Referat fra 2. HB-møde

Tilstede fra HB: Niels Rasmussen, Johanne Schmidt-Nielsen, Jørgen Arbo-Bæhr, Finn Sørensen, Søren Egge Rasmussen, Peter Hegner Bonfils, Vibeke Syppli Enrum, Søren Søndergaard, Jens-Ove ”Jack” Dam Hansen, Per Clausen, Rosa Hjörvar, Baltser Andersen, Ingelise Bech Hansen, Susanne Flydtkjær, John Littau, Jaleh Tavakoli, Sara Bentsen, Thomas Eisler, Marianne Frederik, Falle Hjorth, Janne Gleerup.

Tilstede i øvrigt: Maibritt Kerner, Helge Bo Jensen, Henrik Guldborg Bøge, Katayoun Yazdanya (under punkt 1-2), Gunna Starck (under punkt 5-6).

Afbud: Bizhan Alankesh, Bruno Jerup, Majbrit Berlau, Inger V. Johansen.

1. Konstituering
Falle Hjorth og Marianne Frederik valgt som dirigenter.
Referaterne fra 29/4 og 14/5 godkendt.
Forretningsordenen behandles først under pkt. 4. Den hidtidige gælder indtil da.

2. Den aktuelle politiske situation
Finn Sørensen indledte om d. 17. maj og perspektiverne:
Demonstrationerne viste sin effekt allerede inden de var afholdt, det er vi ikke vandt til!
Der blev som bekendt tale om største demonstrationer siden 1985! I 1985 var det mere kollektivt, da trak vi folk med ude fra arbejdspladserne. Bortset fra elev- og studenterbevægelsen har det denne gang mest været en individuel stillingtagen. Styrken er, at det så måske bunder dybere politisk, ”nu kan det være nok” er holdningen mange steder. Folk føler en optimisme og gå-på-mod. Men det har været en svaghed at der kun har været begrænsede diskussioner om hvad der så skulle ske bagefter. De faglige talere på demonstrationen udmærkede sig ved at være ret svage. Der var intet der rakte udover d. 17. maj. Det handler om en større politisk uenighed i 17. maj initiativet: Den ene fløj vil kæmpe indtil forringelserne er taget af bordet, den anden fløj mener at det i virkeligheden skal klares ved forhandlingsbordet.

Men 17.maj bevægelsen repræsenterer en væsentlig radikalisering af elev-, studenter og fagbevægelsen. Vi skal måske helt tilbage til slutningen af 1960’erne for at se en bevægelse der forbandt disse kræfter på tværs.

I FOA og 3F er formændene blevet skarpere i replikken. FOA vil ikke acceptere nogen forringelser af efterlønnen. Selv 3F´s formand er blevet skarpere i replikken med udtalelser om, at demonstrationerne også er en advarsel til SD. Og han sagt ja til, at man skulle acceptere DFs udspil om at frede efterlønnen. Andre i 3F stritter imod, men med forårets aktiviteter i 3 F er der sat gang i en proces der er svær at stoppe. Det er spændende at 3F og FOA nu er gået sammen om at fastholde aktiviteter efter 17. maj ved at indkalde alle bag 17. maj-demonstrationen og 8. maj konferencen – herunder Fagligt Ansvar og LO-storbyerne – til et møde d. 7. juni for at drøfte de videre aktiviteter, hvad man kan lave sammen og hvad man evt. laver hver for sig.

Udgangspunktet er, at selve 17.maj initiativet er lukket ned. Dele af elev- og studenterbevægelsen har forsat aktiviteterne, med besættelser mv. Velfærdsmissionen fortsætter med inititativer. I erkendelse af , at fagbevægelsen ikke mener den kan mobilisere til en fælles konference på denne side af sommerferien har ungdommerne indkaldt til deres egen konference d. 5. juni, hvad der er meget fint. Det giver mulighed for at holde liv i bevægelsen som helhed.

Den 23. maj havde Fagligt Ansvar og LO-Storbyerne indkaldt organisationerne bag 8. maj-konferencen + 3 F og FOA. Her var der enighed om grundlaget for videre aktiviteter må være 17. majparolerne. Der er enighed om, at det er vigtigt at udvide aktiviteterne også med kommunernes økonomi. Desuden er der enighed om at de der var samlet d. 23. maj også mødes så snart der er indgået et forlig. Fagligt Ansvar har foreslået en konference d. 2. september for at starte efterårets aktiviteter i sammenhæng med fremlæggelsen af finansloven. På mødet meddelte FOA og 3 F at de ville indkalde til drøftelse som før nævnt.

