Referat af Enhedslistens 6. HB – møde lørdag-søndag d. 25.-26. november 2006

Til stede fra HB: Per Clausen, Marianne Frederik, Søren Søndergaard (til søndag kl. 14.00), Inger V Johansen, Falle Hjorth, Jaleh Tavakoli, Thomas Eisler, John Littau, Søren Egge Rasmussen, Bruno Jerup, Niels C. F. Rasmussen, Finn Sørensen, Bizhan Alankesh (kun søndag), Peter Hegner Bonfils (kun søndag), Ingelise Bech Hansen, Vibeke Syppli Enrum (fra kl. 13.30 lørdag), Jørgen Arbo-Bæhr., Johanne Schmidt-Nielsen, Janne Gleerup, Susanne Flydtkjær (fra kl. 11.30 lørdag), Niels Henrik Nielsen.

Afbud: Majbrit Berlau, Sara Sindberg Bentsen, Rosa Hjörvar, Baltser Andersen.

Deltagere i øvrigt: Helge Bo Jensen, Janus Noack (søndag), Maibritt Kerner, Line Barfod (lørdag), Thomas Bugge (lørdag), Hans Jørgen Vad (lørdag, punkt), Anders Berner (lørdag), Jakob Nerup (lørdag) samt bl.a. Simon, Jeppe, Klaus, Benjamin, Rune, Lea, Cecilie, Peter, Anders fra SUFs ledelse (lørdag under punkt 3), Gunna Starck og Birthe Marker (lørdag under punkt 4).

Lørdag d. 25/10


1. Indledning, konstituering, godkendelse af dagsorden og referat
Forslag til dirigenter: Søren Søndergård og Marianne Frederik
Referenter: Helge Bo Jensen og Janus Noack
Journalistisk referat til RGL: Helge Bo Jensen

Dirigenter og referenter valgt.
Referatet fra sidste møde d. 7. oktober godkendt.
Forslag til dagsorden, godkendt.

2. Venstrefløjen i regering og om kampen for velfærden
Oplæg ved Asbjørn Wahl, daglig leder af – For velferdsstaten / Norge (Hjemmeside: www.velferdsstaten.no / Privat hjemmeside: www.aswahl.net)
Aksjonen for velferdsstaten har siden 1999 har bidraget til at ændre det politiske billede i Norge.

Situationen er kendetegnet ved:
– efterkrigstiden er slut
– økonomisk krise og nyliberalisme
– Keynesianismen virker ikke længere
– Klassekompromisset er gået i opløsning
– Velfærdsstatens æra er ovre (er udtryk for et magtforhold i samfundet)
– Vi går mod en global situation med øget social konflikt og klassekonfrontation

Velfærdsstatens magtbalance: Socialstat (en forudsætning for at reproducere arbejdskraft lige fra Bismarck), derefter faglig/politisk kamp, Sovjetunionens eksistens som trussel. Truslen om socialisme i Vesteuropa efter 2. verdenskrig var den centrale forudsætning.
Men velfærdsstaten var en lige så stor succes for kapitalejerne som for arbejderne.

Begrænsning af markedet
I Norge 10% ejer 2/3 af al formue. Velfærdsstaten pillede ikke ved ejendomsforholdene, men begrænsede kapitalens muligheder:
– kapitalkontrol, koncessionslove, faste vekselkurser, arbejdsmiljølov mv.
I de sidste 20 år er disse begrænsninger blevet systematisk demonteret. Nu er der kun lidt af arbejdsmiljøbeskyttelsen tilbage.
Desuden var det politiske projekt karakteriseret ved:
– politik for fuld beskæftigelse
– reguleret marked
– fattigdomsbekæmpelse/om fordeling af ressourcer
– universelle ordninger

Politisk kontext nu:
– styrkeforholdene er ændret
– i 1990 gik SD til højre (nu er det egentligt meningsløst at bruge begrebet socialdemokrati som det tidligere opfattes, der er ikke flere elementer tilbage, der vil overskride kapitalismen på nogen måde)
– privatisering og udlicitering er in
– Delprivatisering af Telenor, Statoil, samt sygehusreform
– Lagde forholdene til rette for højresiden
– Fagbevægelsen stærkt i defensiven

Velfærdskampen i Norge
– Norsk Kommuneforbund spillede en centrale rolle, gik imod al privatisering og udlicitering
– Blev udnævnt af Højre til deres hovedmodstander ved lokalvalget i 2003, denne fagforening var hovedproblemet for omstrukturering af Norge
– Det var en ønskesituation for fagforeningen, der begyndte at bygge brede alliancer med det mål at ændre opinionen og styrkeforholdene

Baggrund for regeringsskiftet i 2005
– resultat af beslutninger i fagbevægelsen og mange års hårdt arbejde (nu er 70% af befolkningen mod privatisering og udlicitering, midt i 90’erne var der flertal for)
– øget modstand mod markedsfundamentalismen
– AP var blevet straffet i 2001 (24% det dårligste resultatet siden 1920’erne), åbnede for politisk pres
– Fagbevægelsen krævede en rød-grøn koalition, det tvang frem en ændring i socialdemokratiet (det var noget helt nyt for SD). Frem til et år før valget afviste de en sådan koalition.
– Fagbevægelsen blev en selvstændig politisk aktør, det er måske det vigtigste der er sket.

