sig på Enhedslistens vegne mellem hovedbestyrelsesmøderne. Hovedbestyrelsen kan benytte økonomiske midler svarende til to fuldtidsstillinger til at vælge et antal forretningsudvalgsmedlemmer, der frikøbes/aflønnes helt eller delvist. De frikøbte har det daglige politiske og organisatoriske ansvar mellem forretningsudvalgsmøderne. Disse personer vælges før de øvrige forretningsudvalgsmedlemmer. Andelen af frikøbte må højst være én under halvdelen af forretningsudvalget, således at der i et forretningsudvalg på 5, højest må være 2 frikøbte og i et forretningsudvalg på 7, højest må være 3 frikøbte. De personer, der er frikøbt/aflønnede medlemmer af Forretningsudvalget, medregnes ikke til ansattekvoten i forretningsudvalg og hovedbestyrelse.
Stk. 13. Højst 1/3 af Forretningsudvalget må udgøres af fuldtidsrepræsentanter og ansatte. Kønsfordelingen i Forretningsudvalget er underkastet samme kønskvoteringsregler som Hovedbestyrelsen.

 

Økonomi

Stk. 14. Hovedbestyrelsen er ansvarlig for Enhedslistens økonomi over for årsmødet. Hovedbestyrelsen fremlægger regnskab og budget for årsmødet.
Stk. 15. Væsentlige økonomiske beslutninger vedrørende partiet, herunder køb, salg og pantsætning
af fast ejendom samt indgåelse og ophævelse af lejekontrakter, træffes af Forretningsudvalget med 2/3 flertal. Investering af Enhedslistens midler skal godkendes af et samlet forretningsudvalg.
Stk. 16. Enhedslisten forpligtes ved sin underskrift af FU-ansvarlig, økonomiansvarlig og sekretariatsleder i forening. Forretningsudvalget kan meddele prokura til enkeltpersoner.

 

Forretningsorden

Stk. 17. Hovedbestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden.

 

§10. URAFSTEMNING

Stk.1. Hovedbestyrelsen foranstalter urafstemninger, herunder beslutter om denne skal kunne foregå i afdelinger, elektronisk eller på anden vis.
Stk. 2. Politiske spørgsmål kan afgøres ved urafstemning. Et årsmøde, Hovedbestyrelsen eller 10 procent af medlemmerne kan sætte et politisk spørgsmål til urafstemning. Beslutninger truffet ved urafstemning kan dog efterfølgende ændres af et årsmøde.

 

§11. FOLKETINGSKANDIDATER

Stk. 1. Enhedslistens årsmøde vælger folketingskandidater hvert andet år. Hvis årsmødet 2024 foregår digitalt, træder bestemmelsen i kraft fra og med årsmødet 2025.

