Referat af 7. HB-møde

Tilstede fra HB: Falle Hjorth, Bruno Jerup, Finn Sørensen, Marianne Frederik, Claus Pedersen, Rune Lund, Brian S. Nielsen, Gry Hempel, John Littau, Bishan Alankesh, Jaleh Tavakoli, Morten Friis, Mette Bang Larsen, Søren Søndergaard, Janne Gleerup, Ingelise Bech Hansen.
Afbud: Helge Bo Jensen, Inger V. Johansen, Farrokh Jafari, Rune Jakobsen, Majbrit Berlau,
I øvrigt tilstedeværende: Maibritt Kerner, Kim Fonvig (Fredericia), Per Clausen,
Under punkterne Mohammed tegninger, kommunalvalg: Søren Egge (Århus), Line Barfod, Lars Schou (Nørrebro), Egon Laugesen (Tønder), Hanne Michelsen (Indre by), Pernille Søndergård, Tina Skjærbæk Søeborg

Ad. 1 Konstituering, godkendelse af dagsorden og referat
Dirigenter: Jaleh Tavakoli og Brian S. Nielsen, Referent: Maibritt Kerner

Dagsorden blev godkendt

Rettelser til referat fra sidst:
– Under punktet foreliggende sager står der følgende: I stedet for der står »European Left Partys kongres og kvindemøde udskydes til næste gang« skal der stå at »det blev besluttet at udskyde diskussionen om European Lefts kongres og kvindemødet til HB-mødet i januar. I behandlingen af punktet skal der indgå en generel debat om Enhedslistens europæiske samarbejde med vægt på Enhedslistens forhold til og rolle i European Left, samt en stillingtagen til Enhedslistens Kvindeudvalgs deltagelse i EL-FEM, European Lefts kvindenetværk«.
– Under foreliggende sager – det er ikke medlemsskare men kandidatopstillede (20-30-årige)
– I ansættelsesudvalget for landssekretær og faglig sekretær var Falle Hjorth også med.
– Under punkt 5. blev det besluttet at 12.000 kr. kravet også skulle indgå som tema i ændringsforslaget.

Referatet blev godkendt med disse rettelser.

Ad. 2 Den aktuelle politiske situation
Per Clausen indledte punktet den aktuelle politiske situation.
Venstres årsmøde. Thor Pedersen og finansloven. Velfærdskommissionen. Derudover var der 2 interessante diskussioner på V. landsmødet: 1. Terrorpakken. 2. Bertel Haarders angreb på 10. klasse og gruppeeksamen. Alle er imod afskaffelse af gruppeeksamen. Medieforlig – betingelsen for at være med er salget af TV2. SD og Radikale vil med i forliget.
CIA fly. Vigtigt at vi får etableret store demonstrationer i forbindelse med 3-års dagen for besættelsen.
Muhammed-tegninger: Der er kommet gang i sagen igen.

Herefter var der debat om de områder, Per har været inde på i sit oplæg. Stikord fra debatten er: Irak – hvad gør vi, for at modvirke kaos i tomrummet, når vi trækker os ud?
CIA fly – en snebold er blevet til en lavine.

Den hjemlige situation: Velfærdskommissionen rapport kommer den 7. december. Man vælger små befolkningsgrupper at skære ned på. Fagligt ansvar er ved at planlægge en ny folder og initiativ til en bred velfærdskonference i foråret med deltagelse af så mange organisationer som muligt.
LOs velfærdsrapport: De har godtaget den borgerlige dagsorden. SD er i klemme med efterlønsordningen. Problem: Vi kan ikke samle oppositionen på særlig mange områder. Særligt SD mangler en klar linie. Vigtigt at vi hele tiden kommer med bud på, hvad EL vil. SF lægger afstand til EL for at vinde stemmer – er et udtryk for, at de føler sig truede af EL. Regeringen skyder konsekvent efter værdigrundlaget for velfærdsstaten. ELs opgave er at synliggøre, hvad det er der sker. EL skal have en skrappere profil overfor SD. Det er vigtigt at vi er meget klare i udmeldingen på, at vi peger på SD efter næste valg og samtidig gør opmærksom på de steder, hvor vi er uenige.
Sagen med overfald i Århus er en vigtig sag. Vigtigt at vi får sat fokus på situationen både i Århus (er godt i gang) og landspolitisk.