Nye alliancer
– de brugte Trondheim som eksempel, lokalvalget i 2003. LO i Trondheim udviklede sine egne 19 krav (efter diskussion) til hvordan Trondheim skulle udvikles i de kommende 4 år. Disse krav sendtes til alle partier med besked om at LO ville støtte de partier, der ville arbejde for disse krav. Efter valget blev der etableret en koalition omkring disse krav
– Klare alternativer virker mobiliserende


– SD blev presset til venstre


– Det blev taget et initiativ til at skabe en politisk flertalsalliance


– Der blev lavet en kampagne for en ny politisk kurs


– En særlig alliance i Oslo (meget bred, regnbuekoalition, uden fokus på partierne, kravet var en ny politisk kurs)

Forspillet til regeringsdannelsen
– SV tog beslutning om at gå ind for regeringssamarbejde med C + AP
– AP blev presset til det samme og blev presset til at opgive privatiseringspolitikken
– SV godtog NATO og EØS-aftalen (præcist der vældig stærke strukturelle barrierer for at være venstrefløj i regering)
– Der kom et fælles udspil fra de tre partier om at skatterne ikke måtte stige
– I valgkampen opgav SV det ene standpunkt efter det andet, når de blev presset af medierne. F.eks stod der i SVs program at USA udgjorde den største trussel mod verdensfreden. Det lagde de afstand til.

Det nye regeringsprogram:


– mod udbud og privatisering indenfor velfærd (uddannelse, helse og omsorg)


– afskaffe fattigdommen ved at styrke de offentlige sikkerhedsnet mv.


– styrke kommuneøkonomi


– genetablere arbejdsmiljølovene.


– Norsk bistand skal ikke gå til programmer som kræver privatisering og udlicitering

Den mest radikale program for nogen europæisk regering i nyere tid.

Har regeringen leveret?:


– privatiseringen af jernbanen er standset


– privatiseringen af grundskolen er standset


– arbejdsmiljøloven blev genoprettet


– flere mia. bevilget ekstra til kommunerne


– Trak alle GATS krav til udviklingslandene


– Trak norske soldater ud af Irak

En god morgengave til det norske folk, men problemet var at det stoppede der.

Problemer:


– skattelettelser for de rige i budgettet for 2006


– jagerfly til Afghanistan (halvdelen af SVs gruppe demonstrerede udenfor parlamentet)


– var med til at undergrave den palæstinensiske regering


– indvandringspolitikken blev ikke ændret


– udnævnte nyliberal leder i Statoil (men blev dog trukket efter pres)


– energimarkedet er liberaliseret tidligere, regeringen har ingen politik for at regulere dette.

Nye tendenser:


– slettet illegitim gæld til udviklingslandene


– en vis ændring af balancen mellem privat og offentligt forbrug


– Sagde nej til flere soldater til Afghanistan


– Relativt gråt statsbudget


– Kampen mod fattigdommen udebliver


– Angreb på de arbejdsløses (presses på ydelserne)

Manglende SV-strategi:


– ingen analyse af betingelser og magtforhold


– ingen strategi om at ændre magtforholdene i deres politiske praksis


– ingen kobling til de sociale bevægelser (giv os arbejdsfred, vi har kun siddet i et år…)


– løkkes ikke at forsvare de gode dele af regeringserklæringen


– suges ind i det interne taktiske spil mellem regeringspartierne


– Viser de grundlæggende svagheder ved SV som parti

Vil regeringen lykkes?


– en mulighed, men en lille mulighed


– magt overføres fra politik til marked


– modkrafterne mobiliserede stærkt, (men har nu afblæst offensiven, der er ingen fare!)


– efter morgengaven ingen ny kurs

Magtbalancen:
Internationale rammebetingelser – er fortsat meget ugunstig for venstrefløjen
Økonomisk niveau – her har kapitalen magten uantastet og i højere grad.

Nyliberalismen har de sidste tyve år ændret balancen i højreretning. Det der sket i 2005 var kun at det politiske magtforhold ændredes.

Højrepopulismens trussel:


– Udbytningen, undertrykkelsen og utrygheden er øget. De reelle ændringer folk oplever i hverdagen er afgørende


– nyliberalismen skaber reelt grundlag for uro og misnøje
– eneste alternativ er venstrefløjspolitik

Betingelser vi bør stille for venstrefløjs-regeringsdeltagelse:


– grundlaget skal være i orden: mod privatisering, mod imperialistisk krige, for faglige rettigheder


– vi må have en socialistisk strategi på mellemlangt sigt


– man skal kunne knytte sig til de sociale bevægelser

Hvad sker i 2009?
Enten styrkede alliancer for velfærdsstaten – regeringen har leveret og skabt entusiasme
Eller entusiasmen dør og højrepopulismen vinder, frygter han

Venstrefløjen i regering
Strategisk og taktisk er det godt at regeringen ligger længst muligt til venstre
Hvad et politisk parti med mål om at overskride kapitalismen skal gøre er en lidt anden sag. Det er ikke sent i verden, det er tidligt!

