Referat fra Enhedslistens 2. HB-møde søndag d. 20. May 2007

Sted: Fagforeningen for Industri og Service Kbh., Ramsingsvej 28 B, 2500 Valby

Dirigenter: Søren Egge Rasmussen og Vibeke Syppli Enrum
Referent: Signe Færch
Journalistisk referat: Signe Færch

Deltagere fra HB: Søren Egge, Vibeke Syppli Enrum, Thomas Eisler, Christine Lundgaard, Marianne Frederik, Pia Boisen Eva Flyvholm, John Littau, Gunna Starck, Hans Jørgen Vad, Bizhan Alankesh, Peter Bonfils, Jaleh Tavakoli(til og med punkt 3), Søren Søndergaard, Finn Sørensen, Inger V. Johansen, Per Clausen, Signe Hagel Andersen, Ulf V. Olsen, Baltser Andersen, Asmaa Abdol Hamid(til og med punkt 3), Johanne Schmidt-Nielsen(til og med punkt 3), Thomas Bugge,
Annemette Nielsen (fra kl. 13.30)

Andre deltagere: Signe Færch som referent, Brian Skov Nielsen (provinssekretær), Maibritt Kerner (koordinator på Folketingssekretariatet)

Afbud: Jørgen Arbo-Bæhr, Johanne Schmidt-Nielsen går kl. 15, Annemette Nielsen kommer senere

1. Indledning, konstituering, godkendelse af dagsorden og referat


– Afsyngelse af fødselsdagssang for Ulf V. Olsen


– Konstatering af mødets rettidige indkaldelse


– Dagsordenen godkendt


– Velkommen til det nye HB, runde med kort præsentation


– Godkendelse af referat fra de sidste 2 møder


1.1.1 godkendt med følgende korrektion til noterne til referatet:
Gunna er også kommet med indholdsmæssige ændringer til stillingsannoncerne(ikke blot sproglige), som FU har valgt ikke at følge.
1.1.2.: Godkendt


– Velkommen til det nye HB, runde med kort præsentation


– Gokendelse af forretningsorden samt retningslinjer for referatskrivning:

Fra diskussionen:


– Princippet om at træffe beslutninger i enighed skal ikke blot stå i forretningsordenen, men skal være en arbejdsform, hvilket kræver omlægning af den hidtidige måde at arbejde på


– Princippet er allerede indskrevet i vedtægter


– I forhold til signalet udadtil er det vigtigt at man kan se om det er en enig HB eller delt, samt hvilke der


– Thomas Bugge vil gerne indgå i forberedelserne af diskussionen om konsensusbeslutninger til næste møde og bidrage med hans erfaringer med metoden.


– Diskussion af valgmetoden til FU:


Nogle af FU’s argumenter ikke at anbefale ÆF fra Ulf: der er allerede er defineret mindretalsbeskyttelse ved valg af FU, samt at det er vigtigt at de valgte til FU har bred opbakning i HB.

På den anden side mente andre at det er vigtigt at applikere samme princip som ved alle andre valg, bl.a. for at sikre at et snævert flertal ikke kan bemægtige sig alle pladser i FU. Afstemningsmodellen afspejler hvad man mener FU er: arbejdsorgan mellem møderne, der nyder HBs tillid eller et forum der skal afspejle forskellige holdninger.


– Ulf V Olsen motiverede ÆF om at invitere et medlem fra de regionsledelser, der ikke er repræsenteret i HB. Andre supplerede ved at mene at have regionerne repræsenteret ville være en nem måde at nå meget bredt ud, samt at man ved at invitere repræsentanter fra regionerne sender et klart signal om at regionerne har en forpligtelse ifht at udføre de centrale kampagner. På den anden side fremhævet, at vedtægterne betyder allerede at de kan få rejserefusion, så spørgsmålet er om regionsledelserne særligt er interessante at have repræsenteret på HB-medlemmer og det er ren signalpolitik at vedtage det, da de allerede har de rettigheder.