Uddannelsesområdet: Angrebet på gruppearbejde er en sag, hvor det er nemt at mobilisere studerende. Det er vigtigt at EL og SUF taler sammen og tager initiativ. Nedskæringerne og ændringerne rammer alle uddannelsesinstitutioner. Bertel Haarders problem er, at gruppearbejde og projektarbejde er det der bliver brugt i erhvervslivet. Forslag fra HB-medlem om at FU skal indkalde studenternetværket og ordfører til næste HB møde i Odense angående angrebene på SU´en og gruppeeksamen. Forslaget kom ikke til afstemning.

Desuden lå der en udtalelse fra Hans Jørgen Vad om nazisternes overfald i Århus.
Med 4 vedtagne ændringsforslag blev den samlede udtalelse vedtaget med stemmerne: For: 15, Imod: 0, Undlader: 0

Den vedtagne udtalelse: Enhedslisen fordømmer nazivold i Århus

Ad. 3 Muhammed-tegninger, ytringsfrihed og racisme
Per Clausen indledte punktet og der fremlagde et skriftligt udkast til udtalelse.
Udkastet er et forsøg på at indeholde EL politik og være kritisk overfor JP, samtidig med at vi anerkender deres ret til at bringe tegningerne.
Der var en del diskussion under punktet om udtalelsen, herunder brugen af begreberne islamister og fundamentalister.
Den samlede udtalelse blev vedtaget med de vedtagne 9 ændringsforslag: For: 15, Imod: 0, Undlader: 1 (Gry)

Den vedtagne udtalelse: Ytringsfriheden gælder alle

Ad. 4 Evaluering af KV/RV – hvordan kan vi udnytte resultaterne fremover?
Line Barfod indledte punktet og der lå skriftlige evalueringer.
Generelle valgresultat: Det er det tredje valg i træk, at Venstre går tilbage og de fik ikke fodfæste i storbyerne eller opnåede flest borgmesterposter. SD lykkes med at få de fleste borgermesterposter i storbyerne. En del Vestegns-borgmestre gik frem. DF gik minimalt frem og gik tilbage i KBH. I Vejle fik de dog fordoblet deres mandater pga. Kristian Thulesen Dahl. De Konservative fik borgmesterposten i Odense. De Radikale gik lidt frem, men ikke i Århus, hvor de havde undladt at melde klart ud om, hvem de vil pege på. SF tabte 4 borgmesterposter og fik ikke nogen stor fremgang.
Valgkampen var præget af generelt politisk indhold, først sidst i valgkampen kom der fokus på, at byrådsmedlemmer reelt ikke kender til kommunernes økonomi pga. kommunalreformen. Ved det hemmelige valg/regionsvalget var der ikke den store debat om sygehusene, med undtagelse af Sønderjylland. De kandidater der forsøgte at få stemmer på landspolitiske udmeldinger på indvandrerområdet fik ikke succes. SD, EL, SF, R fik tilsammen 51 % af stemmerne i regionsvalget.

Vores valgresultat: Vi fik et kanon valg både hvad angår mandater og stemmer. Vi gik frem mange steder, fordi der blev lagt et stort og godt arbejde.