Stk 2. Enhedslistens folketingskandidater skal være medlemmer af Enhedslisten. Forud for årsmødet afholdes en urafstemning om valg af spidskandidater til Folketinget. Urafstemningen afholdes separat i to områder, Øst og Vest med skillelinje ved Storebælt, således at område Øst består af storkredsene København, Københavns Omegn, Sjælland, Nordsjælland og Bornholm, mens område Vest består af storkredsene Fyn, Sydjylland, Østjylland, Vestjylland og Nordjylland. Medlemmer, som ønsker at opstille som spidskandidater, tilmelder sig urafstemningen i enten Øst eller Vest. Det skal fremgå af opstillingen, hvis kandidaten ikke stiller sig til rådighed for alle valgkredse. Urafstemningen omhandler spidskandidater i alle storkredse med undtagelse af Bornholm samt et antal suppleringskandidater fastlagt af Hovedbestyrelsen før tilmelding. Ved urafstemningen kan hvert medlem maksimalt stemme på det antal kandidater, som Hovedbestyrelsen har fastlagt, at der skal vælges i det område. Medlemmer har stemmeret i det område, hvor de bor. Medlemmer bosat i udlandet stemmer i område Øst, med mindre de anmoder om at stemme i Vest. Resultatet er vejledende for årsmødets valg af spidskandidater.
Stk. 3. HB tager initiativ til, at der forud for årsmødet nedsættes et kandidatudvalg. HB vælger selv to repræsentanter, der ikke har stemmeret. Regionsbestyrelserne er ansvarlige for, at hver af de 10 storkredse afholder et møde for de delegerede til årsmødet forud for årsmødet. På dette delegeretmøde vælges der af og blandt de delegerede til årsmødet en repræsentant til kandidatudvalget. Storkredsen giver samtidig mandat til sin repræsentant vedrørende storkredsens ønske til sammensætning af den samlede kandidatliste. Kandidatudvalget samles og udarbejder forud for årsmødet et forslag til kandidatliste. Ved udarbejdelsen af kandidatlisten skal der tilstræbes en bred sammensætning af spidskandidat-listen fx ift. køn, geografisk spredning, lokal forankring, etnisk- og uddannelsesmæssig baggrund. Mindretal og andre kan stille alternative forslag. Valget af spidskandidater sker som et valg mellem de foreslåede hele lister (med storkredse og de dertil foreslåede kandidatnavne og evt. suppleanter). Der stemmes i et antal runder, hvor den liste, der får færrest stemmer i hver runde, udgår. Den endelige kandidatliste skal vedtages med 2/3 af stemmerne, og opnår en af listerne allerede dette før sidste afstemningsrunde, er denne vedtaget og endelig. Opnår ingen af listerne 2/3 af stemmerne i løbet af afstemningsrunderne, skal dirigenterne afslutningsvist spørge forsamlingen, om listen med størst opbakning også kan opnå 2/3 af stemmerne. Såfremt dette sker, er listen vedtaget og endelig. Sker det ikke, afholdes der urafstemning blandt medlemmerne om de to kandidatlister med størst opbakning.
Stk. 4. I tilfælde af at en spidskandidat ikke kan eller vil opstille samt i tilfælde af eksklusion kan Hovedbestyrelsen vælge en ny kandidat frem til næste årsmøde.

 

Valg af øvrige kandidater

Stk. 5. Øvrige folketingskandidater vælges regionalt, men for hver storkreds for sig. Regionsbestyrelserne er ansvarlige for at indkalde forslag til kandidater fra lokalafdelingerne og for at sikre afholdelsen af møderne. Hver storkreds skal afholde særskilt møde og vælge kandidaterne til kredsene i deres storkreds, alle lokalafdelingerne skal have mulighed for at sende delegerede til mødet. Valget skal være gennemført senest 1. september. Det er bestyrelsen for regionen, som har pligten til at sikre, at der altid er kandidater i alle opstillingskredse i deres område, og at kandidaterne er prioriteret på partilisten. Forretningsudvalget påser dette og kan i fornødent fald træffe de nødvendige beslutninger.
Stk. 6. Der skal tilstræbes et tæt samarbejde mellem alle Enhedslistens folketingskandidater, også på tværs af storkreds- og regionsgrænser.

 

§12. ENHEDSLISTENS FOLKETINGSGRUPPE

Enhedslistens folketingsmedlemmer er opstillet og valgt på Enhedslistens grundlag og er ansvarlige over for Enhedslistens hovedbestyrelse og årsmøde. Væsentlige politiske spørgsmål drøftes mellem folketingsgruppen og Hovedbestyrelsen, og der tilstræbes konsensus. Ved uenighed skal sagen forelægges Hovedbestyrelsen til afgørelse.