– opfordring om at FU i anbefalingerne til et givent forslag indskriver et par linjer om begrundelsen for anbefalingen

Afstemninger:


ÆF 1 fra Pia Boisen i bilag 1.2.1: afstemningen udskydes til juni-mødet hvor det indgår i en større diskussion af arbejdet i HB.


(Afstemning 1)ÆF Ulf V Olsen i bilag 1.2.1. om afstemning til FU:

Forkastet: 8 for, 13 imod, 2 undlader


(Afstemning 2)ÆF fra Gunna Starck i 1.2.1. om referatskrivning:

enstemmigt vedtaget


(Afstemning 3)ÆF fra Ulf V Olsen og Baltser Andersen(1):

5 imod, 10 imod, 6 undlader. Forkastet

(Afstemning 4) Forretningsorden for HB godkendt med ændringer

(ingen stemmer imod, 1 undlod)
Retningslinier for referatskrivning godkendt, uden invendinger.


2. Den aktuelle politiske situation
Oplæg om den politiske situation ved Per Clausen:

Omkring Ny alliance (NA):


Per tog udgangspuntk i Foghs udtalelse om, at deres succes skyldes, at politik nu handler om værdipolitik og ikke fordelingspolitik, fordi alle nu er så rige.
NA’s eneste markante udmelding handler om et meget markant skattepolitik om 40 % skat, hvilket vil betyde beskæring af offentlige sektor 50 mia. kr.
Foghs udtalelse er ønskepolitik, fordi det netop kun er fokus på fordelingspolitik, der kan betyde at han væltes ved næste valg.

Derfor skal vi offensivt gå ind i kampen for at tale velfærd frem for skattelettelser, og tydeliggøre denne modsætning. I dette står offentligt ansattes løn- og arbejdsforholds helt centralt. Hvis vi skal skaffe ordentlig og nok arbejdskraft i den offentlige sektor kræver det helt andre forhold. Og det er netop manglen på arbejdskraft der de kommende år vil blive brugt som argument for nedskæringer i den offentlige sektor og i mindre grad diskussionen om der er penge nok.
Vi skal have slået fast at NA et borgerligt parti!

Omkring værdipolitik
NA samler på værdipolitikken. Khaders værdier: imod ekstremisme. Han repræsenterer danskerne som de gerne vil se sig selv. Lukkede grænser, men tale pænt til indvandrerne. Man taler ordentligt til dem man behandler dårligt.
Værdikamp burde være i Enhedslistens interesse: der har vi altid ment vi var stærke. Vores mangfoldighed og pluralisme er nu langt bredere end oprindeligt, ifht religion, køn og generationer. Samtidig har vi beholdt vores grundlæggende værdier.
Men; der er store dele af befolkningen samt vores egne vælgere/medlemmer, der er kommet meget i tvivl. Derfor er det fornuftigt nu at sætte fokus på de værdier, som der er nogle der tvivler på, som det fremgår af Søren Søndergårds forslag.
Vi skal være klar over, at diskussionen om religion og socialisme ikke er nemt overstået, fordi vi aldrig har ført den i Enhedslisten.

Omkring klimapolitik
Fogh og Hedegård er på vej ud i krise, fordi to ting bliver tydelige


– de kan ikke få gennemført nødvendige beslutninger i DK
– Connys rejsende diplomati fører ikke til ændring i USA’s politik
Klimadiskussionen kan skubbe til vognen, men det er ikke det der vælter læsset. Det er velfærdsdebatten.

Til sidst: Debatten om mangfoldighed skal ikke betyde at vi repræsenterer alle subkulturer. Vores kamp vedrører almindelige mennesker og rækker langt videre end blot mindre subkulturer.

Fra diskussionen:


Omkring mangfoldighed // opstilling af Asmaa // dårlige meningsmålinger:


– vigtigt at vi kan trænge igennem i medierne i mangfoldighedsdiskussionen


– Vigtigt at få Asmaa på banen en der kan andet end tale religion


– Der mangler meget oplysning i sagen om Asmaa, der er mange fordomme. Vi skal forsøge at vende den positivt, men stadig vigtigt at tage bekymringen alvorligt.


