Referat af Enhedslistens 3. HB-møde

Mødet afholdt lørdag-søndag 24.-25. juni 2006

Til stede fra HB: Inger V. Johansen, Per Clausen, Falle Hjorth, Majbrit Berlau, Søren Søndergaard, Johanne Schmidt-Nielsen, Finn Sørensen, Thomas Eisler, Sara Sindberg Bentsen (lørdag til kl. 17.30), Ingelise Bech Hansen, John Littau, Søren Egge Rasmussen, Jørgen Arbo-Bæhr, Baltser Andersen, Bizhan Alankesh, Peter Hegner Bonfils, Janne Gleerup, Vibeke Syppli Enrum, Marianne Frederik (kun lørdag).

Afbud fra HB: Jack Hansen, Bruno Jerup, Susanne Flydtkjær, Jaleh Tavakoli, Rosa Hjörvar, Niels C. F. Rasmussen, Marianne Frederik (søndag)

Til stede i øvrigt, lørdag: Janus Noack, Helge Bo Jensen, Maibritt Kerner. Samt under pkt. 2 (og 3): Michael Schølardt, Thomas Bugge, Pernille Søndergaard, Niels Henrik Nielsen, Margit Kjeldgaard, Nikolaj Heltoft, Karl Kjær Johansen, Mikkel Skov Pedersen, Rikke Fog-Møller, Eva Plambeck, Carsten Ditlevsen, Line Barfod, Hans Jørgen Vad, Thomas Egholm (fra kl. 15.15).
Til stede i øvrigt, søndag, i øvrigt: Janus Noack (fra kl. 11), Hans Jørgen Vad (til kl 12), Thomas Egholm, Margit Kjeldgaard, Frank Aaen (under boligpolitik).

Lørdag d. 24/6
1. Indledning, konstituering, godkendelse af dagsorden og referat
Dirigenter valgt; Inger V Johansen og Per Clausen
Referenter valgt: Helge Bo Jensen, Janus Noack, Margit Kjeldgaard
Forslag til dagsorden blev godkendt.
Referat fra sidste HB møde 27/5 godkendt med følgende bemærkning: Ingelise Bech Hansen vil gerne på organisationsarbejdet.

2. Møde med de ansatte
Indledende oplæg om arbejdet i Studiestræde, Provinssekretærernes opgaver og endelig oplæg om arbejdet på folketingssekretariatet v. Thomas Bugge, der bl.a. gennemgik de enkelte teams (sekretariat, presse, velfærd, globalt, rødt-grønt), uddybede omkring den årlige og ugentlige rytme i arbejdet, stresshåndtering, sekretærernes opgaver omkring udvalg, folketingsmedlemmernes arbejdsgiverfunktion m.v.

Derefter arbejdede forsamlingen med en Case/planlægning af en fiktiv kampagne.
Formålet med arbejdet med denne case er at få en fælles forståelse af de forskellige dele af organisationens bidrag til en tænkt kampagne. Samt at illustrere vigtigheden af at gøre sig målsætninger og metoder i en kampagne klart samt at styrke samarbejdet.

Stillet af dirigenten / Afstemning nr. 1
”Papiret Kommunikationsveje – med rettelser” (afstemning nr.1)
Det præsiseres, at formuleringerne om udvalgene skal være i overensstemmelse med vedtægterne. Vedtaget
For/imod/undl.
18/0/0

Stillet af dirigenten / Afstemning nr. 2
”Af formelle grunde vedtager HB at de nuværende ansatte fortsat er ansat” Vedtaget
17/0/1