 

§13. KANDIDATER TIL EU-PARLAMENTVALG

Stk. 1. Enhedslistens kandidater skal være medlemmer af Enhedslisten.
Stk. 2 Der afholdes en urafstemning om spidskandidater til EU-parlamentet senest forud for årsmødet året før afholdelse af EU-parlamentsvalg. Forud for årsmødet fastlægger HB hvor mange kandidater der skal vælges. Som minimum kønskvoteres de første 8 pladser. Heraf skal en liste på 4 spidskandidater med højst to af samme køn samt med mindst én kvinde og én mand vælges på årsmødet.
Stk. 3 Medlemmer, som ønsker at opstille som spidskandidater, tilmelder sig urafstemningen. Ved urafstemningen kan hvert medlem maksimalt stemme på 4 personer. Resultatet er vejledende for årsmødets valg af spidskandidater.
Stk. 4. HB tager initiativ til at der forud for årsmødet nedsættes et kandidatudvalg. HB vælger selv to repræsentanter. Hver af de fem regioner vælger ét medlem. Regionsbestyrelserne er ansvarlige for at de delegerede til årsmødet forud for årsmødet afholder et delegeretmøde, hvor der af og blandt de delegerede til årsmødet vælges en repræsentant til kandidatudvalget. Regionen giver samtidig mandat til sin repræsentant vedrørende regionens ønske til sammensætning af den samlede kandidatliste.
Stk. 5 Kandidatudvalget udarbejder til årsmødet forslag til spidskandidatliste. Ved udarbejdelsen af spidskandidatliste skal der tilstræbes en bred sammensætning af spidskandidatlisten fx i forhold til køn og uddannelsesmæssig baggrund.
Mindretal i kandidatudvalget og andre delegerede kan stille alternative forslag.
Valget af spidskandidater sker som et valg mellem de foreslåede hele lister. Der stemmes i et antal runder, hvor den liste der får færrest stemmer i hver runde udgår. Den endelige spidskandidatliste skal vedtages med 2/3 af stemmerne, og opnår en af listerne allerede dette før sidste afstemningsrunde, er denne vedtaget og endelig. Opnår ingen af listerne 2/3 af stemmerne i løbet af afstemningsrunderne, skal dirigenterne afslutningsvist spørge forsamlingen, om listen med størst opbakning også kan opnå 2/3 af stemmerne. Såfremt dette sker, er listen vedtaget og endelig. Sker det ikke afholdes der urafstemning blandt medlemmerne om de to spidskandidatlister med størst opbakning.
Stk. 6. De øvrige kandidater udover spidskandidater udpeges af kandidatudvalget senest en måned efter årsmødet. Ved udarbejdelsen af den samlede kandidatliste skal der tilstræbes en bred sammensætning af kandidatlisten fx i forhold til køn, geografisk spredning, og etnisk og uddannelsesmæssig baggrund.
Stk. 7. I tilfælde af at en kandidat ikke kan eller vil opstille samt i tilfælde af eksklusion kan Hovedbestyrelsen vælge en ny kandidat.

 

§14. PARTISKIFT

Alle kandidater til folketing, regions- og kommunevalg samt EU-parlamentsvalg forpligter sig til ved opnået valg at udtræde af den parlamentariske forsamling, de er valgt til, hvis de ikke længere er medlem af Enhedslisten. Ligesom Enhedslisten ikke accepterer, at valgte medlemmer tager deres mandat med sig ved udtrædelse af Enhedslisten, modtages andre partiers mandater heller ikke som Enhedslistemandater. Det er derfor heller ikke muligt at optage medlemmer i Enhedslisten, der sidder i Folketinget, byråd, regionsråd eller i EU-parlamentet på et andet mandat end Enhedslistens.

