Referat fra Enhedslistens 8. HB-møde d. 10. Februar 2007

Til stede: Susanne Flydtkjær (til kl. 16.15 til og med vedtægtsændringer), Bruno Jerup, Inger V. Johansen, Finn Sørensen, Baltser Andersen, Jørgen Arbo-Bæhr, Bizhan Alankesh (til kl. 16.15), Ingelise Bech Hansen, Marianne Frederik, Falle Hjorth, John Littau, Niels Henrik Nielsen, Per Clausen, Johanne Schmidt-Nielsen, Søren Egge Rasmussen, Søren Søndergaard, Peter Hegner Bonfils, Niels C. F. Rasmussen.

Til stede i øvrigt: Maibritt Kerner, Signe Færch, Helge Bo Jensen, Thomas Bugge (under pkt. 3)

Afbud: Vibeke Syppli Enrum, Thomas Eisler, Janne Gleerup, Jaleh Tavakoli, Rosa Hjörvar, Majbrit Berlau, Sara Bentsen.

1. Indledning, konstituering, godkendelse af dagsorden og referat
Godkendelse af dagsorden (1.0). Forslag fra Baltser Andersen om at HB tager stilling til konflikt mellem Århus-bestyrelsen og Ulf V. Olsen. Dirigenterne indstiller at forslaget ikke behandles på dette HB-møde. Det behandles ikke.

Godkendelse af referat fra sidste møde (1.1)


Henvendelse fra Baltser Andersen vedr. mangelfuldt HB-referat (1.1.1)


Henvendelse fra Peter Hegner Bonfils vedr. ref. af FU-valg (1.1.2)


HB beslutter at begge dele indføjes referatet fra dette møde:

1.1.1: “Oplæg ved Baltser Andersen:


For Enhedslisten er der 3 omdrejningspunkter i sundhedspolitikken:
(1) Mennesket set som en fysisk og psykisk helhed, der eksisterer i et socialt fællesskab med andre mennesker og andre levende væsener i vekselvirkning med naturgrundlaget. Deraf programmets titel “Sundhed og helhed”.
(2) Kampen for lighed i sundhed, både når det gælder forholdet mellem rige og fattige, og når det gælder konkret ligestilling med sikring af sundhedsmæssige rettigheder, ikke mindst for de, der har svært ved at blive hørt på grund af alder, manglende uddannelse eller fysisk og/eller psykisk svagelighed.
(3) Opgøret med markedsgørelse, konkret udmøntet som folkelig mobilisering og kamp mod privatisering og den konkurrencebetonede markedslogik, som nyliberalisterne søger at indføre i sundhedsvæsenet.
Det er et fælles ønske fra Programudvalget, at Programudvalget får mulighed for at gennemskrive forslaget endnu engang.
Derefter fremlagde Falle Hjorth sit ændringsforslag:

1.1.2: Under pkt. 8 “nyvalg til FU” er vedtagelsen vel at et nyt FU er blevet valgt (i sin helhed) og ikke at nogen er trådt ud og en anden trådt ind.

Referatet er derefter godkendt.


2. Den aktuelle politiske situation


Per Clausen indleder generelt og særligt vedr. energi
Sidste uge kom FNs klimapanel med to ting. De klimaforandringer der er sket og som kommer er delvist et resultat af menneskeskabte aktiviteter, vandstanden vil stige.
Budskabet var meget entydigt. Vi kan godt gøre noget, der kan påvirke hvordan det vil gå i fremtiden. For tiden er den menneskelige aktivitet af et sådant omfang, at det påvirker klimaet, og det kan vi gøre noget ved. Men det skal gøres meget hurtigt. Connie Hedegaard er hurtig: vi skal alle sammen gøre noget – og det skal løses på internationalt plan. Klogt, det fritager det nationale niveau. Hun undgår at indrømme at regeringens klimapolitiske udspil er fuldstændigt utilstrækkeligt. Det er lykkedes CH at fremstille det som om regeringen faktisk gør noget på det her – uden at de gør det.


Vi kan godt blive enige i DK om store krav til hvad EU skal gøre, når det så ikke kommer igennem, så kan man læne sig tilbage om konstatere at vi har prøvet.
Vores svar er omstilling fra fossile brændstoffer i løbet af 20-30 år – og at vi skal gøre det i praksis i DK som eksempel.