– Omkring hvor NA’s skattelettelser skal finansieres; det er vigtigt at argumentet om at det fører til større beskæftigelse og højere dagpenge angribes.


– De dårlige meningsmålinger viser at der er en stor bekymring blandt befolkning, vælgere, venner og også medlemmer. Det er vigtigt at vi ikke bliver et nyt Minoritetspartiet. Det centrale er at vise at vi er dem vi plejer at være, der har bred politik om omfordeling.


– Vigtigt at vi nu er aktive og synlige udadtil. Valg i efteråret er en mulighed. Det er vigtigt at vi nu er aktive og synlige med andre aktionsformer. At kunne læse om de enkelte kandidater på hjemmesiden er en anden måde at være aktive på.


– Initiativet omkring Irak er en helt konkret ting, der kan imødegå den negative stemning om opstillingen af Asmaa.


– Behov for åben diskussion om forholdet mellem religion og socialisme

Omkring Ny Alliance:


– der er behov for at få afsløret Naser Khader og hans associale fordelingspolitik.


– Det positive ved NA er, at det viser at mange borgerlige vælgere ikke vil DF mere, og viser en stor borgerlig splittelse.


– SF’s placering: NA er særligt et kæmpe slag for Søvndals regerings-strategi. Derfor skal vi være dem der laver udspil til SF om at gå med os ifht at opbygge stærk venstrefløj.


– Ifht NA: det er vigtigt at slå fast at det ikke handler om tonen, men de konkrete konsekvenser af den førte politik

Omkring velfærdsdiskussion bredere:


– Velfærd: vi kan forvente endnu et kommunalt oprør i efteråret


– I velfærdsdiskussionen: tendens til at fokuserer ensidigt på de offentligt ansattes forhold. Det er nødvendigt med en argumentation, der er målrettet de privatansatte, samt de offentligtansatte som skatteydere. At forudsætningen for ordentlig arbejdsvilkår handler om et finmasket velfærds-sikkerhedsnet.

Andet:


– Omkring sagen med AGF-fans overfald, der muligvis sigtes efter racisme-paragraffen. I forlængelse af sager som Oskar-sagen og andre sager hvor det ligeledes var meget svært at få Århus politi til at optage rapport/rejse sigtelse.


Kl. 13.20 Frokost

Forsættelse af diskussionen fra Aktuel Politisk Situation

Omkring mangfoldighed // opstilling af Asmaa // dårlige meningsmålinger:


– Odense-afdelingen har været gennem den samme situation her et par år siden, og erfaret: at man kan godt overleve at opstille Asmaa som kandidat og at når diskussionen om tørlæder/håndtryk osv kommer er man nødt til at tage debatten


– Vigtigt at resten af vores kandidatliste er meget stærk – også på kønsmæssigt og fagligt


– Vigtigt at vi tager tyren ved hornene og forklarer at vi ikke har ændret vores politik. Iran-initiativet ligger også helt i forlængelse af vores hidtidige politik


– Utilfredshed og usikkerhed findes også internt, fx ses det er dannelsen af Enhedslistens Ateistiske Netværk


– vi skal forberede os på et valg, og vi er ikke hurtige nok


– vi skal gøre noget med uklarhederne, men samtidig give alle initiativer en politisk krølle; så vi også kommer ud med vores politik. Vi er imod ensretning og normalisering, i DK såvel som mellemøsten.


– det er svært at diskutere Asmaa kandidatur fordi det meget bliver en diskussion om hendes person; opfordring til at Asmaa bruger den nødvendige tid til at diskutere med medlemmerne for at imødegå usikkerhederne

Omkring Ny alliance og velfærd:


– NA og DF, NA betyder en adskillelse af det neokonservative projekt og det nyliberalistiske. Vi skal tydeliggøre at det ikke er hovedmodsætningen, men mod vores vej om socialisme og mangfoldighed, der både vil solidariteten+omfordelingen


– velfærdskampen kan sagtens kombineres med mangfoldighedskampen, også som en måde at sikre at det ikke ender i en subkulturs-kamp.