 

§15. ENHEDSLISTENS EU-PARLAMENTSGRUPPE

Stk. 1. Enhedslistens EU-parlamentsmedlemmer er opstillet og valgt på Enhedslistens grundlag og er ansvarlige over for Enhedslistens hovedbestyrelse og årsmøde. Væsentlige politiske spørgsmål drøftes mellem EU-parlamentsgruppen og Hovedbestyrelsen, og der tilstræbes konsensus. Ved uenighed afgøres sagen af Hovedbestyrelsen.
Stk. 2. EU-parlamentsgruppen og folketingsgruppen holder tæt kontakt for at sikre løbende afklaring omkring de mange fælles sager.
EU-parlamentsgruppen skal så vidt muligt inddrage Enhedslistens organisation, herunder kommunalgruppen, Regionsgruppen, udvalg og netværk i arbejdet med EU-politik.
Stk. 3. Hovedbestyrelsen træffer beslutning om hvorvidt Enhedslisten skal indgå i valgforbund ved valget til EU-parlamentet og i så fald, hvem der skal indgås valgforbund med.

 

§16. FORBUD MOD DOBBELTMANDATER

Stk.1. Valgte for Enhedslisten kan kun besidde ét folkevalgt erhverv som byrådsmedlem, regionsmedlem, folketingsmedlem eller EU-parlamentsmedlem ad gangen.
Stk. 2. Hovedbestyrelsen kan tillade dobbeltmandater i afgrænsede perioder efter indstilling fra lokalafdelinger og regioner.

 

§17. UDVALG OG NETVÆRK

Stk. 1. Landsdækkende politiske udvalg og netværk kan oprettes efter godkendelse i Hovedbestyrelsen.
Stk. 2. Udvalgene og netværkene udarbejder et kommissorium for deres arbejde, som efterfølgende skal godkendes i Hovedbestyrelsen. Enhedslistens udvalg og netværk udarbejder hvert år en beretning til årsmødet.
Stk. 3. Udvalget/netværket organiserer sig, hvis det skønnes nødvendigt med en koordinationsgruppe på 2-3 personer, der tilrettelægger udvalgets/netværkets møder og koordinerer arbejdet mellem møderne. Der afholdes et årligt landsmøde i en weekend eller på en helligdag, hvor man prioriterer og udstikker hovedlinjerne for arbejdet i det kommende år.
Stk. 4. Medlemmer af Enhedslisten ydes rejserefusion til møder i udvalg og netværk.
Stk. 5. Udvalgenes og netværkenes vigtigste opgaver er:
– at sikre, at der så vidt muligt er fungerende regionale/lokale underudvalg så mange steder i landet som muligt.
– at være politisk aktive i.f.t. de relevante folkelige bevægelser på feltet,
– at fungere politikudviklende, såvel generelt og programmatisk som i.f.t. større udspil fra Hovedbestyrelsen og folketingsgruppen,
– at informere Enhedslistens øvrige medlemmer,
– at stille forslag om aktiviteter, der kan inddrage bredere dele af Enhedslisten.
Stk. 6. Folketingsgruppen og Hovedbestyrelsen skal sende udspil samt væsentlige sager til høring i det/de relevante udvalg og netværk.
Stk. 7. Udvalg og netværk kan kun udtale sig i eget navn.
Stk. 8. Møder i udvalg og netværk er åbne og skal annonceres for alle medlemmer af Enhedslisten. Dog kan Hovedbestyrelsen godkende, at udvalg og netværk, som organiserer undertrykte grupper, kan være lukket for andre end den pågældende gruppe. Interesserede, der ikke er medlem af Enhedslisten, kan inviteres til at deltage i arbejdet i udvalg og netværk.

 

§18. ANSATTE

Stk. 1. Enhedslistens ansatte skal være medlemmer af Enhedslisten.
Stk. 2. Ansatte aflønnes med Enhedslistens Enhedsløn svarende til gennemsnittet af en faglært metalarbejders løn i København.
Stk. 3. Hovedbestyrelsen kan indgå overenskomst med de ansattes faglige organisationer, der ligger inden for rammerne fastlagt af vedtægterne. Alle parter med arbejdsgiveransvar i Enhedslisten inddrages i processen.
Stk. 4. Hovedbestyrelsen ansætter og afskediger ansatte i landsorganisationen, EP- og Christiansborgsekretariatet. Hovedbestyrelsen kan uddelegere arbejdsgiveransvaret.