Finn Sørensen indledte derefter om diskussionerne der er i LO og fagbevægelsen i Danmark.
LO diskuterer ”Dialog om velfærd”, men 3F og HK har bremset det – det er sendt til hjørne, FOA vil ikke ændre et komma. I oplæget er en historisk invitation der rækker ud over Socialdemokratiet.


Baggrunden er, at man har set på de norske erfaringer. Det har ført til at LO’s formandskab er nået frem ti,l at det skal prøves, at man skal mobilisere LO’s medlemmer til at være kernen i en bevægelse.
Ikke på så klart politisk grundlag som i Norge. Men alligevel en væsentlig bevægelse. Bl.a. ”Fagbevægelsen vil modvirke ideologisk betinget privatisering og udlicitering”. Formulerer også at man skal passe på, at det ikke kommer til at fremstå som de forskellige bevægelser og alliancepartnere spændes for LO’s politiske vogn.


Det er en smule tyndt med de politiske pejlemærker, nok af forsigtighed – måske også lidt selvmodsigende at lægge sig meget fast – når man nu vil ud at diskutere med medlemmerne.
Arbejdet i paraplyorganisationen ”Det andet Danmark” skal bl.a. føre frem til et de politiske partier bringes sammen forud for næste folketingsvalg.
Fagligt ansvar lægger op til en konference i januar – og en stor manifestation d. 17/5.

Derefter diskussion hvor bl.a. følgende synspunkter kom frem:

– Nogle partier har det synspunkt at kommer man i regering får man automatisk indflydelse (og så kan man godt give køb på mange ting)


– Det centrale fokus-punkt er om man mobiliserer eller demobiliserer.


– SF har været i gang siden før 1990 at presse på for at komme i regering med SD. Derfor har man hen af vejen tilpasset sin politik – uden at have nogen som helst mobilisering. En regering i DK kan kun komme til at bestå af B, A og F – og det vil blive et nederlag. Der bliver ikke tale om nogen antiliberistisk linie.


– Kan forstå motiverne til at gå i regering i Italien, men håbløst styrkeforhold i Italien – RC går med til kompromisser, der skader dem.


– Der findes ikke noget principielt svar på om Enhedslisten skal i regering eller ej. Kun et taktisk. Der er ikke noget aktuelt der taler for. Vi påvirker styrkefoldet bedst ved pt. at være udenfor reg.
Uden en aktiv folkelig bevægelse er regeringsspørgsmålet inderligt uinteressant.


– Der bliver ikke nogen ny politik, hvis de radikale skal med i den regering. Vi kan ikke bare overlade SF til sig selv. En vigtig opgave er at trække SF ind i bevægelsen.


– Med vores nuværende størrelse skal vi fastholde den nuv. strategi. Vi skal levere de afgørende mandater til en SD-mindretalsregering.


– Vi bør afklare vores holdning til regeringsdeltagelse. Som absolut minimum skal der være et konkret regeringsprogram, vi kan tilslutte os.


– Hvis SF+A danner regering, bliver det til en legitimering af et højreorienteret SD-projekt. Hvordan klarer vi den situation?


– Der er ingen tvivl om at vi skal ikke i regering efter næste valg, hvis der er et flertal uden Fogh.


Vi skal svare på spørgsmålet om vi overhovedet gerne vil i regering.
Interne betingelser: 1) kun hvis der er bred enighed om det i partiet, 2) Enhedslisten skal have organiserede arbejdspladsgrupper på landets 50 største arbejdspladser.


Eksternt: 1)

Der skal være et væsentligt politisk program, til gavn for almindelige mennesker, 2) en forudsætning er at en sådan regering flytter hegnspæle/antikapitalistiske strukturreformer. (det skal være noget folk kan forstå), 3) Enhedslisten skal være i fremgang


– Der er ikke noget nødvendigt i at gå i regering. Andre vil kun have os med for at få ro i bagsmækken. Jeg har svært ved at finde eksempler på at det er gået godt for venstrefløj skal i regering.


– Det kan ikke komme på tale at indgå i en regering med de forudsætninger der er. Vi har måske ikke engang 3,4 % bag kravet om et socialistisk samfund. Vi bør støtte at det største arbejderparti danner en mindretalsregering.


– Vi skal ikke i regering aktuelt, men vi skal sige at vi vil magten, vi vil forandringen. SF ønske om regeringssamarbejde sammenholdt med deres fremgang kan suge mange unge til sig.


– Det handler ikke kun om mandater, men om vi har en bevægelse i ryggen der vil flytte på rammebetingelserne og de grundlæggende økonomiske strukturer


– De norske erfaringer viser, at det er vigtigt at sætte regeringsspørgsmålet på dagsorden. Vi skal ikke på forhånd sige, at EL aldrig vil sidde i regering. SV-linien kunne måske fungere, hvis man kunne trække sig igen, når det ikke førte videre.


– hovedopgaven her og nu er at styrke bevægelsen og stille nogle krav til en SD-regering vi støtter.


– Vi har brug for en stærk venstrefløj. SF er ved at efterligne et projekt, der har vist sig at være en katastrofe.