– vigtigt at gør os klart hvad det er vi vil med velfærdskampen, så det ikke kun kommer til at handle om at få en pose penge, men også hvilken offentlig sektor vi ønsker.

Beslutninger:


– (Afstemning 5) Hans Jørgens forslag om antiracisme-diskussioni juni 1, 5

for, 8 imod, 7 undlader. Forkastet


– (Afstemning 6)Forslaget fra Søren Søndergård (hans forslag 2 og 3 overgår til juni-mødet.) Omkring en initiativer ifht. Iran beslutning, vedtaget(1 undlod resten for):
Enhedslisten skal gennemføre en manifestation mod den aktuelle undertrykkelsesbølge i Iran, før sommerferien. FU er ansvarlig for at diskutere form, og indhold, herunder om aktionen kan gøre bredere ifht. undertrykkelse i andre lande i Mellemøsten.


– Forslag fra Jaleh: kommer til afstemning på næste HB-møde sammen med de resterende forslag fra Søren.


3. Valgkampsforberedelse


Oplæg fra Thomas Bugge:


Baggrunden for punktet er, at folketingsgruppen i starten af året syntes man skulle begynde at forberede valget. I de store partier starter denne forberedelse så snart et valg er overstået.
Jørgen Arbo-Bæhr og Thomas Bugge lavede derfor et oplæg til et tidligere HB-møde, og blev bedt om at udarbejde de fremsendte bilag.
Evalueringen fra sidste valg viste, at der var en for stor valgkampsledelsen, hvorfor HB i marts besluttede, at arbejde mod en lille og effektiv valgkamspledelse, der så kunne inddrage forskellige personer.

Thomas gennemgik papirerne:
(3.1.a)Udkast til organisationsplan og kommisorium for Valgkampsledelsen:


HB uddelegerer og kan tilbagekalde besluttende kompetence til valgkampsledelsen på 5 personer, efter principperne opridset i bilaget.


Udover udarbejdelse af valgkampen er det gruppens ansvar at orientere FU og HB om arbejdet. Desuden inddrage relevante dele af organisationen og relevante ressourcepersoner.


Ideen til arbejdet er, at man diskuterer et givent emne på et møde og derefter først træffer beslutning på det kommende møde. Giver mulighed for at orientere FU/HB samt inddrage andre personer.

(3.1.b)Udkast til arbejdsplan for valgkampsledelsen


Modellen er at man starter med de politiske prioriteter, derefter kommunikationen/praktisk, derefter den konkrete organisering af valgkampen på aktivistniveau.
HB-mødet i august vedtages et foreløbigt budget for valgkampen, der derefter revideres løbende. Det er en kompetence der ligger hos HB.


Efter opklarende spørgsmål, diskussion:


– det øjeblik NA er opstillet og har navn har de interesse i valg og derfor vil evt. MF’ere der vil springe over ? der er chancen for valg meget stort


– Enhedslisten lever at gøre det modsatte af alle andre. Kompendiet afspejler for meget main-stream-tankegang.


– Rigtig godt oplæg fra Thomas. Vi skal have fingeren ud nu – vi er allerede for sent i gang.


– Godt hvis vi kan inddrage folk der er gode til at ”se tingene udefra”


– Vi skal i gang og også have gang i afdelingerne ude i landet.


– Bruge erfaringerne fra Tyskland og LinksParteis gode valgresultat


– Vi skal forberede os på en periode hvor FTsek frem til næste valg vil være i alarmberedskab


– Vigtigt allerede nu at gøre os klar hvordan landskontoret bliver klart til valget.


– Vigtigt at få lavet de lokale opstillinger på plads, så det ikke skal ske når valget er udskrevet.


– spekulationer omkring valgdagen er unødvendige. Vi skal bare være opmærksomme på, at det kan komme når som helst.


– Vi burde tænke mere målrettet og fx benytte vores faglige og unge kandidater. Disse kunne markedsføres mod mere bestemte segmenter.


– Fogh bestemmer selv hvornår han udskriver valg. og det gør han først, når han får noget ud af det. Det betyder, at vi skal være klar, for vi ved ikke hvornår denne dag kommer.