Hvad skal vi gøre nu: Det er vigtigt at vi følger op – også de steder, hvor vi ikke er kommet ind. Vi har et godt grundlag for det videre arbejde. Vi skal passe på med at afdelinger går til grunde, hvis man kun beskæftiger sig med lokalpolitik – jf. erfaringer fra SF.
Valget kan betyde, at vi muligvis på sigt kan få råd til 5 regionssekretærer på nedsat tid, der både kan hjælpe lokalafdelingerne med deres lokale arbejde som f.eks. arrangementer samt støtte de valgte.
Der er behov for en generel debat om, hvordan vi skal agere i byrådene og regionerne og der er behov for en tættere forbindelse mellem kommunalpolitikerne, EL ledelse og folketingsgruppen og sekretærerne. Politisk har vi et godt budskab vi kan bruge, nemlig at der er råd til velfærd og vi skal komme med vores lokale og landspolitiske bud.

Efter Lines indledning koncentrerede diskussionen sig mest om, hvordan vi skal organisere os fremover og hvilken rolle Enhedslistens byråds og regionsmedlemmer skal indtage i det lokale samarbejde i rådene.

Opsummering af de organisatoriske indlæg:
Der skal være et meget tættere samarbejde mellem hovedbestyrelsen, folketingsgruppen og de valgte i kommunalbestyrelserne og regionsrådene, så der kan tages flere fælles politiske initiativer.
Vi skal videreføre Folketingets vagthundsstrategi. Folketingsgruppen skal bruges mere af lokalafdelingerne – det er nemt at komme igennem i lokalpressen, når der er en lokal sag, der bliver taget op i folketinget.
Vi skal undgå at lave vores afdelinger om til rene baggrundsgrupper for vores valgte. Men det er vigtigt med baggrundsgrupper – skal blot adskilles fra afdelingsmøderne.
Regionsansatte er en god idé – giver mulighed for at blive mere synlige lokalt – herunder bl.a. i fagforeningerne.

Opsummering af kommentarer knyttet til kampagnegruppens evaluering:
Der skal laves en ordentlig lokal evaluering og det skal HB-kontaktpersonerne være med til at sikre. Kampagnegruppens opgaver skal næste gang være bedre defineret og det skal være klart hvilket mandat gruppen har.

Ad. 5 Årsmødeforberedelse
Falle indleder og der var 2 vedlagte papirer:
Udgangspunkt er at undgå sidste årsmøde, som blev meget kaotisk særligt søndag.
Antallet af delegerede skal nøje overvejes, pga. af årsmødets beslutning om at alle afdelinger er sikret 2 delegerede.

I debatten var der stor enighed om at vi bliver nødt til at lave organisatoriske ændringer for at geare vores organisation til vores nuværende medlemsantal. Herunder at HB/FU skal kunne prioritere hvad der skal på dagsorden til årsmødet. Der var forslag om at udvide antallet af valgte til HB. Forslaget om at caféseminarier skal fylde en fjerdedel af årsmødet, var der delte meninger om, men der var umiddelbart opbakning til at gruppearbejde i en eller anden form skulle indgå i forhold til dagsorden. Der var stor enighed om, at der er behov for at finde et større sted end Nørre Gymnasium og at årsmødet kun skal tage stilling til generelle politiske linier og ikke gå ned i detaljerer og at der i planlægningen af dagsordenen skal tænkes i en god pressedækning.

Janne indleverede et ændringsforslag til den videre planlægning af årsmødet. Forslaget blev overdraget til FU. Der er ikke stemt om dette.

Vedrørende tidsplan og deadlines før årsmødet blev følgende vedtaget enstemmigt:

26. februar: Deadline for medlemmers forslag til årsmødet
5. marts: Deadline for HBs forslag til årsmødet
20. marts-6.april: Delegeretvalg og urafstemning i afdelingerne
22. april kl.12.00: Deadline for ændringsforslag til årsmødet
Vedtaget enstemmigt.

Vedrørende tidsplanen for selve årsmødet blev følgende vedtaget med 15 for, 0 imod og 1 undlod.
Fredag kl. 14.00-22.00.
Lørdag kl. 9.00-18.00.
Søndag kl. 9.00-13.00.