3. Opsamling på årsmødebeslutningerne
Oplæg v. Søren Søndergaard: Det vi diskuterer nu er udmøntning af beslutninger truffet på årsmødet. Aktiviteter der omfatter alle medlemmer af Enhedslisten. Derudover laver Enhedslisten, afdelinger og udvalg en masse andre ting. Men det her er, hvad HB har en forpligtelse til at følge og lægge ressourcer ind bagved.
Mit udgangspunkt er at årsmødets arbejdsplan er en beslutning og ikke blot et tilbud. Vi forventer at afdelingerne følger de beslutninger, der er truffet.
Hvad betyder det konkret for, hvad vi skal lave i den lokale afdeling? I de oplæg, der ligger, er der ikke mange steder, det fremgår, hvad der skal ske i de lokale afdelinger. Det nytter ikke noget at vi planlægger 8 kampagner, hvis afdelingerne kun har mulighed for at gennemføre en enkelt.
I hele efteråret har vi velfærdskampagnen. Aktiviteter ift. åbningsdebatten, nationale konferencer, men også lokalt ift. budgetforhandlingerne. Der vil nok mange steder blive tale om nedskæringer. Desuden samtidig ”lige ret for alle” kampagne. D.v.s. dette efterår er ekstremt presset.
Lidt mere luft i foråret, hvor der kun foreslås en kampagne: Mod imperialistisk globalisering. Men dertil kommer årsmødeforberedelse med 4 emner, der allerede nu er sat på dagsordenen: Organisationsudvikling, EU-politik, prostitution, sundhed.

Derefter gruppearbejde om de enkelte kampagneelementer.

Velfærdsgruppen, Finn Sørensen orienterede (udover notatet/skemaet 3.2):
– Der arbejdes med notat om forliget (2. udgave). Mest en teknisk gennemgang. Forventes færdigt og på hjemmesiden nu på tirsdag.
– Der udarbejdes en folder: Om forliget, dets konsekvenser og den videre kamp (folder på 8 sider). Velfærdsgruppen gør den færdig og den trykkes i ca. 10.000 eks. om ca. 14 dage. Det rækker ind over opfølgningen på det ”Åbne brev”, følgebrevet skal laves om så det også præsenterer Enhedslistens bud i form af folderen. Udsendes senest midten af juli måned.
– Henvendelsen til afdelingen sker 1. august.
Dette til orientering. Beslutninger på dette punkt tages i forlængelse af den politiske diskussion om sagen.

Den internationalistiske kampagne. Thomas Eisler orienterede: Foreslår at HB godkender den foreslåede kampagnegruppe som en HB-nedsat gruppe, der arbejder videre med sagen frem til HB-mødet i oktober. Thomas ansvarlig HB-medlem. Niels Henrik Nielsen, Mathis Weidanz, Henrik Guldborg Bøge, Pelle Dragsted, Mads Laursen.
Der blev advaret mod seminar d. 20/8 hvis man ønsker lokalafdelingernes deltagelse, da der samtidig er kommunalpolitisk seminar (og HB-møde).
Indvending om at kampagnen mangler handlingsanvisning. Hvad vil man gerne opnå?
Der blev spurgt til om Frank Aaen og Pelle Dragsteds papir fra marts er inddraget.
Gruppen overvejer disse råd.

Beslutninger: Den foreslåede kampagnegruppe blev godkendt, desuden skal kampagnen på HB mødets dagsorden i oktober.

Prostitutionsdebat: Vibeke Syppli Enrum orienterede:

Beslutning:
Der nedsættes en arbejdsgruppe vedr. Prostitutionsdebat med Line Barfod og Pernille Søndergaard samt en repr. for hvert af de tre forslagsstillere. Samt to HB-medlemmer.
Navne på arbejdsgruppen fastlægges på HB-mødet i august.
Møde 11/9 kl.19 på landskontoret (deadline for konkrete papirer 4/11)
Indhold i mødet: a) kompendium, b) seminar eller delegeretkonference.
Udarbejder forslag til beslutning vedr. evt. delegeretseminar samt indhold i kompendiet. til HB-mødet i oktober. Møde i arbejdsgruppen i oktober.

EU:
Gruppen foreslår landsdækkende seminar d. 20. januar. Med forslag til konklusioner, indstik i RGL op til dette. Ingen opfølgende regionale seminarer.
Derudover åbent årsmøde i EU-gruppen i oktober/november. Oplægget ajourføres til HB-mødet i august.