– Det er godt his vi kommer ud og kigger på kredsene, og vigtigt at vi får opstillet lokale kandidater rundt om.


– Det er måske for meget, hvis valgkampen skal op på alle HB-møder. Der er ting, som HB ikke behøves behandle. Så ville det være bedre at ”fyrre” valgkampsledelsen.


– Det er ikke meningen at HB skal blande sig i det praktiske, men det er vigtigt, at HB’s rolle er klar. Vi skal drøfte vores valgkampsstrategi allerede i juni. Hvad er den politiske situation, og hvad skal vores snit være her i forhold til. Specielt er SF interessant. Vi skal have samlet alle kræfter.


– de lokale opstillinger er i gang og på vej. Vi skal tænke over hvordan vi får varmet partiapparatet op. Sammenholdt med de dårlige meningsmålinger skal vi i gang med at føre valgkamp allerede nu, uafhængigt af om valget er nært forestående.


– ideen om at lave pjecer, der er særligt rettet mod bestemte grupper er glimrende


– ideen med teksterne i kompendiet er ikke at vi skal lave design-politik. Arbejdsplanen er netop lagt an på at vi skal starte den anden vej rundt; altså hvad mener vi, derefter hvordan kommunikerer vi. Vi skal måske forsøge at lave en generalprøve eller træningskamp, så vi kan få organisationen op i gear.


– I forhold til valgkampsledelsen er det en god ide at tænke på, at en af deltagerne bliver der når valgkampen begynder, og der skal være en daglig valgkampsledelse. Vi skal have et seminar for alle vores 100 kandidater, så de føler sig som en del af noget samlet, og som ”ambassadører” for Enhedslisten. Vores valgkamp har ikke en skid betydning for hvor man stemmer vi får. Det handler om den politiske situation, vores placering her i forhold til og vores kandidater. Fx hev Pernille et ekstra mandat med hjem sidst. Vi skal hive fat i vores kandidater, og finde ud af hvordan vi bedst muligt bruger dem i løbet af kampagnen.


Beslutninger:
(Afstemning 8)Organisationsplan og kommisorium for Valgkampsledelsen.

Enstemmigt vedtaget.
(dog med rettelse af stavefejl, samt sproglig rettelse fra Thomas Eisler(afstemning 7))

(Afstemning 9)Finns ÆF til arbejdsplanen:
Orientering og indstillinger fra valgkampsledelsen er fast punkt på HBmøderne. På HBmødet i juni 2007 behandles et 1. oplæg til valgkamspstrategi.

Vedtaget

(Afstemning 10)Arbejdsplan for valgkampsledelsen: Enstemmigt vedtaget.

(Afstemning 11)Nedsættelse af valgkampsledelse på 5 personer:
Per Clausen, Line Barfoed, Johanne Schmidt-Nielsen, Pia Boisen, Jørgen Arbo-Bæhr.


Enstemmigt vedtaget.


4. HB’s arbejdsopgaver og fordeling af opgaverne
Indleder: Marianne Frederik

Marianne fremlagde mødeplanen samt HBs arbejdsopgaver som følge af årsmødebeslutninger
Det er vedtaget at HB min. holder 8 møder, men det har ikke kunne lade sig gøre at holde under 10 møder.

Fra diskussionen:


– opfordring til at FU undersøger om der er tiltag i sidste års arbejdsplan, som FU ikke nåede at gennemføre, som dette HB skal løfte.


– vigtigt ikke at afholde HB-møder med 3 ugers mellemrum, da det betyder at FU får en rolle som ledelse mellem HB-møderne.


– diskussion om denne mødeplan samt årsmødedatoerne nu er mejslet i sten eller ej.


– mødet i juni er allerede overfyldt, opfordring til FU om at være benhård i prioriteringen.