 

§19. ROTATIONSORDNING

Stk. 1. Centrale tillidshverv i Enhedslisten er tidsbegrænsede.
Stk. 2. Man kan højst være medlem af Hovedbestyrelsen i 7 år inden for en 9 års periode.
Stk. 3. Medlemmer af folketinget kan ikke opstille til urafstemningen ved årsmødet efter deres syvende år i Folketinget.
Stk. 4. Medlemmer af EU-parlamentet kan ikke opstille til urafstemningen ved årsmødet efter deres syvende år i EU-parlamentet.
Stk. 5. Fuldtidsansatte lokalpolitikere, f.eks. borgmestre, kan ikke genopstille til hvervet efter to fireårsperioder.
Stk. 6. Ansatte i Enhedslisten er ansat i stillinger af højst 10 års varighed.
Stk. 7. Ved en kombination mellem stk. 3, 4, 5 eller 6, således at man både har perioder, hvor man har været ansat og perioder hvor man har været medlem af folketinget og/eller af EU-parlamentet og/eller været fuldtidsansat lokalpolitiker eller både har været medlem af folketinget og/eller EU-parlamentet og/eller været fuldtidsansat lokalpolitiker kan man højst sammenlagt være ansat eller folketingsmedlem eller EU-parlamentsmedlem eller fuldtidsansat lokalpolitiker i 10 år indenfor en 12 års periode.
Hvis man er medlem af folketinget eller EU-parlamentet eller fuldtidsansat lokalpolitiker kan man dog blive valgperioden ud.
Ved opstilling til urafstemning for spidskandidater til folketinget og EU-parlamentet kan man dog kun opstille, hvis man ikke har været medlem af folketinget og/eller EU-parlamentet, og/eller været fuldtidsansat lokalpolitiker og/eller været ansat i mere end syv år.
Stk. 8. Enhedsliste-ansattes orlovsperioder tæller ikke med i forhold til rotationsreglen. Tidspunktet hvor en ansat udroteres udskydes således med det tidsrum (dage/uger/måneder/år) en ansat sammenlagt har holdt orlov under sin ansættelse i Enhedslisten.
Stk. 9. For samtlige tillidshverv gælder, at der tidligst kan søges opstilling/ansættelse igen til samme tillidshverv efter 2 års pause. Personer der er faldet for rotationsordningen, fordi de har bestridt et tillidshverv, der er omfattet af stk. 3, 4 eller 5 kan ikke i to år efter rotationen er påbegyndt, bestride et andet hverv som er omfattet af stk. 3, 4 eller 5.

 