Asbjørn Wahl afsluttede:
– SV kunne have stået udenfor, men det var umuligt som situationen var. Presset fra fagbevægelsen, god regeringserklæring, men hvis SV er knækket og halveret og højrepopulismen vinder – så var det en forkert beslutning.
– Man skal beholde sin politiske frihed til at køre sin egen politiske dagsorden. Meget skeptisk overfor regeringsdeltagelse.


– Venstrefløjen skal ikke tage regeringsansvar uden at udfordre magtforholdene.


– SF befinder sig længst til højre, derefter SV, derefter SP


– Gunstigt at AF blev straffet i 2001, det gjorde det lettere. Helt anden situation i Holland. Det må være meget vanskeligt at gå ind i en regering i en situation hvor SD ikke er under pres.


– Det vigtigste nu er at forsvare velfærdsstatens landvindinger – det er 1) en defensiv forsvarskamp der er på dagsordenen. 2) rejsning af strukturelle krav, 3) føre debatten om et alternativt samfund


– Bevægelsen i Norge nu, den norske fagbevægelse er selvstændig, men balancere mellem loyalitet overfor SD og selvstændighed. De har konfronteret den nuværende regering i to tilfælde og vundet. I sidste uge prøvede de centralt at tvinge tjenestetidsdirektivet igennem (som støtte til SD) på 4 dage. Lykkedes dem ikke umiddelbart.


– Den norske regering kan revne, SV kan gå ud. SV har traditionelt ikke haft stærke forbindelser til fagbevægelsen. Derfor kommer de nok desværre til at bryde på et miljøspørgsmål eller et udenrigspolitisk spørgsmål – politisk burde det være på et socialt spørgsmål. Det vil være ødelæggende for venstrefløjen.


– Mist aldrig hovedmålet af syne: Vi er her for at forandre samfundet, ikke for at sidde i regering.

Vedtagelser under punktet:

Forslag nr. 1. – Stillet af Finn
”FU har til opgave til næste HB-møde at fremlægge 1. udkast til udtalelse på årsmødet i 2007 om enhedslistens stilling til regeringsspørgsmålet”

Vedtaget
15/00/0

Forslag til HB udtalelse om velfærdskampen fra Jette Kromann (2.2 – i udsending nr. 03) – FU indstiller til at denne tekst ikke behandles på dette HB møde. Taget til efterretning.

3. Fællesmøde med SUFs ledelse


Rune fra SUF’s ledelse indledte:


Status, organisatorisk: SUF har oplevet stor fremgang, er mere end fordoblet på to år til nu omkring 1000 medlemmer. Det betyder også, at vi står i en ny organisatorisk situation. Aktivitetsniveauet er steget meget markant, det har dog givet nogle økonomiske problemer, da de øgede indtægter først kommer senere. Vi er også blevet en meget yngre organisation også med en del folkeskoleelever. Politisk: To kampagner: Integration, velfærdsbevægelsen omkring 17/5 og 3/10. Det næste halve år er de politiske prioriteringer velfærdskampen og bevægelsesarbejdet i den forbindelse. Vi satser på at få gang også i de faglige unge, folkeskoleelever og universiteterne. Vi regner med brugerbetaling på uddannelsesområdet og overenskomstforhandlingerne bliver vigtige spørgsmål.


Vi har desuden vedtaget en globaliseringskampagne fra jul og frem til sommer og Rostock. Desuden en indsats i forhold til det antiracistiske arbejde.
Enhedslisten har lavet forholdsvis få eklatante bommerter for et parti der er repr. i folketinget! Samarbejdet kører i for høj grad på det uformelle plan. Det betyder at Enhedslisten for ofte kommer til at sætte dagsordenen, specielt omkring velfærdsarbejdet. Vi er nødt til at snakke sammen i bedre tid, formalisere samarbejdet i højere grad.

Marianne Frederik, FU:
Vi er meget enige. Vi var meget glade for samarbejdet omkring velfærdsarbejdet. Det næste er globaliseringskampagnen. Vi har haft lidt for mange kampagner i Enhedslisten – fordi det besluttede årsmødet. Vi har allerede lovet to emner, der skal op på næste årsmøde: Organisation og prostitution.
Vi burde formalisere samarbejdet f.eks. også lokalt. Måske også lave et uddelingsnetværk, så tingene koordineres.
Jeg håber vi på næste årsmøde også får et politisk tema omkring vores forhold til regeringsdeltagelse.

Derefter diskussion hvor der bl.a. blev nævnt følgende:


– EL vil formenligt løbende have en langt større kontinuitet end SUF. Vi bør også have et reelt ligeligt politisk samarbejde


– SUF bliver tit brugt til demonstrationsfyld, aktivister. Vi har i ledelsen følt os irriterede over at der er trykt landsdækkende ting, hvor vi ikke reelt har været inddraget i processen.


– SUF har svært ved at tiltrække folk med håndværkeruddannelse, flygtninge/indvandrere. Der gøres en indsats for at rette op på det.


– SUF har et imageproblem/et kulturelt problem. Nogle unge har den opfattelse at man helst skal komme meget i Ungdomshuset, på Det fri Gymnasium eller gå med brosten – for at være et rigtigt godt SUF-medlem.