Socialdemokratiets krav er utilstrækkelige, men vi forsøger at holde oppositionen fast på det de trods alt mener – og forsøger at forhindre at de laver en aftale med regeringen. Selvom en aftale mellem SD og regeringen sikkert ville gavne os snævert ved det næste valg.
Vi skal være klar over, at vi ikke i dag vil være i stand til at føre en politik der forhindrer klimaforandringer. Men vi kan begrænse skadevirkningerne.
Med hensyn til digernes højde skal vi beskytte vådområder, men der skal også kunne bo mennesker i Danmark. Indenfor den ramme er vi enige.
Miljø- og klimapolitik bliver meget vigtige temaer fremover.

Den politiske situation i øvrigt:
Regeringen har ikke noget politisk projekt. Men der er penge nok, så de er i stand til at lave noget på skatten, der er til gavn for lønmodtagere i arbejde. Den anden plan de har er helt sikkert, at de skal ud af Irak inden valget. Og det kan de gøre med henvisning til at det går godt i den sydlige del af Irak – uanset hvordan det faktisk går der. Oppositionen er præget af dyb splittelse. Men det er måske ikke et stort problem. SD og de radikale vil opretholde splittelsen i oppositionen. Da folk stemmer på politiske partier kan det godt fungere.


SF appellerer til enighed – og vil gerne i regering. Vi har her en lille udfordring. Vi skal være i stand til at besvare spørgsmålet: Hvorfor er EL nødvendig – både matematisk – og hvorfor har man større indflydelse, hvis man ikke er i regering, end hvis man er i regering. Hvilken rolle spiller Enhedslisten i den virkelige verden i politik.


Det er ikke mit indtryk, at det går så godt med opbygning af bevægelserne. Vi skaber de nye ideer, men vi skal også repræsentere de folkelige bevægelser. Det har lidt større gennemslagskraft, hvis der sker noget, end hvis det ikke er tilfældet.
Vi vil også efter et valg, hvor vi får en socialdemokratisk regering, stå stærkere hvis en folkelig bevægelse selvstændigt har formuleret og fastholder en politik.

Udtalelse om regeringsspørgsmålet v. Søren Søndergaard (2.1)
Forslaget er skrevet under den mest optimistiske situation i efteråret. Når bevægelserne er væk er det journalister og almindeligt spin, der sætter dagsordenen. Tankevækkende at det på trods af filmen “Den hemmelige krig”, alligevel er lykkedes regeringen at dreje situationen så vi står med en ikke-sag. Fordi det er blevet en sag om troværdighed, om DR mv. Det er fantastisk klaret af regeringen.
Ændringsforslag fra sidste møde er indarbejdet på forskellig måde.

Derefter diskussion om en række ændringsforslag, om SF med Villy Søvndal, om at samle oppositionen, om LO og deres planer om velfærdsaktiviteter/koordinering, om overenskomstforhandlingerne, om bekymring for topinitiativer mht velfærd og kvalitetsreformen, om de konkrete udvisningssager, om prisen for at være i regering og om nødvendigheden af de folkelige bevægelser også i spørgsmålet om magt. Desuden blev det foreslået at vi skal forholde os til fusionsenergi – tage afstand. Og tage stilling til Fehmern-forbindelse (overvej tunnel).

Søren afsluttende. Rammen på årsmødet er at Asbjørn Wahl indleder om de norske erfaringer, det giver en god ramme – bekymret for diskussion om detaljen. Mennesket før markedet dækker rigtigt meget.

1. Udtalelsen om regeringsspørgsmålet fremlægges til beslutning på årsmødet, stillet af Finn Sørensen og Per Clausen

15 for, 0 imod, 3 undlader
vedtaget


2. Forslag om indføjelse af tekst i slutningen af pkt. 3, stillet af Jørgen Arbo-Bæhr

9 for, 5 imod, 4 undlader
Vedtaget derefter
Trukket


3. Sætning i 3b ændres således at “USA” indføjes efter EU og NATO, af Baltser Andersen

15 for, 1 imod, 2 undlader vedtaget


4. I pkt 5 ændres fra “denne regerings grundlag kommet til at ligge” til “denne regerings fører en politik, der ligger…”, stillet af Jørgen Arbo-Bæhr

