Referat af 5. HB-møde

Sted: Fagforeningen Industri og Service Kbh., Ramsingsvej 28 B, DK-2500 Valby, i København.

Valgte dirigenter: Johanne Schmidt-Nielsen og Søren Egge Rasmussen
Valgt referent: Janus Noack (- Journalistisk referat: Michael Schølardt)

Tilstede: Per Clausen, Marianne Frederik, Falle Hjorth, Jaleh Tavakoli (til kl. 15.15), Thomas Eisler, John Littau, Sara Sindberg Bentsen, Søren Egge Rasmussen, Niels C. F. Rasmussen, Ingelise Bech Hansen, Baltser Andersen, Vibeke Syppli Enrum, Rosa Hjôrvar, Finn Sørensen, Bizhan Alankesh, Søren Søndergård, Majbrit Berlau (til kl. 12.30), Jørgen Arbo-Bæhr (fra kl. 13.00), Johanne Schmidt-Nielsen, Janne Gleerup, Susanne Flydtkjær.

Deltagere i øvrigt: Fra Landskontoret Janus Noack og Michael Schølardt, Henrik Guldborg Bøge (til kl. 15.15)

Gæster:
– Jacob Nerup til punkt 1, 2 og 3.
– Rikke Lauritzen (medlem af borgerrepræsentationen i København) til punkt 2
– Trine Henriksen (medlem af byrådet i Gladsaxe) til punkt 1 og 2
– Mikkel Warming (medlem af borgerrepræsentationen i København) til punkt 1 og 2
– Carsten Ditlevsen (FT-sekretær med ansvar for bl.a. arbejdsmarked) til punkt 1 og 2
– Thyge Enevoldsen (medlem af byrådet i Frederiksberg) til punkt 1 og 2
– Jens Kjær Christensen (medlem af borgerrepræsentationen i København) til punkt 1 og 2
– Emilce Nielsen fra (medlem af byrådet i Gladsaxe) til punkt 1 og 2
– Gry Blom Hempel (fra Københavnsbestyrelsen) til punkt 1 og 2
– Per Bregengaard (medlem af borgerrepræsentationen i København) til punkt 1 og 2
– Thomas Højlt (fra Københavnsbestyrelsen) til punkt 1 og 2
– Pelle Dragsted (FT-sekretær med ansvar for bl.a. det internationale område) til punkt 3.

Afbud: Inger V Johansen, Majbrit Berlau (fra kl. 12.30), Niels Henrik Nielsen, Peter Hegner Bonfils, Jens-Ove Jack Dam Hansen (orlov), Jørgen Arbo-Bæhr (til kl. 13.00), Bruno Jerup, Jaleh Tavakoli (fra kl. 15.15).

Desuden afbud fra: Maibritt Kerner som FT-koordinator.

Kl. 10.30 1. Indledning, konstituering, godkendelse af dagsorden og referat- Velkommen
– Godkendelse af dagsorden (1.0 – som den ligger uddelt på HB mødet)
Vedtagelser under punktet:
Forslag nr. 1. – Stillet af Finn Sørensen
Hjælp ”Dagbladet Arbejderen” sættes på dagsordenen, som det sidste punkt under foreliggende sager. Vedtaget
12/2/2
Dagsordenen vedtaget med disse ændringer

– Godkendelse af referat fra de sidste møder (1.1 – med første udsending)
Referatet fra sidst blev godkendt uden kommentarer.

– Jack Hansen har meddelt at han tager sygeorlov foreløbig frem til 1/1-2006 hvorefter 1. suppleanten Niels Henrik Nielsen indtræder. (1.2 – med anden sending den 29. september)
HB tager dette til efterretning.

Kl. 10.45 2. Den aktuelle politiske situation
Om det kommunale oprør og velfærdskampen etc… v. Karsten Ditlevsen / 20 min
Desuden oplæg fra Århus, v. Søren Egge Rasmussen og fra København / 5 min hver.