Miljø
Foreslår nummer af alternativ om energi og klima i efteråret i oktober-november. Det er tilføjelsen/opstramningen ift. det udsendte forslag fra Søren Egge Rasmussen.
Diskussion om mulighederne for at prioritere dette også.
Søndag morgen startes med stillingtagen til miljø. Der er enighed om, at vi skal arbejde systematisk med at inddrage miljø i de øvrige kampagner.

Resten udskudt til søndag
————————————————-
Søndag d. 25/6

3. Fortsat… beslutninger vedr. Opsamling på årsmødebeslutningerne

Vedr. Klimakampagne:
Klimakampagne (papir 3.5) Tilføjelse stillet af Søren Egge. ”Til kampagnen i september laves der et nummer af alternativ.”
Afstemning nr. 8. Vedtaget
11/4/1

Vedr. Anti-racistisk kampagne:
Alternativ udkommer i oktober, der afholdes ét seminar, som også skal handle om højrekræfternes vold. Krystalnatsdemonstrationerne skal ligge klar 5-6 uger før.
Peter Bonfils forslag indgår som en delmængde. Vedtaget

Vedr. Organisation:
Nogle efterlyste handling, bl.a. afholdelse af afdelingsseminar for store og små afdelinger, at skoling/introduktionsforløb kunne gå i gang og at organisationshåndbogen blev genopfrisket, mens andre påpegede, at der skal laves en analyse først, som årsmødet har besluttet.

Forslag stillet af Per Clausen: ”De HB-ansvarlige (Marianne, Janne, Ingelise, Inger og John) fremlægger på HB-mødet i august med udgangspunkt i årsmødets vedtagelser et forslag til det videre arbejde med at udvikle Enhedslistens organisation. I dette arbejde inddrages det gamle organisationsudvalg og relevante sekretærer.”
Afstemning nr. 9 Enstemmigt vedtaget

Forslag fra Inger V.: ”Sammensætning og ændring af organisationsudvalg afgøres først i august”:
Afstemning nr. 10: Forkastet
3/11/3

Samlet forslag, Per 2. Vedr. nedsættelse af organisations udvalg:
”På HB-mødet i august nedsættes et organisationsudvalg. Dette udvalg består af 4 HB-medlemmer + 3 andre. I arbejdet inddrages repræsentanter for provinssekretærer, landskontoret og de ansatte på Christiansborg. Afdelingerne opfordres til at opstille kandidater gennem Rødgrønne Linjer og Afdelingsnyt.”
Afstemning nr. 11 Vedtaget
16/0/1

Jannes forslag til fælles forståelse: ”Tovholdergruppen har som en af sine opgaver at forberede en organisationsanalyse til fremlæggelse på HB-mødet i august.”
Afstemning nr. 12 Vedtaget
14/0/3

Om sundhedspolitisk program:
Allerede i november skal afdelingerne tage stilling til nogle teser. Op i HB 7. oktober.
Tovholdere er Baltser Andersen fra HB, 1 fra det regionale niveau og en sekretær fra Christiansborg

Om kønspolitisk udvalg:
Der nedsættes et kønspolitisk udvalg bestående af Inger V. Johansen og Ingelise Bech Hansen.
Afstemning nr. 13 Vedtaget
15/2/0

5. Økonomi
Thomas Eisler gennemgik Enhedslistens økonomi. Den samlede koncern består af flere organer – eller adskilte kasser hvorimellem pengestrømmene flyder: Partiet centralt, afdelingerne, Folketinget. Det centrale regnskab har indtægter fra medlemmerne, staten, EU-oplysningen og partiskat fra folketingsmedlemmerne – i alt ca. 6 mio. kr. Udgifterne består af lønomkostninger, husleje, mødeaktiviteter, kampagner og div. Der opspares til folketingsvalg.
Thomas gjorde rede for to problemer i forhold til budget 2006 og 2007, som blev vedtaget på årsmødet. Dels er der sket en regnefejl i lønudgifterne og dels er DKP flyttet fra Studiestræde, hvilket giver større huslejeudgifter.

