Støtteudtalelse til Syriza

Støtteudtalelse til Syriza fra Enhedslistens forretningsudvalg.

Engelsk version følger nedenfor.

Kære venner I Syriza og det græske folk!

Enhedslisten sender hilsner til jer fra Danmark. Vi giver Syriza vores stærke støtte i det kommende valg i Grækenland.

Vi har i de sidste år fulgt, hvordan det Græske folk siden 2011 er blevet kvalt i fattigdom via en gældsfælde, og hvordan dette kun er blevet værre af “redningspolitikken”, som er blevet påtvunget Grækenland af “Troikaen” – dvs. EU kommissionen, Den Europæiske Centralbank og Den Internationale Valutafond.

Påtvunget lukning af velfærdsprogrammer, privatiseringer af statsstrukturer og lukning af arbejdspladser er forkert i Grækenland – men ikke kun i Grækenland. Det er en forkert politik i hele Europa, og vi behøver en anden vej, som er social, baseret på solidaritet i samfundet og på beskyttelse af mennesker og økologi.

Vi ser valget i Grækenland som en stor mulighed for det græske folk for at ændre regeringen til en, som effektivt vil modvirke presset fra “Troikaen”. Dette er samtidig en stor chance for Europa. Hele Europa har brug for forandring, for en helt ny og anden vej ud af krisen end den, som bliver foreslået af “Troikaen”.

Hvad vi ser nu, er, at det græske folk af magtfulde strukturer i EU bliver presset og truet til ikke at stemme for Syriza. Dette er grundlæggende udemokratisk. Det græske folk har retten til at bestemme sin egen skæbne og til at stemme for det parti, som tilbyder en vej ud af krisen.

Vi støtter jer i jeres kamp. Jeres kamp er vores kamp.

Enhedslisten – De Rød-Grønne.

Dear friends in Syriza and the Greek people!

The Red Green Alliance sends greetings to you from Denmark.

We strongly support Syriza in the upcoming Elections in Greece.

We have witnessed, over the past years, how the Greek people since 2011 has been strangled in poverty by a debt trap, and how this has only been worsened by the “rescue politics” enforced upon Greece by the Troika – i.e. the EU Commission, the European Central Bank and the IMF.

Enforced discontinuations of welfare programs, privatizations of state structures, the shut downs of workplaces are wrong in Greece – but not only in Greece. It is a wrong policy all over Europe – and we need another way. A social way based on solidarity in society and on protection of people and nature.

We see the elections in Greece as a great opportunity for the Greek people to change the government to one that will effectively oppose the pressure from the Troika. This is also a moment of opportunity for the whole of Europe: Europe in its entirety need a change, a new way out of the crisis completely different from the one proposed by the Troika.

Presently we are witnessing how powerful forces in the EU blackmail and threaten the Greek people to sustain from voting for Syriza. This is fundamentally undemocratic. The Greek people has the right to decide its own fate and to vote for the party which offers a way out of the crisis.

We support you in your struggle. Your Struggle is our struggle.

Red Green Alliance – Denmark