Rød Fond

Støtter aktiviteter og uddeler græsrodsprisen

Hvad er Rød Fond

I Enhedslisten har vi den holdning, at frivillige græsrødder og deres netværk udgør et væsentligt forum for et demokrati. Det er her blandt græsrødderne, det aktive demokrati kan udfolde sig.

Det sted, hvor alle aktivt kan deltage for at være med til at præge samfundsudviklingen – det er blandt græsrødderne, kimen til et bedre samfund skal findes.

For at de mange aktiviteter kan udfolde sig, er der hyppigt brug for penge – gode viljer gør det ikke alene. For at støtte op om den finansielle side heraf, stiftede Enhedslisten Rød Fond i 2001

Rød Fonds formål

  • at yde støtte til aktiviteter med politisk og/eller kulturelt samfundskritisk, rebelsk indhold;
  • især at yde støtte til aktiviteter, der har svært ved at skaffe finansiering fra anden side;
  • der kan ydes støtte som ”prisuddeling” og andre formål, hvor der ikke ligger en ansøgning;
  • kun i særlige tilfælde kan der ydes støtte til aktiviteter, der gennemføres alene af Enhedslistens lokalafdelinger, udvalg eller andre organer – disse kan søge hos forretningsudvalget.

Hvert år uddeles Enhedslistens græsrodspris på 10.000 kr. Beløbet gives til en person eller en organisering, som gennem deres virke har gjort sig fortjent til at modtage prisen, men hvor der ikke foreligger en ansøgning. Uddelingen finder sted i forbindelse med Enhedslistens årsmøde.

Rød Fond ledes af en bestyrelse på 6 personer. Årsmødet vælger de 5, den sidste udpeges af hovedbestyrelsen. De 5 årsmødevalgte kan ikke samtidig sidde i Enhedslistens hovedbestyrelse.

På Årsmødet 2022 blev Lole møller, Dorte Sørensen, Jonas Paludan, Janne Toft-Lind og Christina Hansen valg til Rød Fonds bestyrelse.

Kontaktpersonen for Rød Fond er

Lole Møller
lole[email protected]
Mobil 61734019

Hvordan man søger

Bevillinger af støtte sker i form af:

  • kontante bevillinger efter ansøgning;
  • underskudsgaranti;
  • i særlige tilfælde som kortfristede lån.

Sidder du/I lige nu og mangler penge til aktiviteter netop i din by, så send os en ansøgning, hvor du/I forklarer: Hvilken aktivitet du/I planlægger – hvorfor du/I gør det – hvem der gør det – og hvor mange penge du/I har brug for.

Ansøgningen skal indeholde budget, samt din/jeres bankforbindelse + konto nummer, samt navn og postadresse hvortil pengene i givet fald skal sendes. Husk telefonnr.

Som regel får du/i svar i løbet af 1-3 uger. Ansøgninger kan hastebehandles, hvis det ønskes, eller andre forhold taler for det. I så fald skal det fremgå af mail eller brev.

Der stilles ikke bureaukratiske formkrav til ansøgningen eller til regnskabet.

Ansøgningen sendes til [email protected] eller til Enhedslistens Landskontor, Studiestræde 24.1, 1455 København K. Mærk kuverten ”Rød Fond”.

Rød Fond kræver ingen detaljeret afrapportering fra de, der modtager penge, men vi vil gerne have en kort tilbagemelding, fx som evaluering, en løbeseddel og/eller avisudklip, der omtaler den aktivitet, der er blevet støttet. Aktivitet prioriteres således frem for bureaukrati.

Rød Fond kan ikke love dig/Jer støtte på forhånd, men det koster ikke noget at prøve.

Hvad Rød Fond støtter

Rød Fond har begrænsede midler. I alt ca. 35.000 kr. pr. år hvor af 10.000 går til græsrodsprisen. Rød Fond bevillinger er typisk 500-5000 kr. Der lægges derfor vægt på, at støtte der hvor et lille beløb kan gøre en forskel.

Det betyder, at vi vælger at sige nej til nogle ansøgninger. I reglen vil vi ikke støtte ansøgninger om driftstilskud, humanitære/kulturelle projekter i ind- og udland, samt dækning af rejseudgifter, enten for udenlandske gæster, eller for danske aktivister, der ønsker at deltager i udenlandske arrangementer. Her er det afgørende hvorvidt og i hvilken grad de mobilisere/inspirerer til aktivitet. Vi siger også nej til at støtte produktion af CD’ere, film og lignende.

Tilbagevendende arrangementer som fx 8. marts, 1. maj, 4. maj, Krystalnatten eller lign., kan kun komme i betragtning, når der tale om en fornyelse i forhold til tidligere år.

 

PDF icon Vedtægter for Rød Fond (184.83 KB)