Der nedsættes en arbejdsgruppe til at se på løsning af disse problemer og lave en budgetrevsion, hvor driftsunderskuddet nedbringes bestående af Thomas Eisler, Bruno Jeerup, Marianne Frederik og Margit Kjeldgaard. Forslag fra Bruno Jerup indgår i gruppens arbejde. vedtaget

Revision af budget 2006 og 2007 behandles på HB-mødet i august. vedtaget

Det blev besluttet at igangsætte indsamlingen til uddelingsavisen Alternativ. vedtaget

Forslag fra Jørgen Arbo Bæhr:
”FU forelægger forslag til model for indfasning af pension for de ansatte i Landsorganisationen – og Folketingsgruppen gør det samme overfor de ansatte på Christiansborg – inden beslutning i HB.”
Afstemning nr. 14. Enstemmigt vedtaget

6. Den aktuelle politiske situation

Søren Egge fra Århus indledte og runddelte div. artikler. Bl.a. fra Danske Bank, som viser hvor godt det går økonomisk i Danmark i disse år. Den officielle arbejdsløshed er faldet. Marginaliserede grupper over 50 år og uden uddannelse har stadig svært ved at komme ind på arbejdsmarkedet. Sidste år et overskud på statens finanser på 80 mia. kr. i 2005 og der forventes 60 mia. kr. i 2006. Banken opfordrer til at den offentlige sektor holdes i ave.
Hvordan kan 1 mia. kr. i kommuneaftalen være et problem, spurgte Søren Egge retorisk. Aftalen burde være på mindst 5 mia. kr. for at holde trit med den øvrige samfundsudvikling.
Århus Kommune fastfrøs indtægter på grundskyld og dækningsafgift i slutningen af 1990’erne. Det har siden 2003 givet driftsunderskud i kommunen og man kan ikke hæve skatterne igen pga. skattestop.
Kommunen har lavet et sparekatalog på 600 mio. kr., hvoraf der skal spares 300 mio. kr. og der foregår en høringsrunde. På et velbesøgt borgermøde lød konklusionen: ”Det er regeringens skyld”. Enhedslisten søger, at koordinere aktiviteter. BUPL er også aktive.
Da kommuneaftalen går ud på, at det er de ældre, der skal nyde godt af forbedringerne, kan man så få lov til at spare ude i kommunerne uden at få problemer med folketinget?
Enhedslisten i Århus vil hæve grundskyld og dækningsafgiften i 2008, og håber på at der er nogle kommuner, der kan sætte skatten ned, for skattestoppet gælder fortsat, så det er en betingelse for at Århus kan sætte skatterne op. Enhedslisten vil også se på det store sygefravær. Hvis bare den kunne nedbringes med 10 % ville det give ca. 30 mio. kr.
Rundt omkring i kommunerne vil man fremlægge budgetforslagene i starten af august. 1. behandling af budgettet sker midt i august og mange vil indgå forlig sidst i september.

Velfærdsforlig. Tilbagetrækningsalderen skubbes 2 år i første omgang. Siden skal det besluttet mere konkret, at tilbagetrækningsalderen skal følge stigningen i den gennemsnitlige levetid.
Regeringen bryster sig af at beskæftigelsen øges med 110.000. Der er positive træk vedr. arbejdsmiljø og at 1 % går til forskning på lang sigt. Arbejdsgiverne synes forliget er uambitiøst. Fagbevægelsen roser forliget, selv 3F. De peger på at de foreslåede halve dagpenge til unge op til 29 år ikke kom med i forliget og de ønsker naturligvis også at være loyale med Helle Thorning.
Sørens vurdering er at det nok er svært for os at mobilisere på at man mister efterløn om 13 år. Fagbevægelsen fik forud for forliget mobiliseret på seniorordninger og disse er kommet med.

Forbrugsfesten i Danmark har en bagside. TV-udsendelsen ”Tilbud der dræber” viste, at Cheminova er skyld i elendige og usunde arbejdsforhold. Er der en værdikrise i gang? Ulighed både i Danmark og i udlandet.
Vi bør udnytte agurketiden.