Oplæg ved Karsten Ditlevsen:
Jeg vil gå lidt længere tilbage og se på udviklingen i bevægelsen. I efteråret 2005 da vi diskuterede hvad der kunne ske i forbindelse med velfærdskommissionen, var der ingen ide om at det kunne gå som det er gået – aktiviteterne og flytningen af dagsordenen har langt oversteget hvad vi dengang turde tro på.
Ikke fordi det bare var diskussionerne i Enhedslisten, men nok så meget inspiration fra Frankrig. De uddannelsespolitiske organisationers uimponerede henvendelse til fagbevægelsen med opfordring til fælles aktivitet gav startskuddet til én bevægelse der er en af de vigtigste vi her set på det sidste.
Efter 17. maj arbejdede vi for en landsdækkende konference til at få bevægelsen videre – hvilket ikke kunne lade sig gøre p.g.a. tidspresset og uenigheder i bevægelsen.
Trods sommerferie var bevægelsen ikke tabt på gulvet – men kom op og køre med 3. oktober som nyt fikspunkt. Med de kommunale oprør kombineret med de uddannelsessøgende kom mobiliseringerne på benene igen.

Folketingets åbning blev udråbt til mobiliseringsdag – hvilket mødte skepsis / modstand fra socialdemokraterne, LO, DSU og til dels SF m.fl. Det der gør at 3. oktober bliver så stor er de lokale mobiliseringer, FOA og BUPL strejker – og selvfølgelig særligt i Århus. Samt at dagsordenen også lokalt rettes mod regeringen og dens 80 milliarder.
Kbh: fordemo 15.000 på rådhuspladsen og 35.000 var nok forbi demoen
Århus: 25.000-30.000 – ikke så stor som i 56 og 85, men dog meget meget flot.

Demonstrationerne i Århus illustrerer et af bevægelsens problemer og mulige succeskriterier.
LO Århus satte sig på den politiske dagsorden, med en beslutning om kun at rette skytset mod regeringen og ikke mod budgetforliget.. hvilket heldigvis ikke var en mulig øvelse og ikke lykkedes.
Ros til BUPL for deres rolle, men også her har ledelsen halset lidt efter begivenhederne / aktiviteterne, der har været præget at et højt aktivitetsniveau og en høj grad af basisorganisering.

Silkeborg: 3000-4000 – det største demonstration i nyere tid.
Randers: 1000-4000 (2000), mod et rigtigt grimt budgetforlig.
Aalborg: ca. 1000 deltagere. En meget meget bred faglig opbakning (et halvt hundrede fagforeninger etc.) bag mobiliseringer – demonstrationerne pressede de fleste nedskæringer væk og fik presset et de facto brud med rammerne igennem – som borgmesteren dog ikke vil bryste sig af offentligt.
Odense: 500, i lyset at et meget bredt budgetforlig var det OK.
Esbjerg: 400 – 500.

Opsamling: Det er de steder hvor der har været lokale aktiviteter – og modstand mod lokale nedskæringer, at mobiliseringerne har været størst. Nu går de i arbejde i f.eks. Århus. Det er nødvendigt for disse offentligt ansattes kampe – hvis de skal sejre – at de privatansatte inddrages i kampene – f.eks. går i sympatikonflikt.
Det er vigtigt at holde det nationale perspektiv, i forbindelse med implementeringen af velfærdsforliget og finanslovsforhandlingerne … i en situation hvor vi igen vil se aktiviteternes niveau gå nedad igen.
Vi skal prøve at tage noget af bevægelsens energi og holdninger med ind i OK 07 – Arbejdstid, nedslidning etc… og kampen for velfærden.
Vi må arbejde for en landsdækkende konference.
Den politiske dagsorden er blevet lavet om – et politisk indgreb skal i dag ikke nødvendigvist være neo-liberalt.

Oplæg ved Søren Egge Rasmussen (rapport fra mobiliseringerne i Århus)
Hvorfor blev velfærdsoprøret i Århus til noget/så stort?
280 mill. / (80 mill. på børneområdet) blev sparet i 2003 – 2004, der blev gennemført decentralt så mange forældre har siddet med lorten én gang… (tvunget ferielukket og mistet kostordning)
Den nye sparerunde kom til efter valgkampen og endte med en sparerunde på 410 mill.
Men også tilfældigheder har spillet ind; 2 forældre tog initiativ til forældreblokader, via en hjemmeside de selv lavede – med 25.000 besøgende på deres hjemme side den første dag. Der skete meget fra neden. De lokale aviser puster til ilden med løbende information om hvor / hvornår der nu var aktioner og det pustede også til mobiliseringerne.
Demoer: 10.000 – 15.000 før budgetvedtagelsen
Demo mod lukningen af Huset
Den store den 3. oktober: 25.000, men også mange daglige aktioner / demonstrationer.