Hvis der indgås forlig ændres dagsordenen, da dele af fagbevægelsen ikke vil være med til at tage afstand fra forliget, hvis Socialdemokraterne er med. Der er også fare for at et forlig vil bryde alliancen mellem fagbevægelsen og elev- og studenterbevægelsen, hvis SU´en fredes.

Der er brug for at presset opretholdes på socialdemokraterne. Men EL må også i offensiven i diskussionen om politisk alternativ og alternativ politik. I FOA og 3F drøfter den norske model, hvor LO i Norge skabte regeringsgrundlaget for den senere socialdemokratiske regering. Vi må ind og sætte dagsordenen i den diskussion. Her er årsmødevedtagelsen om ”åbent brev til de progressive kræfter” et godt udgangspunkt. Kampen om grundlaget for den nye regering er allerede gået i gang, vi skal sætte dagsorden her, ellers er der andre, der gør det!

Hvad har vi af beredskab i EL i forhold til et forlig? Vi har brug for en kort og klar gennemgang af forliget. Samtlige i bevægelserne bør have Enhedslistens analyse få timer efter forliget er indgået. Der bliver en kamp om forståelsen af forliget. Desuden har vi brug for en løbeseddel og for at koordineringen i Enhedslisten udvikles, bl. a. ved at HB´s velfærdsgruppe fortsætter.

Derefter rapporterde HB-medlemmerne fra demonstrationerne og aktiviteterne i andre dele af landet samt kommentarer og diskussion om behov for bredere materiale, at EL-løbesedler ikke kun må være rettet mod København (kritik af den første løbeseddel), behov for netværk af fagligt aktive medlemmer, de begrænsede arbejdsnedlæggelser d. 17/5 og forklaringer på dette, behov for strejkestøttearbejde når der faktisk er arbejdsnedlæggelser, vigtigheden af at inddrage pædagogerne og lærernes organisationer, svagheder i mobiliseringen i dele af fagbevægelsen hvor der især satsedes på busser og annoncer, men ikke på egentlig mobilisering.

I øvrigt fremførtes kritik af Enhedslistens Købehavns deltagelse i integrationsforliget i Københavns kommune. HB har imidlertid ikke et fælles grundlag at diskutere og behandle denne sag på. FU orienterede om at man indkalder Københavnsbestyrelsen til møde om sagen.

Konklusion:
Velfærdsgruppen skal fortsætte: Majbrit Berlau, Finn Sørensen, Jaleh Tavakoli, Marianne Frederik, Johanne Schmidt-Nielsen og Jørgen Arbo-Bæhr har beslutningskompentencen. Desuden indkaldes andre efter behov. Svar på forslag fra Jette Kromann overlades til denne gruppe.

Desuden vedtog HB et forslag fra John Littau i. f. t velfærd: ”FU opretter netværk i samarbejde med SUF, fagligt udvalg og uddannelsespolitisk udvalg”.

3. Evaluering af årsmødet
Marianne Frederik indledte:
Langt det meste af årsmødet fungerer godt. Kan måske fungere bedre med kontakt til det praktiske. Optælling af afstemningerne gik ikke så godt i starten, men bedre efterhånden. HB-optællingen burde kunne klares lettere med EDB-program.
Søren Søndergaard indledte fra pressegruppen:
Før årsmødet var de meget i tvivl om hvordan man skulle kunne få pressen til at interessere sig for de udtalelser der lå. Tog opinionsundersøgelsen som vi lavede. Søren erkender at det var en fudstændig korrekt beslutning at holde årsmødet på Christiania! Men der var ting der kunne været gået galt, feks optræk til større slagsmål.
Men årsmødet har tre vigtige funktioner for Enhedslisten: 1. At træffe beslutninger 2. At fungere som et godt årsmøde for medlemmerne, 3. At få budskabet ud over rampen. Dirgenterne gjorde en fremragende indsats.

Derefter diskussion om bl.a. nytten om problemerne ved flere delegeretkonferencer, hvordan stedet for årsmødet kan bruges politisk også fremover, hvordan vi skal ”tænke” årsmødet ift. pressen og hvor høj musikken bør være!