Finn Sørensen fortalte om Enhedslistens velfærdsgruppe, protestmøde d. 2. sept., velfærdsaktiviteter
Hovedbestyrelsens velfærdsgruppe har koordineret aktiviteterne og haft et beredskab til at gå i gang med at lave løbeseddel og notat, når forliget blev kendt. Alligevel forløb det hele lidt kaotisk og ikke tilfredsstillende. Men notatet er snart færdig og er tænkt som en grundig læsevejledning.
D. 23. maj afholdtes et møde, hvor FOA og 3F meddelte, at de ikke kunne stå som indkalder, men måske nok som anbefaler af en større velfærdskonference, og efter forliget blev indgået har organisationerne nærmest rost indholdet, så der ventes ikke mere reel aktivitet fra den kant.
På årsmødet blev det besluttet at Enhedslisten skulle sende et åbent brev til en lang række organisationer med opfordring til at lave et politisk alternativ. Dette afsendes snarest.

Johanne Schmidt-Nielsen fortalte om V-dag. Vurderingen var, at der ikke ville komme kritik fra socialdemokraterne, så velfærdsmissionen måtte tage initiativ. Der var aktiviteter i København, Aalborg, Århus, Hillerød, Gladsaxe. Det gav ikke så meget presse som forventet, da der kom meget politi og det derfor ikke var muligt at gennemføre en mere opsigtsvækkende del af planen. Bærende kræfter i V-dag og d. 17. maj har været unge fra Enhedslisten.

I den efterfølgende debat vurderes forliget som værre end man kunne forudse pga. automatikken i stigende tilbagetrækningsalder. Af nye ting er omfattende muligheder for arbejdsgivere til at ansætte arbejdsløse med løntilskud. På denne måde opbygges reelt et tredje arbejdsmarked. Forliget mellem DF og regeringen indfører et krav om at udlændinge skal optjene ret til kontanthjælp.
Det er meget skuffende, at formanden fra 3F roste forliget, fordi den tid, de ufaglærte har tilbage efter arbejdslivet, bliver kortere. A-kasserne har fået pålagt en række opgaver, de længe har ønsket sig, men bliver ”bussemænd” i forhold til medlemmerne.
I Aalborg forløb V-dagen med en aktion mod socialdemokratiske partikontor. Også 3-4 fagforeninger var på gaden, men dog et andet sted i byen.
Hvordan fastholder vi modstanden mod forliget?
I Odense er der en gruppe af fagligt unge, herunder medlemmer af Enhedslisten, som kalder sig ”Velfærdsvogterne”. De gennemførte også V-dag med en åben talerstol. Der var ikke så mange til stede, men god omtale i aviserne.
Vedr. det centrale arbejde lød en foreløbig evaluering, at selv om der blev prioriteret en masse ressourcer fra HB og forbrug af ansattes arbejdstid opstod der fejl i løbesedlen, som bl.a. skyldtes uklar arbejdsdeling mellem besluttere og udførere. Der manglede en kritik af ulighed, handlingsanvisning og indmeldelsesblanket.

Vi bør fortsætte aktiviteter og opbygge det brede reelle alternativ til regeringen. Flere gav udtryk for ønsket om at kampen mod de kommunale budgetter, som mange steder vil indeholde direkte nedskæringer, bliver koblet sammen med kampen mod velfærdsforliget. Centralt i kampen mod velfærdsforliget er forringelserne af efterlønnen.