– Det gode ved velfærdskampagnen har været at vi faktisk har haft et samarbejde, og så er det rigtigt at EL er kommet tromlende med forskelligt. Det er også et udtryk for organisatorisk svaghed i Enhedslisten.


– opfordring til støttemedlemmer i SUF også gerne over 30 år.


– der blev spurgt til om SUF kan træffe hurtige beslutninger. Det blev svaret at der er en koordinationsgruppe på 4 medlemmer, som bør kontaktes. Virkeligheden er at SUF har en enkelt ansat og Enhedslisten har røven fuld af ansatte – så Enhedslisten er meget mere effektiv – og Enhedslisten har en stor opgave i at inddrage SUF.


– Diskussion om fælles løbesedler/materiale eller om ikke SUF netop skal have sit eget sprog.

Opsamling
– Ift Rostock-mobiliseringen er der nogle konkrete ting der skal løses vedr. demonstrationsdeltagelse (det klares i det konkrete samarbejde, kampagnegruppe)


– 1:1 model for kontakt (en kontaktperson fra hver ledelse) skal måske udvides/ændres


– Lokalt samarbejde (SUF kommer med udspil til hvad EL kan gøre for SUF, omvendt)


– Hjælpe hinanden med at skaffe medlemmer (EL kan hjælpe i RGL og på hjemmeside)


– Udveksling af viden om lokaletilskud og samarbejde.


– FU samler op på diskussionen.

Evaluering: flere nævnte at fælles politiske diskussioner (feks om en kampagne) bør være det næste skridt, forslag om mødet på et andet tidspunkt, evt. skriftligt forberedelsesmateriale.

4. Delegeret konference om prostitution


Indledning fra Inger V. Johansen, FU:


FU blev præsenteret for to forslag (arbejdsgruppens flertal samt et fra Vincent Clausen, Århus). FU bad derefter Vibeke Syppli Enrum om at skrive et sammenskrevet forslag. Efterfølgende har Inger talt med kvindeudvalget og derefter er begge de to oprindelige forslag sat op overfor hinanden.

Vibeke Syppli Enrum supplerede: En arbejdsgruppe forsøger udfra 3 grundopfattelser at afklare hvad man kan være enig om og hvad man ikke er enig om. Da kompromisset brækker over så vender folk tilbage til deres oprindelige positioner.
Der er tre væsentlige problemfelter: 1) Hvad der hører hjemme andre steder (Narkomaner, opholdstilladelser), 2) betegnelse for disse mennesker, 3) uenigheden om kriminalisering af prostitutionskunder.
Udvalget har ikke forsøgt at blive enige om spørgsmålet om kriminalisering.

Derefter diskussion, hvor der fra flere sider blev sat spørgsmålstegn ved om forslagene indfriede den stillede opgave og forventninger. Desuden omfattende diskussion om hvilket papir, der bør tages udgangspunkt i.

Tendensafstemning:


Forslag nr. 2., tendensafstemning overfor forslag 3 – Stillet af dirigenterne.
Der tages udgangspunkt i 4.1 Vedtaget
8 for
Forslag nr. 3. – Stillet af dirigenterne
Der tages udgangspunkt i 4.2
7 for


Søndag d. 26/11

4. Delegeretkonference om prostitution, fortsat

Vedtagelser under punktet:
Forslag nr. 21. – Stillet af Finn Sørensen (3) – til 4.1
”alle noter og henvisninger til disse, samt redaktionelle bemærkninger og bilag slettes”

Vedtaget
mange/??/??


Forslag nr. 22. – Stillet af Finn Sørensen (4) – til 4.1
”punkt 7 slettes ”

Vedtaget
mange/??/??


Forslag nr. 23. – Stillet af Ingelise Bech Hansen – til 4.1
”Punkt 8 udgår”

Vedtaget
11/0/??


Forslag nr. 24. – Stillet af Finn Sørensen (5) – til 4.1
”Punkt 9 og 10 ændres til 9 A 0g p B”

Vedtaget
??/??/??


Forslag nr. 25. – Stillet af Vibeke Syppli Enrum – til 4.1
Ændret overskift i punkt 6 i 4.1, side tre ændres til: ”Mennesker, der lever af prostitution ”

Trukket


Forslag nr. 26. – Stillet af Niels Henrik Nielsen
”HB fremsender følgende som HB’s papir til delegeretkonferencen:
Indledning: Enhedslisten er imod prostitution og betragter ikke sex som en menneskeret, som kan realiseres ved køb af et andet menneskes krop.


1. For eller mod kriminalisering.
Argumenter for kriminalisering af køb og markedsføring af seksuelle ydelser
Argumenter imod kriminalisering af køb og markedsføring af seksuelle ydelser
Dette er hovedpunktet HB beder delegeretkonferencen tage stilling til.

Desuden fremsendes følgende som en del af HBs papir:


2. Afsnittet om forebyggelse
I forbindelse med dette og det følgende afsnit beder HB delegeretkonferencen tage stilling til hvorvidt det skal hedde ”prostituerede” eller ”kvinder i prostitution”.