Konklusion:
FU har ansvaret for at opsamle erfaringer fra årsmødet 2006 med henblik på vedtagelse på et af de førstkommende HB-møder til brug for forberedelsen af næste årsmøde.

4. HBs arbejdsopgaver og fordeling af opgaverne
Der blev fundet ansvarlige for de forskellige årsmødebeslutninger (se vedlagte liste). Desuden blev det vedtaget at: ”De ansvarlige for de enkelte områder leverer en A4-side om deres overvejelser for organisering af arbejdet til HB-mødet i juni.”

Desuden blev forslag fra Søren Egge Rasmussen vedtaget med 14 stemmer for, 1 imod:
”Organisationsudvalget fremlægger på næste HB-møde de emner de har arbejdet med og hvilke aktiviteter der kan sættes i gang uden at være i modstrid med årsmødets beslutninger om organisationsanalyse.”

Vedtagelse af HBs forretningsorden
Efter afstemninger om en række forslag og ændringsforslag blev den samlede forretningsorden vedtaget enstemmigt.
Som en følge af årsmødets diskussioner og beslutninger fremgår det af den vedtagne forretningsordenen at indkaldelser til HB-møder med dagsorden fremover skal sendes til kontaktpersoner for lokalafdelinger og udvalg. Ligesom de skal være tilgængelige på hjemmesiden.
HBs forretningsorden – kan også rekvireres på landskontoret.

Vedtagelse af HBs mødeplan
Efter en række afstemninger blev følgende vedtaget. Hvor møderne holdes afgøres på næste møde. Desuden vedtog HB følgende forslag stillet af Søren Søndergaard: ”HB-mødernes geografiske placering afgøres på næste HB-møde. Inden mødet udarbejdes en opgørelse over det samlede økonomiske og tidsmæssige forbrug ved de forskellige muligheder, herunder hvis der bevilges flybilletter til de kammerater, som bor længst væk.”

1. møde Søndag d. 14. maj (efter årsmødet)
2. møde Lørdag d. 27. maj i København
3. møde Lørdag d. 24. – 25. juni i København
4. møde Lørdag-søndag d. 19. – 20. august (samme sted som kommunalpolitisk seminar søndag d. 20. august).
5. møde Lørdag d. 7. oktober
6. møde Lørdag-søndag d. 26.-27. november
8. møde Lørdag-søndag d. 6. – 7. januar 2007
9. møde Lørdag d. 10. februar
10. møde Lørdag d. 17. marts
(Delegeretvalg og urafstemning d. 29/3-19/4)
11. møde Lørdag d. 21. april 2007
Årsmøde d. 4. -6. May 2006 (Bededagsferien)
Derefter foreslås de næste HB-møder til d. 6/5 (umiddelbart efter årsmødet afslutning) samt lørdag d. 19. May 2007.

5. Valg af Forretningsudvalg
HB besluttede at der skal sidde det maximale antal, 8 personer, i FU
Følgende 8 personer stillede op og blev derfor valgt uden afstemning:
Per Clausen, Falle Hjorth, Søren Søndergaard, Inger V. Johansen, Jaleh Tavakoli, Majbrit Berlau, Marianne Frederik, Johanne Schmidt-Nielsen.

Forslag fra Bizhan Alankesh om regional og kønsmæssig sammensætning af FU kan ikke behandles, da det ikke er foreneligt med vedtægterne.

6. Foreliggende sager
Arbejdsmiljøet på landskontoret. Falle Hjorth orienterede: FU har undersøgt hvad der kan gøres. Der startes med et seminar inden sommerferien. HB bemyndiger FU til at arbejde videre med sagen.

Orientering om evt. kommende eksklusionssag fra Odense. Ingelise Bech Hansen orienterede.

Orientering om medlemsudviklingen. Helge Bo Jensen fortalte at der stadig er en stor tilstrømning af nye medlemmer. Siden nytår har vi fået 354 nye medlemmer. Der er dog også i alt ca. 200 der er blevet slettet pga kontingentrestance eller har meldt sig ud i samme periode. Men altså stadig en væsentlig vækst. Tempoet kan slet ikke måle sig med samme periode sidste år, men i forhold til tidligere år hører de seneste måneder til de bedste vi har oplevet.

Valg af medlem til Rød Fonds bestyrelse (udover de 5 årsmødevalgte udpeger HB et medlem): Bizhan Alankesh valgt uden modkandidat.