Per Clausen: ”EL forsøger fortsat at udbygge den brede modstand mod velfærdsforligets forskellige elementer.”
afstemning nr. 15. Vedtaget

Jørgen Arbo-Bæhr ”Velfærdsgruppen opfordres til i samarbejde med FLU og SUF at afholde et møde for EL og SUF’s aktive i velfærdsaktiviteterne hurtigst muligt for at diskutere så brede aktiviteter mod velfærdsforringelserne som muligt.”
Afstemning nr. 16: Vedtaget
16/0/1

Finn Sørensen:
”Indstillinger godkendes med følgende ændringer/tilføjelser:
– velfærdsgruppen udsender det åbne brev som beskrevet, så snart folderen om forliget er færdig.
– henvendelsen til afdelingerne sker 1. august.
– følgende står for møderne med de andre partier/bevægelser: Jørgen Arbo-Bæhr, Johanne Schmidt-Nielsen og Marianne Frederik.
– møderne tilstræbes afholdt i sidste halvdel af august.”
Afstemning nr. 17. Vedtaget
17/0/0

Baltser Andersen: ”HB’s medlemmer tager personlig kontakt til alle lokalafdelingerne for at aftale og drøfte omfanget af den lokale kamp mod velfærdsforringelser rundt om i landet”
Afstemning nr. 18 Vedtaget
10/0/7

Bizhan Alankesh:
Enhedslisten støtter de sultestrejkende asylansøgere på Christiansborg Slotsplads med 500 kr. Vedtaget

4. Foreliggende sager
– Orientering fra FU. Falle Hjorth: Der har været afholdt et 2-dages seminar med professionel deltagelse. Det gik godt. Mange stress-symptomer. Mere kollektiv diskussion af prioriteringen, diskussion af udbygning af arbejdsgiverrollen, FU er ikke dagligt fysisk tilstede. Seminaret mundede ud i en plan for diskussion af forskellige temaer. Den præcise arbejdsgiverrolle er noget, der foregår i FU-regi og ikke i hele HB. Der bliver arbejdet videre. Der ønskes løbende tilbagemelding til HB om, hvordan det går.
Desuden har FU drøftet og haft gæster på besøg vedr. anmeldelse mod Martin Henriksen fra DF. En række medlemmer fra antiracistisk udvalg har politianmeldt hans pro-tortur-udtalelser. Der var uklarhed om, hvilken hjælp de kunne få til udsendelse af pressemeddelelse. FU besluttede, at alle udvalg (der fortsat kan udtale sig helt frit i eget navn) fremover i alle tilfælde kan få hjælp fra pressekontoret i form af e-mailadresser mv. til pressen, men selv må stå for udsendelsen.
Desuden gæster fra EL-København om deres deltagelse i integrationsforliget. Der var forskellige diskussioner og opfordring til at diskutere de demokratiske procedurer i København. Men ikke truffet nogen beslutning, da det er lokalafdelingens afgørelse.

– Vedr. HB-mailen. Der kommer et forslag fra et kommende FU-møde. FU holder heldagsseminar d. 11/8 hvor dette bl.a. drøftes.

– Sag fra Odense. Ingelise Bech Hansen orienterede. Sagen er nu afsluttet til afdelingens tilfredshed.
– Svar på brev fra Jette Kromann. Finn Sørensen orienterede også om at vi har modtaget endnu et indlæg. Velfærdsgruppen var enig om svaret – og Finn mener ikke det er nødvendigt at gentage/fortsætte diskussionen. HB har noteret sig at Jette Kromann har sendt endnu et indlæg, HB har intet yderligere at tilføje til det allerede sendte. Evt. videre diskussion henvises til RGL.

– Kommissorium for IU. Skal findes og udsendes til næste møde.

– Beslutning vedr. mødeplan. FU indstiller at periodens HB-møder (bortset fra mødet i august der holdes i Fredericia) som udgangspunkt holdes i København, på baggrund af en beregning af transportomkostninger. Diskussion. Derefter fransk afstemning

Fransk afstemning mellem indstillingen fra FU og forslag fra Søren Egge Rasmussen og fra Bizhan:
FU (se ovenfor) : Første runde: 8 stemmer – Anden runde: 8 stemmer
Bizhan Alankesh (”HB holder sine møder i Kbh med mindre medlemmer fra provinsen ønsker at holde møder i provinsen”): Første runde: 1 stemme (udgik)
Søren Egge (”Mindst to HB-møder holdes i provinsen”): Første runde: 7 stemmer – Anden runde: 7 stemmer
Undlader Første runde: 0 stemmer – Anden runde: 1 stemmer
Konklusion: FUs indstilling blev vedtaget. Vedtaget