13 for, 5 undlader
Vedtaget


5. Pkt. 5 ændres sidste linie til “regering, men i kampen for forsvaret af..” af Niels Henrik Nielsen

15 for, 2 imod, 1 undlader Vedtaget


6. “gøres” erstattes af “afgøres”, stillet af Søren Søndergaard

Vedtaget uden afstemning


7. I pkt. 8 erstattes “vores medlemmer” af “vi”, stillet af Finn Sørensen

18 for
Vedtaget


8. I pkt. 8 “Mest avanceret” ændres til “bedste”

17 for, 1 undlader
Vedtaget


9. I pkt. 8 slettes de to sidste linier, stillet af Bruno Jerup

4 for, 12 imod, 2 undlader


10. I pkt. 8 slettes “eller manglende evner”, stillet af Niels Henrik Nielsen

11 for, 5 imod, 2 undlader
Vedtaget


11. Afstemning om den samlede udtalelse

17 for, 1 undlader
Vedtaget


12. Da der blev konstateret et “sammestød” mellem forslag 2 og teksten i afsnit 3 foreslog Jørgen Arbo-Bæhr og Søren Søndergaard at der i stedet for Jørgens forslag:


– ved overgangen fra 3 til 3B I stedet for “Men også” skrives “På en lang række områder vil..
Den næste sætning ” Det gælder for eksempel i forhold til velfærd, opgøret med uligheden, miljø og energipolitikken, EU,….”

18 for
vedtaget


3. Årsmødeforberedelse
HB-beretning (3.1)
Falle Hjorth indledte. Derefter diskussion bl.a. om formulering vedr. Hizbollah.

13. Side 2, linie 4-5, sætningen “og indtrykket er… i forlængelse af brevet” slettes, stillet af Finn Sørensen 13 for, 1 imod, 2 undlader


Vedtaget


14. Sætningen “Men at det ikke betyder, at Enhedslisten støtter eller samarbejder med organisationer som Hizbollah” erstattes af: “Det skal også understreges, at Enhedslisten tager afstand fra organisationer som Hizbollah og deres terrormetoder”, stillet af Niels C. F. Rasmussen

6 for, 11 imod, 1 undlader


15. Sætningen “klimakampagnen er det eneste skridt” erstattes af “Klimakampagnen er det væsentligste tiltag, HB i perioden”

18 for
Vedtaget


16. Det tilføjes: “Derudover er økologisk sundhedsfremme blevet inddraget som en væsentlig del af oplægget til det nye sundhedspolitiske princip- og handlingsprogram”

5 for, 6 imod, 7 undlader


17. Side 3 næstsidste afsnit anden linie tilføjes efter Svendborg “og Odense”, stillet af Ingelise Bech Hansen

17 for, 1 undlader
Vedtaget


18. Forslag om tilføjelse af tekst og faktaboks vedr. kønsfordeling og medlemsudvikling, stillet af Falle Hjorth

17 for, 1 undlader
Vedtaget


19. Forslag om tilføjelse til sætning på side 4 nederst: “Dette er imidlertid kun i begrænset omfang blevet realiseret” her tilføjes “bl.a. har hjemmesiden ikke orienteret om forestående HB-møder med det varsel som HB selv har fastsat i sin forretningsorden”, stillet af Søren Søndergaard

13 for, 1 imod, 4 undlader
Vedtaget


20. Under konklusioner, linie 1 og 2 udgår ordene “for første gang”, stillet af Søren Søndergaard

18 for
Vedtaget


21. Lige inden afsnittet “for mange kampanger” indsættes: “Vi har fortsat prioriteret det internationale samarbejde – dog primært på europæisk plan”, stillet af Niels Henrik Nielsen

15 for, 2 imod, 1 undlader
Vedtaget


22. Hele beretningen således ændret.

17 for, 1 imod (Bizhan Alankesh)
vedtaget

Vedr. afstemning 16 ønsker Baltser Andersen tilføjet referatet: “Baltser fandt det uheldigt, at HB ikke ønskede at nævne, at økologisk sundhedsfremme har været et miljøtiltag i det sundhedsprogram, som er udarbejdet af en HB-nedsat programgruppe”

Arbejdsplan (3.2)
Inger V. Johansen indledte. Derefter omfattende diskussion.

23. Afstemning om 9.1.1. , organisationsudvalgets mindretal (ændringsforslag til 9.1.1)

8 for, 4 imod, 3 undlader
vedtaget


24. Afstemning om 9.1.1 således ændret (afsnit om organisationsudviklingen), overfor 9.1.1.1 (nr. 25)

11 for


25. 9.1.1.1, alternativt forslag fra Hans Jørgen Vad overfor nr. 24.