3. Afsnittet om Indsats


4. Følgende fra afsnittet om trafficking:


Fra ”Handel med mennesker til prostitution og anden form for udnyttelse… og som statens deportationstrussel muliggør”

Faldet
7/12/??


Forslag nr. 27. – Stillet af Falle Hjorth (1) – til 4.2
”side 4, venstre spalte 5 afsnit ”Enhedsliste støtter statslig uddeling af stoffer, så ingen behøver at prostituere sig på grund af stofafhængighed” udgår.

Vedtaget
14/2/??


Forslag nr. 28. – Stillet af Vibeke Syppli Enrum (3) – til 4.2
”Artikel 3” udgår

Vedtaget
13/1/??


Forslag nr. 29. – Stillet af Ingelise Bech Hansen – til 4.2
”argumenterne fra højre spalte trækkes over således at begge argumenter for / mod kriminalisering”

Vedtaget
mange/0/??


Forslag nr. 30. – Stillet af Ingelise Bech Hansen (2) – uafhængigt af hvilket papir der bliver vedtaget
”som bilag vedlægges vedtagelsen fra 2003”

Vedtaget
Mange/0/??


Forslag nr. 31. – Stillet af Vibeke Syppli Enrum (4) – 4.2
”prostituerede” erstattes af ”kvinder i prostitution” (”mænd i prostitution”, hvis der er tale om mænd)

Forkastet
2/9/??


Forslag nr. 32. – Stillet af Vibeke Syppli Enrum (5) – til 4.2 og 4.1
”i 4.2 – vi lever i et samfund…. ” herefter slettes: ”Det er derfor ikke muligt at tale om at kvinder i prostitution har et frit valg”

Forkastet
3/mange/??


Forslag nr.33. – Stillet af Vibeke (6) – til 4.2
”om handicappede… afsnittet udgår”
– og erstattes af 3 linjer fra (fra 4.1 tredje afsnit side 3 linje 3), der indsættes i indledningen efter menneskeret i starten.

Vedtaget
mange/??/??


Forslag nr. 34. – Stillet af dirigenten – sættes over for forslag 35.
”4.1 udsendes” (efter de vedtagne rettelser)

Vedtaget
12


Forslag nr. 35. – Stillet af dirigenten – sættes over for forslag 34
”4.2 udsendes” (efter de vedtagne rettelser)

faldet
4


5. Økonomi


Thomas Eisler indledte:


Resume: Intro til Enhedslistens økonomi i juni. Reviderede budgettet for 2006 i august.
I forbindelse med den store medlemsfremgang og folketingsvalget gav en stor stigning i både indtægter og udgifter fra 2004 til 2005. Det er rigtigt som de påpeger i Århus at man har undervurderet at udgifterne også steg. Så da HB træf beslutningerne om at øge antallet af ansatte, var udgiftsstigningen – da der blev regnet forkert betød det at det tog længere tid inden det blev klart at udgifternes stigning betød at økonomien så ringere ud end det så ud til i efteråret 2005.


Desuden er der nogle nyudviklinger vi ikke har været opmærksom på, nemlig at kontingentindtægterne pr. medlem er faldende. Gennemsnitligt fra ca. 635 kr/år til ca. 575 kr/år. Andelen af medlemmer der betaler den laveste sats er steget fra ca. 34% til ca. 40%.
Derfor foreslår FU at vi også budgetterer med denne lavere kontingentindtægt. Forhåbentlig får vi stadigt flere medlemmer, men det er ikke noget vi ved.


Vedr. indsamling til Alternativ – her er vi nu kommet i mål med over 154.000 kr!
Her foreslår FU at vi fortsætter satsningen på flere frivillige bidrag, her foreslås at vi budgetterer med yderligere 50.000 kr.


FU foreslår ikke en reduktion af lønudgifterne, men det er en alternativ mulighed – men åbner for en mere omfattende diskussion om fordelingen af vores lønmidler og arbejdsopgaver.
RGL har været til debat. FU synes ikke det var her der skulle spares. Hvis man skal spare her, så er det antallet af numre der skal pilles ved. Portoudgiften er langt den største.
FU foreslår at kontingentrefusionen sættes noget ned – afdelingerne har fået væsentligt større indtægter. Posten til støtte til lokalområder øges og målrettes til i højere grad til de mindre afdelinger (det har ikke hidtil været tilfældet).
FU foreslår at hensættelsen til folketingsvalg reduceres til 250.000 kr. også i 2007.
FU har sat følgende målsætning: Vi skal i løbet af en kort periode af med den negative egenkapital – og vi skal desuden have en beskeden buffer til uforudsete udgifter.

Derefter diskussion om bl.a.:


– lokalafdelingernes økonomi, stigende indtægter lokalt og centralt


– mulighed for at målrette midlerne til aktivitet


– muligheden for at give lokalafdelinger med højt aktivitetsniveau, lokaleudgifter mv. øgede muligheder for støtte.


– Muligheden for at sænke kontingentrefusionen med 10% og så ikke øge puljen til tilskud


– Diskussion om besparelse på frekvensen af RGL/omlægning af informationen til medlemmerne, flere indvendte at en sådan diskussion ikke burde tages som en økonomi/besparelses-diskussion.