§20. PARTISKAT OG ØKONOMI

Stk. 1. Enhedslistens folketingsmedlemmer indbetaler partiskat svarende til den del af indtægten, der ligger over gennemsnittet af en faglært metalarbejders løn i København (minus fradrag af skat og særlige udgifter i f. m. hvervet). Har et folketingsmedlem en betydelig indtægtsnedgang i forbindelse med valget, kan Hovedbestyrelsen i særlige tilfælde godkende en midlertidig reduktion af partiskatten. Der betales også partiskat af eftervederlaget som folketingsmedlem. Såfremt de pågældende har lønindkomst eller indtægt ved selvstændig virksomhed, der indebærer, at den pågældende i eftervederlagsperioden har en samlet indkomst, der overstiger gennemsnittet af en faglært metalarbejdes løn i København, skal den overskydende del af eftervederlaget indbetales i partiskat. Partiskatten afregnes efter de første 12 måneder og derefter ved eftervederlagsperiodens afslutning.
Stk. 2. Fuldtidsansatte lokalpolitikere, fx borgmestre, indbetaler partiskat svarende til den del af indtægten, der ligger over gennemsnittet af en faglært metalarbejders løn i København (minus fradrag af skat og særlige udgifter i f. m. hvervet). Har en fultidsansat lokalpolitiker en betydelig indtægtsnedgang i forbindelse med valget, kan den pågældende afdeling i særlige tilfælde godkende en midlertidig reduktion af partiskatten. Der betales ligeledes partiskat af eventuelle eftervederlag, der modtages som fuldtidsansat lokalpolitiker. Såfremt de pågældende har lønindkomst eller indtægt ved selvstændig virksomhed, der indebærer, at den pågældende i eftervederlagsperioden har en samlet indkomst, der overstiger gennemsnittet af en faglært metalarbejdes løn i København, skal den overskydende del af eftervederlaget indbetales i partiskat.
Stk. 3. Enhedslistens medlemmer af EU-parlamentet indbetaler partiskat svarende til den del af indtægten, der ligger over gennemsnittet af en faglært metalarbejders løn i København (minus fradrag af skat og særlige udgifter i forbindelse med hvervet). Har et EU-parlamentsmedlem en betydelig indtægtsnedgang i forbindelse med valget, kan Hovedbestyrelsen i særlige tilfælde godkende en midlertidig reduktion af partiskatten. Der betales også partiskat af eftervederlaget som EU-parlamentsmedlem. Såfremt de pågældende har lønindkomst eller indtægt ved selvstændig virksomhed, der indebærer, at den pågældende i eftervederlagsperioden har en samlet indkomst, der overstiger gennemsnittet af en faglært metalarbejdes løn i København, skal den overskydende del af eftervederlaget indbetales i partiskat.
Stk. 4. Tidligere folketingsmedlemmer, EU-parlamentsmedlemmer for Enhedslisten og andre der på grund af tillidshverv i Enhedslisten modtager pension før den almindelige folkepensionsalder, betaler partiskat af deres politiker-pension frem til folkepensionsalderen. Det betyder, at hvis deres samlede indkomst inklusive evt. lønindtægt eller andre pensionsudbetalinger overstiger gennemsnittet af en faglært metalarbejders løn i København, så skal den overskydende del af pensionen, der vedrører tillidshvervet indbetales i partiskat.
Stk. 5. Kommunalbestyrelsesmedlemmer og regionsrådsmedlemmer betaler 1/3 af bruttobeløbet i partiskat til lokalafdelingen/lokalafdelinger henholdsvis Enhedslistens regionale organisation. Modregnes en del af indtægten i anden indkomst, betales ikke partiskat af denne del. Hovedbestyrelsen vedtager mere præcise retningslinjer for partiskat gældende for den følgende valgperiode, herunder om de valgtes ret til at blive frikøbt og om reduktion af partiskat i særlige situationer. Aftaler om evt. frikøb eller reduktion i partiskat aftales lokalt på baggrund af Hovedbestyrelsens retningslinjer og aftalerne sendes til Forretningsudvalget. I tilfælde af uenighed eller væsentlig uoverensstemmelse med retningslinjerne træffer Forretningsudvalget afgørelse efter at have hørt de relevante parter. Forud for opstillingen forpligter kandidaterne sig med deres underskrift til at udtræde af Kommunalbestyrelsen/Regionsbestyrelsen i tilfælde af partiskift (Jf. paragraf 10, stk. 4), samt til at overholde ovennævnte bestemmelser om partiskat. Her kan du finde Hovedbestyrelsens retningslinjer på området: Retningslinjer for partiskat 2020.
Stk. 6. Der betales 1/3 af bruttobeløbet i partiskat af indtægter fra andre hverv (domsmænd, valgtilforordnede, råd, nævn, bestyrelser, mv.), hvortil Enhedslisten udpeger repræsentanter. Modregnes en del af indtægten i anden indkomst, betales ikke partiskat af denne del. Der kan i særlige tilfælde godkendes en reduktion i partiskatten. Partiskatten tilfalder den organisation i partiet, der har udpeget den pågældende. De samlede indtægter fra denne type hverv må dog ikke overstige partilønnen. Fuldtidspolitikere, der udpeges til andre lønnede hverv, betaler således hele honoraret for de yderligere hverv i partiskat.

