Referat fra 2. møde i Enhedslistens Hovedbestyrelse d. 30. april 2005

Til stede fra HB: Janne Gleerup (fra 14), Søren Søndergaard, Ingelise Bech Hansen, Inger V. Johansen (indtil 12.30), Finn Sørensen, Rune Lund, Bizhan Alankesh, Gry Blom Hempel, Helge Bo Jensen (til 17), Farrokh Jafari, Falle Hjorth, Jaleh Tavakoli, Mette Bang Larsen (til kl. 14.30), Bruno Jerup, Rune Jacobsen (fra 11.30), Marianne Frederik, Claus Pedersen (til 16.45), John Littau, Brian Skov Nielsen.
Afbud: Janne Gleerup indtil kl. 14, Majbrit Berlau, Morten Riis, Inger V. Johansen (fra 12.30).

I øvrigt deltog: Thomas Eisler, Robert Nedergaard, Kim Fonvig, Finn Hermann, Peter Raben.

1. Indledning, konstituering, godkendelse af dagsorden og referat
Ingelise Bech Hansen og Bruno Jerup valgtes som dirigenter.
Helge Bo Jensen og Thomas Eisler var referenter.
Præsentationsrunde.
Det blev godkendt at dispensere fra forretningsordenens pkt. vedr. at HB-møder skal indkaldes med en uges varsel.
Medlemmer og suppleanter til HB. Der var klarhed om hvem, der er valgt til HB. Der var diskussion om suppleantrækkefølgen.
Referatet fra 24/4-2005 blev godkendt. Der skal laves en note til oversigten over HB-deltagelse om, at ikke alle var bekendt med at mødet blev afholdt.
Vedtagelse af forretningsorden for HB:
Søren Søndergaard ønskede en mere omfattende diskussion om HB´s funktion på et senere møde, hvor forretningsordenen også kommer op. Det er FU´s indstilling at dette kommer op på næste HB-møde.
Claus Pedersen foreslog: en mandlig og en kvindelig dirigent, hvoraf én er fra FU, børnepasning og ingen ansatte i FU.
Vedtagelse: Forretningsorden gælder uændret indtil næste møde.

2. Den aktuelle politiske situation
Diskussion uden indledning.
Især diskussion om udviklingen i Socialdemokratiet og SF, behov for at lægge afstand til højredrejningen i SD. SFs venstredrejning er kun tilsyneladende, de satser fortsat på at komme i regering. Vi skal holde fast i stategien med at komme med offensive konkrete forslag. SDs udvikling giver problemer og muligheder i forhold til fagbevægelsen. SD er ikke kun Helle T. Lokalt og i fagbevægelsen er der stadig mange socialdemokrater, der kan samarbejdes med.

Derefter diskussion om forslag til udtalelse fra Finn Sørensen: ”Et fransk nej skal respekteres”, der ændrer den hidtidigt udmeldte linie vedr. krav om dansk folkeafstemning uanset et evt. fransk nej.
Forslaget til udtalelse blev vedtaget med 12 stemmer for, 4 imod, 2 undlader.
For: Mette Bang Larsen, Jaleh Tavakoli, Søren Søndergaard, Claus Pedersen, Helge Bo Jensen, Gry Blom Hempel, Rune Jakobsen, Finn Sørensen, Bruno Jerup, Marianne Frederik, Falle Hjorth, John Littau.
I mod : Rune Lund, Inger V. Johansen, Bizhan Alankesh, Ingelise Bech Hansen,
Undlader: Brian Skov Nielsen, Farrokh Jafari.
Den vedtagne udtalelse

7. Foreliggende sager
Organisationens tilstand. Orientering v. Helge Bo Jensen. Medlemsudvikling fortsat positiv. Mange henvendelser fortsat (ikke alle henvendelser kan ekspederes hurtigt pt). Tendens til at afdelinger omlægges/sammenlægges så de svarer til de nye kommuner. Hjælp med spørgeskema.
Forslag om dagsordenspunkt om integration af nye medlemmer – overdrages til FU at planlægge.

Orientering fra FU v. Bizhan Alankesh: Ansættelse af EU-kampagnemedarbejder er i gang, invitation fra RV, tilbud 1. maj. Enhedslisten opfordrer til deltagelse i Nej til krig aktion omkring tortur.

Henvendelse fra Torben Kjær. Bruno redegjorde for forløbet.
FU nedsætter et udvalg som undersøger sagen og udarbejder et udkast til svar til Torben Kjær til næste møde. Torben Kjær orienteres om dette. Enstemmigt vedtaget.