– Flere udtrykte ønske om at bevare det antal ansatte vi har nu på landskontoret og provinssekretariatet. Den service der ydes kommer i vidt omfang afdelingerne til gode.


Forslag nr. 4. – Stillet af Søren Egge (1)
”Forslaget har effekt fra 1/7-07: Mindreudgift på 100.000 og 50.000 i ekstra støtte til lokalområderne”

Vedtaget
14/5/1


Forslag nr. 5. – Stillet af et mindretal i FU
”Reducere antallet af nr. af Rød-Grønne Linjer med 5 numre; besparelse 100.000 kr.”

Forkastet.
1/17/1


Forslag nr. 6. – Stillet af Per Clausen
”Information til medlemmerne omlægges gennem regelmæssig udsendelse af elektronisk nyhedsbrev, forbedringer af hjemmesiden, omlægning af RGL med kvalitetsforbedringer og reguleret udgivelsesfrekvens til 15 numre om året. Besparelsen udgør 75.000 ”

Forkastet
5/12/3


Forslag nr. 7. – Stillet af Niels C. F. Rasmussen
”Antallet af RGL nedskæres med to numre”

Vedtaget
10/9/1


Forslag nr. 8. – Stillet af FU
”Yderligere indsamling og bidrag: 50.000 kr.”

Vedtaget
8/6/6


Forslag nr. 9. – Stillet af Søren Egge (2)
”Der budgetteres med 20.000 kr. ekstra i indtægter på RGL”

Vedtaget
10/4/6


Forslag nr. 10
Skal vi indstille nogen former for kontingentstigning


Vedtaget
12/8/0


Forslag nr. 11. – Forslag om kontingentstigning, stillet af Thomas Eisler og Marianne Frederik
Model 1 2 for

Forkastet
2/??/??


Forslag nr. 12. – Forslag om kontingentstigning, stillet af Thomas Eisler og Marianne Frederik
Model 2 11 for


Vedtaget
11/??/??


Forslag nr. 13. – Forslag om kontingentstigning, stillet af Thomas Eisler og Marianne Frederik
Undlader


6/??/??


Forslag nr. 14. – Stillet af et mindretal i FU
”Reduktion af hensættelser til Folketingsvalgkamp fra 250.000 kr. til 150.000 kr., og der igangsættes i 2007 en indsamling til folketingsvalgkamp på 100.000 kr.”

Forkastet
8/10/1

Budgettet for 2007 og fremover behandles igen på HB-mødet i januar, hvis det bliver nødvendigt med yderligere ændringer.

Vedtagelser under punktet:
Forslag nr. 15 Finn Sørensen
”I førstkommende nr. af RGL bringes en særlig artikel om sammenhængen mellem landskontorets og afdelingernes økonomi”

Vedtaget
15/1/1


6. Foreliggende sager


Orientering fra FU, ved Inger V Johansen


FU har siden sidste HB-møde arbejdet med mange løbende sager. Enhedslisten er blevet associeret medlem af GUE/NGL. FU har debatteret mediestrategi, og der er et oplæg under udarbejdelse. Der er en proces i gang med udarbejdelse af nyt Enhedsliste logo – og
Arbejdet med tilgængelighed er kommet videre – med udarbejdelsen af en tilgængelighed rapport og tjekliste til afdelingerne – ligesom der arbejdes på evt. at gøre mødelokalet i Studiestræde tilgængeligt. Det indebærer en merudgift for Enhedslisten til indretning af et handicaptoilet.


Enhedslisten har været medunderskriver på en international protest mod et forbud mod en tjekkisk kommunistisk ungdomsorganisation.
FU har afholdt et møde med nogle medlemmer fra IS, på baggrund af en meget hård kritik af enhedslisten i en IS rapport til SWP i England. Kritikken drejede sig særligt om Enhedslistens ageren under Muhammedkrisen og om uenigheden om en tendens i folkefront med den islamiske højrefløj.


FU har også haft et møde med nogle kammerater fra kommunister i Enhedslisten, for at få en samtale der understregede at kommunister er en velkommen del af Enhedslisten.
FU har ført samtaler med folketingsgruppen om Enhedslistens Irak politik. Efter skriftligt oplæg og kommentarer arbejder FT gruppe videre og færdiggør fredsplanen.

Fra debatten:


– Det tjekkiske kommunistparti er også under risiko for at blive forbudt.


– Der er behov for en intro–folder, ”sådan er du aktiv i Enhedslisten”.


– Bilagene til FU-møderne; flere efterlyste at de udsendes.


– HB – afdelingskontaktpersoner – der er vist et hængeparti…

Årsmøde:


Vedtagelser under punktet:

Forslag nr. 16. – Stillet af FU
” 1 delegeret pr påbegyndt 17 medlem”

Vedtaget
11/??/??


Forslag nr. 17. – Stillet af FU
” 1 delegeret pr påbegyndt 24 medlem” 9/??/??
Forslag nr. 18. – Stillet af ??

Undlader
0/??/??

Forslag nr. 19. – Stillet af ??
”Tidspunkt for opgørelse af delegeretfordeling fastsættes til 14/2”

Vedtaget

Forslag nr. 20. – Stillet af FU
”HB beslutter at det overlades til FU at træffe afgørelse om valg af sted til Årsmødet i 2007.”