LO Århus har et kæmpe problem – deres formand sidder i byrådet og har forhandlet besparelserne igennem. FOA og BUPL er meget styrket i byen og blandt de faglige.
Der arbejdes fra på mandag – men der planlægges flere aktiviteter…
Budgetforliget indeholder en række udliciteringer, så det bliver en del af kampen fremover.
Dagsordenen er blevet rykket på spørgsmålet om velfærd og kollektive løsninger og mobiliseringerne i Århus har været en vigtig det af dette – så folk i Århus føler på ingen måde de har tabt kampen.

Oplæg ved Thomas Højlt/ medlem af Københavnsbestyrelsen:
I Enhedslisten blev der holdt københavnsmøder om budgetprocessen. Der blev holdt et møde før forhandlingerne og igen et efter. Her diskuteres budgettets forbedringer på arbejdsmiljøet og angrebet på grønthøstermodellen og nedskæringerne på dagsinstitutionerne. Samt projektet ”Faglighed for alle” og nedskæringer på socialområdet og bygningerne af boliger på kløvermarken, som Enhedslisten står uden for i aftelen.
+ 1,8 milliard i budgetforbedring (kunne have været mere hvis ikke regeringen og havde lagt låg på, og hvis ikke Ritt B. havde accepteret dette loft.). København kommer til at mærke et løft over en bred front, uden at der ligger havnetunneler og parkeringshuse i det.
Ritt B har været forhippet på at have alle partier med – hun var ved at rende fra venstrefløjen, men blev banket på plads af fagbevægelsen.
Hvis man ikke er med i budgettet – så skæres der på partiet borgmesterområdet (for Enhedslisten: socialområdet).
Grønthøsternedskæringerne er ikke afskaffet – men man skal frem over stemme om alle de reelle nedskæringer.
Ritt B arbejder stadig for sparekatalog. ”Faglighed for alle”, Kløvermarken – vi står uden for – stemmer i mod (har fået lov til at stemme i mod…) På Pleje- daginstitutionsområdet er sparet på sygedage.
Københavnsbestyrelsen har udgivet løbesedler og pressemeddelelser.

HB sang en sang…: fra mobiliseringerne i Århus.