Vedrørende forslag til temaer på årsmødet blev følgende vedtaget med 14 for, 2 imod og 0 undlod.
velfærd og
organisationsudvikling
De 2 temaer bliver hovedtemaerne på årsmødet.

Det overgår til FU at skrive beretningen. HB-beretningen følger årsmødet og ikke kalenderåret.
ALPUs forslag blev ikke behandlet, men FU svarer udvalget.

Ad. 6 Antikrigsarbejdet fremover
Jaleh Tavakoli indledte punktet og der lå et forslag til kampagneplan fra Irak-gruppen.
Enhedslistens opgave i forhold til »Nej til krig« er at opbygge en bred bevægelse. EL aktive deltagelse i »Nej til krig« arbejdet er for svag.

I diskussionen var der enighed om, at EL skal være bedre repræsenteret i Nej til krig-arbejdet og at der skal skabes en bred bevægelse.
Irak-kampagnen skal linke situationen i Irak med Palæstinakonflikten. Vigtigt at vi kommer med bud på, hvad der skal ske, når vi trækker tropperne hjem fra Irak.

Der blev stillet 2 ændringsforslag inden den endelige vedtagelse af kampagneplanen, nemlig at der skal mailes løbesedler om demonstrationer til alle kontaktpersoner og at Irakgruppen sørger for at sætte en annonce i Rød/grønne linier, hvor gruppen og HB opfordrer til at deltage i gruppens og provinsens arbejde.

Det samlede forslag blev vedtaget med 15 for, 0 imod, 1 undlod

Ad. 7 Foreliggende sager
Orientering fra FU v. Marianne Frederik
Marianne orienterede. FU-møderne har handlet om: Kommune og regionsvalgene, Paristuren, og lokalesituationen i Studiestræde, IS. De mange nye medlemmer har skabt et stort arbejdspres på landskontoret.

Orientering om organisationens udvikling v. Gry Blom Hempel
Gry orienterede. Vi skal huske at følge op. Vigtigt at sikre at alle afdelinger har en HB kontakt. Partidemokratidebatten er vigtig at få ud i afdelingerne. En organisationshåndbog er vigtig at få lavet – særligt i forhold til de nye afdelinger.

Orientering om diverse ansættelser
Ansættelser: Der er ansat 4 nye medarbejdere: Faglig sekretær: Michael Schølardt, landssekretær i Studiestræde: Janus Noack, Rejsesekretær: Brian S. Nielsen, layouter i folketinget: Karl Kjær Johnsen.
Det er dog et problem i ligestillingsøjemed at det kun er mænd der er blevet ansat.

Godkendelse af nedlæggelse af Allerød Afdeling
Forslag om nedlæggelsen af Allerød afdelingen blev enstemmigt vedtaget

Forslag vedr. demokrati i Enhedslisten
Marianne indledte.
Inger Vs forslag indarbejdes i papiret:
»Dette er en høring og en undersøgelse af mulighederne for at styrke partidemokratiet. «
Linje 2: »efter … »blandt de ansatte«: »HB/FU vil også diskutere spørgsmålet og sin egen praksis som led i undersøgelsen. «
De 3 spørgsmål reduceres til 2:
1. Hvad er problemerne/svaghederne og styrkerne ved vores partidemokrati?
2. Forslag til at styrke partidemokratiet?

Undersøgelsen er for sent ude i forhold til årsmødets deadlines. Derfor skal FU melder ud i forbindelse med undersøgelsen, at resultaterne af undersøgelsen ikke nødvendigvis afspejles i diskussionen på årsmødet på grund af den sene tidsplan for undersøgelsen. FU bør samle op på de 3 udvalg, der arbejde med organisationsudvikling.

Forslag blev vedtaget med For: 10, Imod: 1, Undlod: 3

Organisationsudvalg v/Ingelise (tilføjet dagsorden)
Organisationsudvalget ønsker Brian S. Nielsen med i udvalget. Forslaget blev enstemmigt vedtaget.