3. Evaluering af årsmødet
Indleder: Falle Hjorth:
Udadtil fungerede årsmødet, budskabet fra fredag-lørdag var en Enhedsliste, der struttede af optimisme og fremgang. Nogle var vist lidt selvfede. Vi er nu alene på venstrefløjen efter de andre er gået til højre. Nogen knyttede det sammen med vores EU-politik.
Budskabet var entydigt omkring EU, internationalistisk, modstand fra venstre.
Hovedbudskabet vedr. kønskvotering var at Enhedslisten gør noget ved uligheden.
Billedet af søndagen var lidt mere blandet. Vi vil ikke engang give vores ansatte pension. Lidt med, at der var noget galt med demokratiet i Enhedslisten, men kun i Politiken. Vores miljøhandlingsplan blev ikke omtalt meget – dog i DRs udmærkede årsmødeudsendelse.
Irak-punktet: Gik fint, bl.a. med diskussion om støtte til modstanden. Tilsvarende EU-forfatningsdiskussionen og i hovedsagen også den aktuelle politiske situation.
Miljødebatten gik fint, vi har fået gode erfaringer med redaktionsudvalget.
Workshops/cafeerne gik fint.
Regionsmøderne. Det københavnske fungerede ikke ekstremt godt, manglede lidt med forberedelsen.
Søndagen gik helt galt. En umulig opgave. I kønskvoteringsdebatten lykkedes det ikke at få mange til at trække deres forslag på baggrund af tendensafstemning. Blev en time forsinket. Derefter problemer med 7B og 7C. Mange forslag blev meget mangelfuldt behandlet.
Det var kke godt, at vi ikke fik en diskussion om Enhedslistens arbejdeplan. Vi fik heller ikke vedtaget et budget på en seriøs måde.

Falle Hjorth – og andre – nævnte en række forslag til forbedring af årsmødets forløb:
– at flytte nogle af søndagens emner til fredag aften
– indstilling fra HB om at en række forslag ikke kommer til behandling
– se på afstemningsprocedurer omkring bl.a. vedtægtsændringer
– flytte valg af HB til om lørdagen
– afsætte tid til præsentation af HB-kandidater
– bedre tidsfrister mht forslag
– bedre plads til de mange årsmødedeltagere

Forslag fra Falle Hjorth: Der nedsættes et udvalg som udarbejder forslag til klargøring af vedtægternes paragraf om valg af HB.
Vedtaget. Alle stemte for. Organisationsudvalget bedes.

Forslag fra Falle Hjorth: Der nedsættes et udvalg, som skal udarbejde forslag til en bedre afvikling af årsmøder. Udvalget skal bl.a. se på punktet ”øvrige forslag”, samt afvikling af vedtægtsafstemninger. Vedtaget. Alle for. Udvalget udgøres af: Bruno, Janne, Brian, Falle.

Forslag fra Bizhan Alankesh blev enstemmigt vedtaget: HB siger på vegne af årsmødet tak til aktivisterne.

Forslag fra Janne Gleerup blev enstemmigt vedtaget: HB erkender at i sær afviklingen af søndagens program led af alvorlige svagheder – med uddelegering af arbejdsplanbeslutninger til kommende HB som største omkostning.

4. Arbejdsplan
Diskussion af hvordan det skal behandles. Enighed om at der kun behandles de forslag der lå til årsmødet. Desuden forslag om fagligt landsudvalg. Forslag fra Robert Nedergaard om at hæve 12.000 kr. til 13.000 kr. om måneden behandles på næste HB-møde.

Efter en række afstemninger om ændringsforslag har vi nu en samlet arbejdsplan (trykt andetsteds i bladet).

Forslag fra Finn Sørensen vedr. 8.1.8 stillet af Søren Kolstrup m.fl: ”Forslaget indgår i en HB-konference, der afholdes i efteråret 2005. Konferencens formål er at starte en debat i Enhedslisten om sammenhængen mellem reformkamp og kampen for socialismen – med henblik på konklusioner på årsmødet 2006.” Vedtaget med 8 stemmer for, 5 stemmer imod, 3 undlod.
For: Marianne Frederik, Falle Hjorth, John Littau, Bruno Jerup, Finn Sørensen, Gry Blom Hempel, Farrokh Jafari, Helge Bo Jensen.
I mod: Søren Søndergaard, Claus Pedersen, Brian Skov Nielsen, Rune Jakobsen, Bizhan Alankesh.
Undlader: Jaleh Tavakoli, Ingelise Bech Hansen, Janne Gleerup
Efter vedtagelse af 3 ændringsforslag blev følgende vedtaget:
Vedtagelse om fagligt landsudvalg
Der etableres et Fagligt Landsudvalg, der har til formål at:
• koordinere faglige diskussioner og initiativer i Enhedslisten
• drøfte og bidrage til udviklingen af Enhedslistens arbejdsmarkedspolitik
• styrke Enhedslistens profil i fagbevægelsen
• sikre en debat blandt Enhedslistens medlemmer på tværs af fagforeninger, brancher og sektorer
Det Faglige Landsudvalg (FLU) skal samle Enhedslistens fag¬ligt aktive og sammensættes bredt, så både det private og det offentlige område, og personer u¬den for arbejdsmarkedet, er repræsenteret. FLU er i øvrigt åbent.
FLU mødes én gang i kvartalet samt efter behov. Undergrupper kan oprettes geografisk eller i forhold til fag/branche.
En faglig landskonference holdes én gang om året.
(Der tilknyttes en ½ tids ansat lønnet sekretær til FLU. Sekretærens opgave er bl.a. at arrangere FLU-møder og landskonference samt udsende et nyhedsbrev. Et fagligt arbejdsudvalg kan oprettes til at bistå FLU-sekretæren.)
Vedtaget af HB d. 30/4-2005 – uden stillingtagen til ansættelse/økonomiske konsekvenser – med 13 stemmer for, ingen imod, 3 undlader. Der tages stilling til evt. ansættelse i sammenhæng med budgetdiskussionen på næste HB-møde.
For: Jaleh Tavakoli, Søren Søndergaard, Marianne Frederik, Ingelise Bech Hansen, Falle Hjorth, John Littau, Brian Skov Nielsen, Bruno Jerup, Finn Sørensen, Janne Gleerup, Gry Blom Hempel, Farrokh Jafari, Helge Bo Jensen. Undlader: Claus Pedersen, Rune Jakobsen, Bizhan Alankesh