1 for


26. Afstemning om 9.1.1. skal indarbejdes i arbejdsplanen

9 for, 4 imod, 4 undlader
vedtaget


27. Forsalg om indføjelse vedr. politiudvikling, om handlingsplan for rød-grønne forandringer, stillet af Per Clausen

9 for, 2 imod, 6 undlader
Vedtaget


28. Forslag om indføjelse vedr. politikudvikling, om folkelig bevægelse og parlamentarisk arbejde, stillet af Per Clausen

8 for, 3 imod, 6 undlader
Vedtaget


29. (1) Forslag om udvidelse af beskrivelsen vedr. Mediepolitik: “En del af det kommende års organisationsudvikling vil blive en debat om udviklingens af Enhedslistens egne medier (Alternativ, RGL, Enhedslistens Nyhedsbrev mv.), stillet af Falle Hjorth

12 for, 1 imod, 5 undlader
Vedtaget


30. (2) “Kampagne” ændres til “landsdækkende kampagne” 4 steder

14 for, 4 undlader
Vedtaget


31. (3) Samlet arbejdsplan

11 for, 2 imod, 5 undlader
Vedtaget


Beslutning vedr. hvilke storkredse urafstemningen drejer sig om og hvor der skal vælges suppleanter. (3.3)

32. (4) Urafstemningen drejer sig om valg af spidskandidater i 9 storkredse (alle med undtagelse af Bornholm) samt 3 suppleanter i København, 1 i Østjylland, på Fyn, Sjælland, Københavns omegn og Nordjylland.

18 for
Vedtaget

Ny struktur for årsmødeforberedelse og – afvikling, bemyndigelse til FU (3.4). Helge Bo Jensen indledte. Derefter diskussion.

33 (5) Bemyndigelse til FU vedr. årsmødeforberedelse som det fremgår af 3.4

16 for, 1 undlader
Vedtaget

Vedtægtsændringer
Falle Hjorth indledte. Diskussion.

34 (6) §5 om kollektiv forslagsstillelse, mindst 10 medlemmer, stillet af FU

2 for, 10 imod, 4 undlader


35 (7) § 5 om kollektiv forslagsstillelse, mindst 5 medlemmer, stillet af Peter Bonfils
Forslag om ændring af begrundelsen fra Søren Søndergaard, vedtaget uden afstemning.

9 for, 6 imod, 2 undlader
Vedtaget


36 (8) § 11 ændring af rotationsformulering vedr. HB: “Man kan højst være medlem af HB i 7 år indenfor en 9 års periode” stillet af Niels Henrik Nielsen

9 for, 5 imod, 4 undlader
vedtaget


37 (9) Ordet “tidsbegrænsede” udgår i FU’s forslag til formulering vedr. 7 års ansættelse, stillet af Finn Sørensen

16 for, 2 undlader
vedtaget


38 (10) Forslag vedr. fastsættelse af partiskat for lokale hverv, kb-medlemmer mv., stillet af en arbejdsgruppe

11 for, 1 imod, 7 undlader
vedtaget


39 (11) 11A.1 §3, flytning af afsnit, stillet af FU

12 for, 1 imod, 3 undlader
vedtaget


40 (12) 11A.2 §4, afdelinger SKAL have selvstændig økonomi og vedtægter

13 for, 4 undlader
vedtaget


41 (13) 11A.3 §5, om kollektiv forslagsstillelse med ændring om mindst 5 medlemmer

9 for, 6 imod, 2 undlader
vedtaget


42 (14) 11A.4 §5, om at ekstraordinært årsmøde kan indkaldes af 1/10 af medlemmerne, stillet af FU

15 for, 3 undlader
vedtaget


43 (15) 11A.6 §6 om suppleanter til HB, stillet af FU

12 for, 1 imod, 4 undlader
vedtaget


44 (16) 11A.7 §6 om antal HB-møder, stillet af FU

14 for, 2 imod, 2 undlader
vedtaget


45 (17) 11A.8 §8 om hvilke spidskandidater og suppleanter urafstemningen handler om, stillet af FU

15 for, 1 undlader
vedtaget


46 (18) 11A.9 §8 om årsmødets kandidatudvalg, stillet af FU

16 for, 2 undlader
vedtaget


47 (19) 11A.10 om permanent folketingsopstilling (incl. sproglig rettelse), stillet af FU

13 for, 1 imod, 3 undlader
vedtaget


48 (20) 11A.11 om afskaffelse af erklæring (og ændring af “amt” til “region”

16 for, 2 undlader
vedtaget


11A.12 flytning af afsnit Vedtaget uden afstemning
49 (21). Flytning af “evt.”, om at udvalg ikke har ret til hjælp fra ansatte, stillet af FU

12 for, 3 undlader
vedtaget

EU-resolution (3.6)
Inger V. Johansen indledte. Der er ikke rokket ved de grundlæggende holdninger til EU i dette papir. Der er tale om en videreudvikling.
Derefter diskussion.