 

Økonomi og hæftelse

Stk. 7 Enhedslistens regnskaber for Landsorganisationen, folketingsgruppen og EU-parlamentsgruppen offentliggøres, således at enhver kan se, hvad de modtagne midler er anvendt til.
Stk. 8. Enhedslistens regnskaber for Landsorganisationen, folketingsgruppen og EU-parlamentsgruppen revideres af statsautoriserede revisorer i overensstemmelse med de love og regler, der gælder for de forskellige dele af Enhedslistens virke. Hovedbestyrelsen påser, at der jævnligt skiftes revisionsselskab.
Stk. 9. Årsmødet vælger 2 interne revisorer af forskelligt køn. Såfremt der kun er kandidater af samme køn vælges dog to af samme køn. Fuldtidsrepræsentanter, hovedbestyrelsesmedlemmer og ansatte kan ikke vælges til interne revisorer. De interne revisorer har til opgave kritisk at gennemgå, om ressourceforbruget i Enhedslistens landsorganisation afspejler årsmødevedtagelser mv. De interne revisorer inviteres til hovedbestyrelsens/forretningsudvalgets økonomimøder. De interne revisorer har mindst to årlige møder med økonomiansvarlig i landsorganisationen. De interne revisorer kan tage økonomiske sager op af egen drift. De interne revisorer kommenterer årsregnskabet til HB, inden HB vedtager sin beretning. De aflægger desuden en skriftlig beretning til årsmødet ang. regnskab og Enhedslistens økonomi.
Stk. 10. Der offentliggøres hvert år en let forståelig oversigt for henholdsvis Landsorganisationen, folketingsgruppen og EU-parlamentsgruppen, over hvordan ressourcerne er anvendt i det foregående regnskabsår. Herunder også hovedtal for anvendelse af lønmidler opdelt på hovedområder.
Stk. 11. For Enhedslisten hæfter alene dens formue.

 

§21. DELTAGELSE OG STEMMEAFGIVELSE

Deltagelse og stemmeafgivelse til møder i Enhedslisten kan både ske ved fysisk fremmøde og gennem en elektronisk kommunikationskanal.

Ved fysiske årsmøder og besluttende delegeretkonferencer foregår deltagelse og stemmeafgivelse dog udelukkende ved fysisk fremmøde.

Afdelinger og kommuneorganiseringer kan selv beslutte, hvorvidt deres møder foregår ved fysisk fremmøde og/eller digitalt.

 

§22. KONFLIKTMÆGLING

I tilfælde af interne konflikter i lokalafdelinger stiller Hovedbestyrelsen hjælp og vejledning til rådighed i form af konfliktmægling, hvis afdelingen ønsker dette.

 

