Vedtagelse om eftervederlag

Enhedslistens hovedbestyrelse konstaterer med tilfredshed, at folketingsgruppen stiller to beslutningsforslag i Folketinget, der hvis de vedtages for det første vil sikre, at afgående borgmestres eftervederlag modregnes i forhold til lønindtægter efter samme principper, som gælder for folketingsmedlemmer og EP-parlamentarikere, og for det andet, at der for både folketingsmedlemmer og borgmestre fremover sker fuld modregning. For borgmestre er der efter gældende lovgivning ingen modregning. Folketingsmedlemmer kan tjene 135.930 uden modregning i det første år efter deres fratræden, mens der er fuld modregning i den resterende del af eftervederlagsperioden.

Hvis det ikke via lovændringer lykkes at få ændret eftervederlagsreglerne for borgmestre og folketingsmedlemmer, er det hovedbestyrelsens opfattelse, at det gennem en vedtægtsændring skal sikres, at Enhedslistemedlemmer, der fratræder hverv som borgmestre, folketingsmedlemmer eller EP-parlamentarikere, får modregnet lønindtægter eller indtægt ved selvstændighed virksomhed i deres eftervederlag gennem en forhøjelse af partiskatten. Vi fremsætter derfor forslag herom til Enhedslistens årsmøde i 2018.

Debatten om eftervederlag har udviklet sig til en bredere debat om såvel de økonomiske vilkår som arbejdsvilkårene for Enhedslistens folketingsmedlemmer, borgmestre og andre fuldtidslønnede i kommuner og regioner. Det er Hovedbestyrelsens opfattelse, at det er vigtigt, at Enhedslisten har regler for såvel vores folketingsmedlemmers som de lokalt valgtes løn- og arbejdsvilkår, der er gennemskuelige for alle medlemmer og klart og entydigt fastslår, hvilke bestemmelser Enhedslistens valgte repræsentanter er forpligtet af. Hovedbestyrelsen nedsætter derfor en arbejdsgruppe, der får til opgave at drøfte løn- og arbejdsvilkårene for Enhedslistens nationalt og lokalt valgte parlamentarikere med henblik på fremsættelse af forslag til Enhedslistens årsmøde i 2019.

Vedtaget af Enhedslistens hovedbestyrelsen d. 21. januar 2018