Afstemninger


(Afstemning 17)Mødeplanen for HB blev vedtaget med forskellige ændringsforslag, med

17 stemmer for 1 imod


Afstemninger 12-16 var ÆF til mødeplanen

Nedsættelse af kampagnegruppen til Sundhedspolitisk kampagne i efteråret:
Baltser Andersen, Annemette Nielsen, Signe Hagel Andersen, Brian Skov Nielsen,
Gruppen forbereder et oplæg til HB-mødet i juni, og anbefales at kigge på hvilke ressourcepersoner der kan inddrages.

Papiret (4.1.1) Fordelingen af ansvar for HB kontakten til de forskellige afdelinger blev opdateret.


Diskussionen om udvalgskontakten skydes til næste møde.
Opfordring til at FU opdaterer listen således at den passer med de reelt eksisterende.


– der mangler bl.a. Freds- og solidaritetsudvalget og Pressenetværket.

(Afstemning 18) Vedtaget enstemmigt:


“På førstkommende HB-møde (fs: efter den 20. maj forstås) sættes der rigelig tid af til en bred diskussion af HB´s rolle i forhold til udviklingen af EL´s politik og koordineringen af EL´s aktiviteter på alle planer”.

5. Velfærds-aktivitetsdag d. 31. maj


Finn Sørensen indledte punktet:

Vurdering er, at der inden for en måneds tid ligger en aftale mellem FOA og LO og regeringen. Der kommer nok til at ligge en pose penge, men prisen bliver at organisationerne skriver under på en yderligere markedsgørelse af off sektor

Kbh, Århus, Silkeborg + evt. andre byer laver BUPL, Danmarks lærerforening, og FOA planlægger aktiviteter.
Den brede velfærdsbevægelse er desværre er gået noget i stå. Bl.a. fordi Genstart Danmark efter mødet i december ikke som aftalt har fået indkaldt til nyt møde for at få struktureret velfærdsbevægelsen stærkere.Fagligt ansvar og studenterorganisationer har indkaldt til møde 13. juni, der skal forsøge at få tingene lidt i gang.
Slip velfærden løs har et knivskarpt politisk grundlag, men det er spændende hvad de kan samle.

Enhedsliste-aktiviteter: 24. maj er der indkaldt til møde i Ø-velfærdsnetværk om 31. maj, samt det videre arbejde i velfærdsbevægelsen.


Velfærdsgruppen arbejder på lidt længere folder om velfærd og kvalitetsreform.

Fra diskussionen:


– kampen for velfærd er også en kamp mod EU, markedsgørelse hænger i høj grad sammen med EU-lovgivning, man automatisk skal indoptage. Den 24. maj ligger der en indstilling i Vaxholm-dommen fra Sverige. Svensk LO siger at går Vaxholm-dommen retten til faglige aktioner imod vil de sætte spørgsmålet om medlemskab af EU på dagsordenen.


– Problemet med teksten til løbeseddel er, at velfærd er blevet synonymt med omsorg, hvilket reducerer velfærd til socialpolitik, hvilket er en indsnævring.


– I Århus kunne aktionsdagen godt blive stort, da der er konstateret stort overskud på kommunebudget, medfører øget utilfredshed med sidste års sparerunde.


– Problemet med 31. maj er den meget dårlige mobilisering


– Teksten skal i højere grad sige hvorfor vi mener man skal handle + anvise konkrete handlingsmuligheder.


– Et af problemerne er også at der hersker mobiliserings-træthed i bevægelserne


– 7. juni Ehl-Københavner mødet kunne måske tage fat på diskussionen om efterårets budgetforhandlinger ifht. at få skabt bevægelse. Der er desuden noget røre i Københavner-fagforeninger på omsorgsområdet

Behandling af udtalelse(5.1.): Teksten sendes tilbage til FU, for at gøre den kortere og skarpere.

Nedsættelse af ny HB-velfærdsgruppe: Annemette Nielsen, Finn Sørensen, Marianne Frederik, Jørgen Arbo-Bæhr, Signe Hagel Andersen


6. Valg af FU
(Afstemning 19)Beslutning om at FU består af 7 medlemmer

Valgt til FU, ved enstemmighed (Afstemning 20):


Per Clausen, Johanne Schmidt-Nielsen, Marianne Frederik, Inger V. Johansen, Signe Hagel Andersen, Søren Egge, Baltser Andersen


7. Foreliggende sager


Orientering fra FU ved Inger V Johansen:


– Har behandlet stillingsopslag (genopslag af provinssekretær). Besluttet at indrykke annoncer for de 5 ledige stillinger.