FU indstiller at årsmødet behandler resolutionen fra seminaret.

Vedtaget uden afstemning

Årsmødedagsorden
Marianne Frederik indledte. Derefter diskussion af forslag fra FU og ændringsforslag fra Thomas Eisler.

51 (22) FU’s forslag til dagsorden (FU kan flytte enkelte punkter ad hensyn til det praktiske, f.eks. oplægsholderen)

16 for
vedtaget

Forslag fra Baltser Andersen m.fl. om sikkerhedspolitisk udtalelse
FU indstiller at forslaget ikke behandles på årsmødet. Det lægger op til en sikkerhedspolitisk debat som vi har besluttet ikke at sætte på dagsordenen på årsmødet. Det blev nævnt at det kunne indgå i det kommende årsmødes foreslåede debat/politikudvikling om FN rolle mv.

52 (23) Indstilling om at forslaget ikke behandles på årsmødet

14 for, 2 undlader
vedtaget

Prostitution:


Søren Egge Rasmussen. For at dokumentet i så høj grad som muligt afspejler delegeretkonferencens afstemninger foreslås, at der i forslaget fra Line Barfod kun medtages sproglige rettelser, ligesom formuleringen om kriminalisering af markedsføring tages ud af “for kriminalisering” afsnittet (da der ikke blev stemt om dette).
Det skal være klart at de to slutninger er alternative muligheder for eller imod kriminalisering af prositutionskunderne.

53 (24) FU’s indstilling vedr. tekstforslaget om prostitution

16 for
vedtaget

Nedsættelse af pressegruppe.

54 (25) Forslag om at pressegruppen består af pressekontoret (alle), 2 fra HB, 2 MF’ere.

16 for
vedtaget

Derefter gennemførtes en skriftlig afstemning mellem tre kandidater til de to pladser som HB-medlemmer. Der var 16 stemmer på Finn Sørensen, 14 på Johanne Schmidt-Nielsen og 0 stemmer for Jaleh Tavakoli. Finn Sørensen og Johanne Schmidt-Nielsen er derfor valgt.

4. Foreliggende sager

Indsamlingsplan (4.2)
Falle fremlagde forslag fra FU.


55 (26) Ændringsforslag: “Alternativ indsamlingen slutter inden sommerferien, valgkampindsamlingen starter ved folketingets åbning.”, stillet af Søren Søndergaard

11 for, 3 imod, 2 undlader, vedtaget

Orientering vedr. Personalesag
Falle Hjorth orienterede, HB tog orienteringen til efterretning.

Orientering fra FU i øvrigt:


Inger V. Johansen orienterede:

FU er gået over til at holde møder med webcam (som Miljøudvalget også har arbejdet med). Der har været tekniske problemer og FU har derfor bevilget penge til bedre udstyr, så det er en mulighed i fremtiden.


FU-seminar der har drøftet politisk ledelse, årsmøde og problemerne på landskontoret
Der har været en fejl i regnskabet fra 2005. Fordi revisoren ikke gjorde det de fik besked på (og vi ikke selv har været opmærksomme nok). Derfor er revisionsselskabet blevet fyret.
Debat om 1. maj og overenskomstsituationen.


Rokade i provinssekretariatet. Brian S. Nielsen er på fuld tid fra 1/2 . Ulf V. Olsen derfra på halv tid, da han har fået halvtidsarbejde andet sted.


FU har besluttet at skrive en månedlig leder/kommentar i RGL.


Der lægges desuden op til forsøg med mellemlederfunktion i Studiestræde.


Signe Færch er blevet ansat midlertidigt ifm årsmødeforberedelse.

Det blev foreslået at opfordrer lokalafdelingerne til at offentliggøre både partiskat og støtte fra andre – såvel på de officielle blanketter, som i deres egne regnskaber.

Administrativ stilling på Christiansborg, stillingsopslag (4.1)
56 (27) FU indstiller at stillingsopslaget godkendes og at Jaleh Tavakoli repr. HB i ansættelsesudvalget

16 for, vedtaget

Stilling som provinssekretær, valg af HB-repr. til ansættelsesudvalg
57 (28) FU indstiller at der vælges tre kandidater: Susanne Flydtkjær, Peter Hegner Bonfils, Ingelise Bech Hansen

13 for, 1 imod
vedtaget

Orientering fra SUF
Johanne Schmidt-Nielsen orienterede.

Der er kommet ny kontaktperson i SUF. To nye papirer, et generelt samarbejdspapir og papir om samarbejdet ift folketingsvalget skal op på næste HB-møde.