7. Boligpolitik
Frank Aaen indledte med oplæg:
Det boligpolitiske forslag er et gammelt forslag til det sidste HB. Det har været i høring.
Hoveddiskussionen er højere løbende beskatning eller højere skat ved realisering af værdien.
Der er to meget store problemer, dels de meget ulige fordelte skattefrie indtægter – op til 3.000 kr. om dagen. Dels er det meget svært for nye ejere, der kommer til at sidde meget hårdt i det.
Se i øvrigt vedhæftede oplæg fra Frank Aaen (i sin oprindelige form).

Margit Kjeldgaard præsenterede sin position:
Boligpolitikken og -beskatningen er meget vigtig – én af de mest ulighedsskabende forhold.
Der har været en medlemsdebat, hvor de medlemmer der har ytret sig, har talt for højere løbende beskatning. – som hvad der svarer til en husleje.
Eftersom boligpriserne afhænger af efterspørgslen. Så den mulige månedlige ydelse er den der afgør hvad prisudviklingen er. Med skattestoppet skubbes der til prisstigningerne.
Man bør tænke sig rigtigt godt om for at stille sig på en anden position end den øvrige opposition.

Derefter debat hvori bl.a. indgik følgende synspunkter:
– lejere i den almene sektor betaler også grundskyld.
– en løbende beskatning fremmer at folk bor på det antal m2 som de reelt har behov for.
– Hvordan fremmes et bæredygtigt byggeri, når man beskattes for investeringer i den gode bolig?
– Forslaget kræver, at det ikke er muligt at belåne friværdierne.
– Er forskellen mellem ejere og lejere, eller mellem fattige og rige.
– Det har vel altid været socialistisk politik at beskatte arbejdsfrie indtægter.
– Vores politik skal være letforståelig, og virke retfærdig., derfor bør beskatningen finde sted ved salget.
– Kan man ikke politisk gå på to ben? – både hæve den løbende beskatning og en værdirealiseringsskat.
– Risiko for mange penge under bordet?
– Hvordan sikres det, at der kan lånes til forbedringer af boligerne?
– Vi skal være i offensiven – og derfor åbent sige, at der er store beløb der skal beskattes.
– Vi er ikke tilhængere af et skattestop – der er nogen, der skal betale meget mere og der er flere, der skal betale mindre.
– Folk på overførselsindkonst bor primært i lejeboliger – så en skatteflytning fra skat på arbejde til højere løbende boligskatter (der også vil slå i gennem på lejeboligerne) vil være meget socialt skævt.
– Det er ikke vores mål, at grundskylden skal fjernes.

Procedure forslag: Stillet af Frank Aaen
Der stemmes først mellem de to hovedprincipper: Slut-Værdistigningsskat vs. Højere løbende ejendomsskat. Vedtaget

Stillet af Søren Egge Rasmussen
Der skal arbejdes videre med et boligpolitisk udspil, hvor der både sker løbende beskatning, samt beskatning af værdistigningen i forbindelse med salg.
Afstemning 21 Forkastet
1/13/1

Stillet af Finn Sørensen
Sidste linje i FrankAaens papir slettes
Afstemning nr 20 Vedtaget
14/0/1

Stillet af Finn Sørensen:
Papiret har status som principvedtagelse
Afstemning nr 19 Vedtaget
12/3/1

Afstemning mellem linjen i papirerne fra Frank Aaen og fra Margit Kjeldgaard:
Frank Aaen: 15
Margit Kjeldgaard: 0
Undlader: 1
Afstemning nr 22

For / mod linjen i Frank Aaens boligpolitiske oplæg : alle mod én stemme.
Vedtaget
13/1/?
Enhedslistens boligpolitiske principper

Med en række ændringer blev tidsplanen vedtaget
Afstemning nr 25 Vedtaget
12/0/1