– Behandlet forsøg på at få gang i Alternativ-indsamling, bl.a. vil der blive blive sendt henvendelser til de rigeste afdelinger.


– Der har været forskellige henvendelser i sagen om Socialistisk Standpunkt.


– 1. maj-kampagnen har givet 49 indmeldelser, hvoraf 26 nu har betalt.

Fra diskussionen;


– Alternativindsamlingen kører slet ikke, og det er vigtigt at vi får den i gang, samt at de rigeste afdelinger kommer i gang med at bidrage. Indsamlingen er nok der er druknet i årsmødeforberedelser


– Nogle mente notatet om medlemsudviklingen er for uklart, andre at det er godt, at der bliver lavet et sådant notat for at have lidt mere ide om hvordan situationen faktisk ser ud.


– Rostock: vigtigt at alle får rykket nu i deres lokalafdelinger. ca. 200 tilmeldinger fra Ehl og SUF, samt 100 deltagere fra andre organisationer. Vurderingen er at vi måske når op på 500-700 deltagere. Globaliseringskonferencen lørdag var en stor succes med 90 deltagere og gode oplæg

Beslutninger:


Udpegelse af HB-medlemmer til ansættelsesudvalg:


(Afstemning 23)Ansættelsesudvalg til provinssekretærstillingen: Peter Bonfils, Ulf V. Olsen, samt en ansat som de ansatte i landsorganisationen selv udpeger.

(Afstemning 21): Ansættelsesudvalget vedr. landskontoret består ag 3 fra HB, samt 2 repræsentanter for de ansatte. Vedtaget (13 for, 4 imod)

(Afstemning 22) Ansættelsesudvalg til stillinger på Studiestræde: Marianne Frederik(indstillet fra FU),, Inger V Johansen er (indstillet fra FU), Flyvholm, samt to ansatte som de ansatte i landsorganisationen selv udpeger.


Mødeevaluering:


– Bureaukratisk, for meget tid på mødeplanen, lidt mere selvdesciplin samt hårdere mødeledelse


– Lidt for lidt politik


– For meget formalia, mange af de spændende diskussioner skudt til næste møde. Kunne være godt at starte med at gennemgå dagsordenen. Tydeligere


– Dilemma; hvornår bliver demokrati til bureaukrati?


– Mødeevaluering skal være fast punkt på dagsordenen. Dirigenterne må gerne strukturere debatterne, fx de forskellige spor i den politiske debat.


– Dårlig procedure omkring FU-valget


– Der skal være mere selvdisciplin – så vi ikke går så meget detalje i den. Mødekalenderen fyldte for meget


– Det går for langsomt


– Godt at der blev valgt flere til FU fra provinsen


– Hvis man vil have mere overordnede og politiske møder skal man uddelegere mere praktisk beslutningskompetence til FU.


– Vi er nødt til at turde prioritere i dagsordenen, at det ikke er gjort har betydet at HB fik en halvdårlig start


– Fik lidt politik og for meget formalia. For kort taletid under polisk situation.


– Vi skal målrette diskussionerne, mere mødeledelse, færre afstemninger. Tryg forsamling at komme ind i som ny, der er rart at være her. Dog for mange kommentarer/grin under indlæg.


– Der skal ligge mere magt over til FU, der skal prioritere klarere til næste møde


– Når FU indstiller at et forslag skal forkastes må det gerne begrundes af hensyn til forslagsstiller.


– Blokopdelt dagsorden, med en praktisk blok, kan sikre tydeligere prioritering.


– Der var ikke enighed om hvad vi diskuterede under politisk situation, derfor endte vi med ikke at diskutere noget


– HB er for stort til nogle diskussioner, det kunne være en fordel at gå i grupper til tider.


Kl. 18.00 Slut.