§23. UDELUKKELSE

Stk. 1. Medlemmer, der modarbejder Enhedslistens formål og politiske grundlag eller som handler til skade for Enhedslisten, kan udelukkes fra Enhedslisten.
Stk. 2. Beslutning om udelukkelse træffes af Hovedbestyrelsen med 5/6 flertal. Kun afdelinger, afdelingsbestyrelser og Forretningsudvalget kan indstille medlemmer til udelukkelse af Enhedslisten. Før et medlem indstilles til udelukkelse skal vedkommende have oplyst hvad årsagen er til at udelukkelse overvejes. Og medlemmet skal have lejlighed til såvel mundtligt som skriftligt at ytre sig.
Stk. 3. Hovedbestyrelsen beslutning om udelukkelse kan af det pågældende medlem indbringes for årsmødet. Dette har ikke opsættende virkning. Det udelukkede medlem skal senest 14 dage før årsmødet fremsende sin skriftlige klage. Hovedbestyrelsen skal senest 7 dage før årsmødet fremsende sin skriftlige begrundelse. Der foregår ikke mundtlig behandling af udelukkelsessager på årsmøder. Et mindretal på 20 % af de delegerede kan dog kræve mundtlig behandling af en udelukkelsessag. Årsmødet træffer beslutning i sagen med almindeligt flertal.
Stk. 4. Personer der tidligere er udelukket fra Enhedslisten kan kun genoptages i organisationen, hvis Hovedbestyrelsen godkender dette. Beslutning herom træffes med almindeligt flertal.
Stk. 5. Udelukkelse fra Enhedslisten medfører automatisk udelukkelse fra Enhedslistens udvalg og netværk. Et udelukket medlem kan først deltage i Enhedslistens udvalg og netværk efter godkendelse iht. stk. 4.
Stk 6. Afdelinger og afdelingsbestyrelser kan indstille til Hovedbestyrelsen, at et medlem udelukkes fra afdelingen. Før et medlem indstilles til udelukkelse af en afdeling, skal der være forsøgt mægling og vedkommende skal have oplyst årsagen til at udelukkelse overvejes. Medlemmet skal have lejlighed til såvel mundtligt som skriftligt at ytre sig overfor Hovedbestyrelsen. Hovedbestyrelsen træffer afgørelse med 5/6 flertal. Ved en sådan beslutning om udelukkelse fortaber det pågældende medlem alene de medlemsrettigheder, der knytter sig direkte til medlemskabet af en afdeling. Et medlem der er udelukket fra én afdeling, kan søge om optagelse i en anden afdeling, men det er op til afdelingen om de ønsker at modtage medlemmet.
Stk. 7. Udvalg og netværk kan udelukke medlemmer fra arbejdet, som ikke er medlemmer af Enhedslisten.
Stk. 8. Udvalg og netværk kan indstille til Hovedbestyrelsen, at et medlem midlertidigt udelukkes fra arbejdet i udvalget/netværket. Før et medlem indstilles til midlertidig udelukkelse af et udvalg eller netværk, skal vedkommende have oplyst hvad årsagen er til at udelukkelse overvejes. Og medlemmet skal have lejlighed til såvel mundtligt som skriftligt at ytre sig. Hovedbestyrelsen træffer afgørelse med 5/6 flertal. Et udelukket medlem kan først deltage i Enhedslistens udvalg eller netværk efter godkendelse iht. stk. 4.

 

§24. VEDTÆGTSNÆVN

Stk. 1. Årsmødet vælger et vedtægtsnævn på 3 personer, som arbejder efter en særlig forretningsorden, som udarbejdes af vedtægtsnævnet. En sådan forretningsorden fastlægger de nærmere retningslinjer vedrørende tidsfrister og andre formalia vedrørende vedtægtsnævnets arbejde.
Stk. 2. Fuldtidsrepræsentanter, hovedbestyrelsesmedlemmer og ansatte kan ikke vælges til vedtægtsnævnet.
Stk. 3. Vedtægtsnævnet er ansvarlig for fortolkning af vedtægterne. Medlemmer, HB, afdelinger og udvalg kan indbringe tvivlsspørgsmål for vedtægtsnævnet, der også kan tage sager op af egen drift. Henvendelser til vedtægtsnævnet skal være skriftlige med en tydelig afsender og en klar begrundelse. Vedtægtsnævnets afgørelse er bindende mellem årsmøderne. Vedtægtsnævnet fremlægger en skriftlig beretning til årsmøder.

 

§25. ÆNDRING AF VEDTÆGTER

Vedtægterne kan ændres, hvis mindst 50 procent af de tilstedeværende delegerede stemmer for forslag til ændring af vedtægterne.

 

Senest ændret på Enhedslistens årsmøde den 27.-29. maj 2023