Vedtaget

Status på kønspolitiske tiltag:


Inger V. Johansen indledte:
– Forespørgslen om kvindeinddragelse i afdelinger og udvalg er nu afsluttet – med en rimeligt flot tilbagemelding.


– Der laves en samlet evaluering af undersøgelsen og hvad den har vist.


– Udvalgene har generelt en god kønsfordeling – og der er fokus på dette område i udvalgene.

Vedtagelser under punktet:


Forslag nr. 36. – Stillet af Inger V Johansen og Ingelise Bech Hansen
Der arbejdes videre med det kønspolitiske arbejde ud fra nedenstående:

Plan for det kønspolitiske arbejde i Enhedslisten:

Planen nedenfor omfatter dels allerede igangsatte initiativer i det kønspolitiske arbejde, som blev udskudt i den forrige HB-periode, dels forslag til nye initiativer, der bl.a. bygger på besvarelserne fra den nylige kønspolitiske forespørgsel i afdelinger og udvalg. Listen vil evt. blive suppleret senere efter en nærmere evaluering af besvarelserne fra den kønspolitiske forespørgsel. Ligeledes vil magtudredningens resultater og anbefalinger også blive udmøntet i yderligere forslag til initiativer i denne eller den følgende HB-periode.

Vi vil foreslå, at der arbejdes med følgende tiltag for at videreføre arbejdet med en opprioritering af kønspolitikken i EHL:

• Der udarbejdes en kønspolitisk magtudredning i EHL. Der er allerede inden semesterstart blevet rettet henvendelse til alle landets universiteter, om studerende dér kunne have lyst til at foretage denne udredning (os bekendt er der ikke kommet reaktioner på denne henvendelse til landskontoret). I henvendelsen har vi fremhævet, at vi ønsker, at der bliver kastet lys over den kvindelige deltagelse i EHL på forskellige niveauer samt formelle og uformelle barrierer herfor. Endelig ønsker vi, i forlængelse heraf, konkrete anbefalinger i forhold til en udbedring af disse forhold. Vi forestiller os, at denne magtudredning bliver en del af den fortsatte debat og diskussion internt i Enhedslisten omkring forskellige tiltag og reformer, der kunne hjælpe den reelle ligestilling på vej. Vi har forestillet os, at udredningen kan bestå i at beskrive og analysere nogle forskellige slags beslutninger i EHL fra initiativ til beslutning i forretningsudvalg og/eller HB, herunder proces og beslutningsveje fra start til slut.

• Der er blevet rettet henvendelse til alle udvalg i Listen med forespørgsel om, hvad der gøres for at inddrage kønsaspektet i udvalgenes arbejde. Deadline for besvarelserne blev udskudt til den 31.10.06.

• Der er blevet rettet henvendelse til alle afdelinger med forespørgsel om, hvilke initiativer der tages for at lave aktiviteter, der kombinerer politisk arbejde og sociale aktiviteter, samt hvilke initiativer der tages for at fremme kvinders aktive deltagelse i afdelingens aktiviteter.
I den forbindelse bedes afdelingerne også redegøre for kønsfordelingen blandt de aktive medlemmer, herunder kønsfordelingen i afdelingsledelserne. Endvidere er afdelingerne blevet bedt om at oplyse hvor mange medlemmer med børn i alderen 0-10 år der er aktive i afdelingerne.
(Det blev anbefalet i henvendelsen at tage en diskussion af temaet på et afdelingsmøde – blandt andet med henblik på at analysere, hvilke arbejdsformer, der kan tiltrække og fastholde flere kvinder og børnefamilier i det politiske arbejde).
Deadline for besvarelserne blev udskudt til den 31.10.06.

• Der skal laves forslag til, hvordan HB-arbejdet og organiseringen kan ændres, så blandt andet flere kvinder deltager i arbejdet – herunder at det også sikres, at flere medlemmer med børn kan deltage aktivt i Enhedslistens aktiviteter.

• Evalueringen af besvarelserne fra den kønspolitiske undersøgelse i Enhedslistens afdelinger sendes til disse som erfaringsudveksling og med ideer, som de kan bruge med henblik på at gøre det mere tiltrækkende for kvinder at blive aktive.

• Evalueringen af besvarelserne fra den kønspolitiske forespørgsel i Enhedslistens udvalg sendes til udvalgene. De af udvalgene, der har meget få aktive kvinder, opfordres til at overveje, hvordan de kan inddrage mere konkrete/praktiske tiltag i deres arbejde (da det synes især at dreje sig om udvalg, der arbejder med mere teoretisk betonede emner).

Tidligere forslag fra det kønspolitiske udvalg vedr. debatten om prostitution er nu overdraget til udvalget, der arbejder specifikt med dette.”

Vedtaget
alle /0/0

– HB køber gave til MB


– Susanne Flydtkjær er udtrådt af organisationsudvalget – p.g.a. samarbejdsproblemer med HJV. FU må drøfte disse problemer og om der skal ske indsupplering.


– Der er ikke udsendt en oversigt som nævnt i forretningsordenen om rapport over status på årsmødebeslutninger. Det skal huskes fremover.