Forslag fra Frank Aaen og Rune Lund vedr. afholdelse af seminar om EU-forfatningen indarbejdes i planlægningen af HB-mødet i juni blev vedtaget med 12 stemmer for, ingen imod, 4 undlod.

5. HB’s arbejdsopgaver og fordeling af opgaverne
Mødeplan for HB.
Diskussion om tidspunktet for årsmødet, HB-mødernes hyppighed, om HB-møder i provinsen. Det besluttedes at næste HB-møde holdes d. 11-12/6.

Tidspunkt for næste årsmøde. Forslag fra Søren om at næste årsmøde afholdes 12-14/5 (bededagene) blev vedtaget med 9 stemmer for,1 imod, 3 undlader.
For: Jaleh Tavakoli, Marianne Frederik, Ingelise Bech Hansen, John Littau, Brian Skov Nielsen, Finn Sørensen, Rune Jakobsen, Janne Gleerup, Gry Blom Hempel
I mod: Bruno Jerup
Undlader: Falle Hjorth, Farrokh Jafari, Bizhan Alankesh

Desuden blev det vedtaget at: HB-udvalg holder så vidt det er muligt møde i forbindelse med HB-møderne (i samme weekend).
Mødeplan i øvrigt vedtages på næste HB-møde.

Orientering fra EU-kampagnegruppen v. Falle Hjorth
Det er besluttet at sætte buskampagne i gang inden sommerferien.
Kampagnegruppen er nu: Rune Lund, Jakob Lindblom, Falle Hjorth, Thomas Bugge, Majbrit Berlau, Helge Bo Jensen, Søren Søndergaard, Jacob Nicolaisen, Ulf V. Olsen og Jaleh Tavakoli.

Valg af Kommunevalgs-kampagnegruppen: Line Barfod, Mikkel Warming, Ulf V. Olsen,Thomas Eisler fra Landskontoret og desuden blev Gry Blom Hempel valgt.

Budget for 2005 og 2006 behandles på næste møde

6. Valg af max. 7 medlemmer til FU
Ved skriftligt afstemning, hvor 13 deltog i afstemningen, fordelte stemmerne sig således: Bizhan Alankesh 3 stemmer, Majbrit Berlau 7, Gry Blom Hempel 6, Helge Bo Jensen 8, Falle Hjorth 5, Jaleh Tavakoli 4, Bruno Jerup 4, Inger V. Johansen 2. To stemmesedler var ugyldige (Efter HB-mødet har FU konstateret, at der er tre ansatte/fuldtidsrepræsentanter, nemlig Majbrit, Helge og Gry. Vedtægterne fastsætter at der kun må være højst 1/3, altså 2 FU-medlemmer, hvorfor Gry ikke er valgt).

7. Foreliggende sager (fortsat)
Valg af medlem til Rød Fonds bestyrelse. FU indstillede Birthe Marker og desuden stillede Claus Pedersen op. Ved skriftlig afstemning blev Birthe Marker valgt med 10 stemmer, Claus Pedersen fik 3 stemmer.

Valg af repræsentanter til diverse ansættelsesudvalg vedr. stillinger i Folketingssekretariatet. Marianne Frederik repræsenterer HB. Falle Hjorth er suppleant, hvis hun ikke kan klare det hele.

Ingelise Bech Hansen orienterede fra organisationsudvalget. Udvalget blev genvalgt og desuden blev Rune Jakobsen supplerende valgt til udvalget, der desuden består af: Ingelise Bech Hansen, Finn Hermann, John Littau, Pernille Vibeke Kristensen, Hans Jørgen Vad og Ulf V. Olsen.