Fra Debatten:
– Erfaringer fra Region Syd
– Åbningsdebatten; om falske tal og hetz mod BUPL og andre socialistiske ballademagere, og manglen på arbejdskræft.
– Oppositionen var samlet og splittet – samlet om modstand mod kommuneaftalen, og splittet bl.a. fordi Socialdemokraterne i dag er meget langt til venstre for De Radikale i den økonomiske politik.
– Enhedslisten har brug for at lave en opsamling på erfaringerne med parlamentarisk arbejde. Efter hvilke principper – forskellen mellem at agere når der er bevægelse og når der ikke er… måske er det den lille forbedring ikke nok hvis der kan mobiliseres for meget mere..
– Enhedslistens medlemmer har spillet en utroligt vigtig rolle i denne bevægelse. Men Enhedslisten som et samlet kollektiv – som f.eks. afdelinger – har stort set ikke spillet nogen rolle.
– København; det er luksus at man kan være med i et forlig og være uden for de ting man er imod. Som sådan er det vel OK – men så er det også meget vigtigt at man af al magt støtter modstanden mod det man er i mod.
– I 15 kommuner er budgetterne blevet åbnet og ændret til det bedre p.b.a. mobiliseringerne.
– Der er enighed blandt kræfterne bag den 17. maj om at der snarest muligt skal holdes en landsdækkende konference.
– Mange bevægelser og personer har fundet optimisme og handlekræft efter 3. oktober.
– Ikke realistisk at det bliver meget mere op til finansloven – måske først i 2007…
– I Odense var der som sagt 500 demonstranter til den 3. oktober, hvilket i Odense var en succes. Enhedslisten er med i budgetaftalen – efter en meget nøje afvejning af princippet mellem at stemme for den mindste forbedring og mod den mindste forringelse…
– Det er en balancegang mellem bevægelsen, det parlamentariske arbejde og partiopbygning, som vi til stadighed må diskutere hvordan vi afbalancerer.
– Vi må diskutere hvordan vi organiserer os selv og giver rum for den vrede der er rundt om os i samfundet – det har vi langt fra opfyldt – og det gør det ikke med landsdækkende konferencer for brede organisationer hvor alt er aftalt på forhånd.
– Hvorfor var der ingen landsdækkende konference for aktionerende pædagoger etc. den 2. oktober?, den dag hvor det kunne have rykket?
– Frederiksberg var også med i budgetforhandlingerne – fordi det primært var forbedringerne. Vi kan lære at efter mobiliseringerne kunne vi måske have krævet mere.
– Folk tror i højere grad nu at kommunesammenlægningerne vil føre til mindre demokrati og dårligere service.
– Aktionsparatheden blandt folk bunder ikke nødvendigvis i de konkrete nedskæringer – men om en opsparet generel følelse af at nu er det nok – med nedskæringer og udsultning…
– Det er ikke rigtigt at Københavnsbestyrelsen har forsøgt at bremse modstanden eller har udtalt sig mod den. Men på et møde var der en debat om man kunne mobilisere mod budgettet som helhed (i København). Samt der var en debat om afvejningen om man støtter protesterne eller opfordrer til aktioner…
– Vi skal arbejde for en ny budgetprocedure i kommunerne, således at kommunernes andenbehandling ligger efter folketingets åbning.
– Der bør laves et papir om parti, bevægelse og parlamentarisk arbejde…
– 3. oktober var der mange fra mellemgruppen – dem mellem 30 og 45, som ellers ikke normalt er særligt godt repræsenteret i mobiliseringer.
– Hvad er bevægelsens svagheder: forældreblokaderne blev brugt at pædagogerne for at undgå at strejke – og der er et demokratisk problem i bevægelsen.
– Hvor mange møder blev der afholdt internt i Enhedslisten, for strejkende pædagoger, for protesterende forældre, etc… ikke nok – om nogen overhoved… Dette illustrerer vores problemer med at fungere kollektivt som parti.
– Vi må være klar med strejkestøtte, til de næste der går ud i en velfærdsstrejke.
– Vores parlamentariske strategi må – også lokalt – altid virke for bevægelse og sejre for bevægelserne…
– Måske kunne opsamlingen på det parlamentariske arbejde være en god ide.
– Enhedslisten er et oppositionsparti – også i København. Når vi sender repræsentanter til en lovgivende forsamling, skal vores repræsentant ikke være en lovgiver blandt lovgivere – der skal tale lovgivernes sprog – vi sender en repræsentanter til fjendens lejr for at styrke bevægelserne og udføre partiets politik.
– Vores deltagelse i Københavnsbudgettet kan have reddet socialområdet…
– Vi må afvise del og hersk.
– Genstart Danmark har konference først i november..
– Kammeraterne i København der er så begejstret for at have lavet forlig, glemmer at forliget bygger på års nyliberal politik. Der tænkes for meget på hvad der sker inde i salen og for lidt på det der sker uden for. Derfor var det forkert at vi var med i forliget – fordi vi ny fremstår som én af dem derinde.
– Vi skal passe på at bruge tallet på de 15 kommuner der har ført til forbedringer – der må først ses mere grundigt på de konkrete tal.

I debatten talte 18 mænd og 6 kvinder …

Vedtagelser under punktet:
Forslag nr. 2. – Stillet af Vibeke: Politisk situation
Ændrings forslag til Søren Egge Rasmussens forslag (forslag nr. 3)
”.. og respektive de afdelinger”. Vedtaget
mange/0/1
Forslag nr. 3. – Stillet af Søren Egge Rasmussen: Politisk situation / med ændring i kursiv.
”For at styrke politikudviklingen i Enhedslisten skal FU sikre, at der bliver lavet en opsamling af Enhedslistens kommunalpolitiske / regionspolitiske holdninger til og deltagelse i lokale budgetter og de respektive afdelinger”. Vedtaget
alle/0/0
Forslag nr. 4. – Stillet af Søren Søndergård: Politisk situation
”Hvis der i en kommende periode kommer lokale strejker mod nedskæringspolitikken, som ser ud til at vare mere end et par dage, er det en forpligtigelse for hele partiet og alle afdelinger at organisere strejkestøttearbejde”. Vedtaget
Næsten alle/0/1

Kl. 13.15 Frokost

Kl. 13.45 3. Den internationale kampagne – politisk og organisatorisk Oplæg, diskussion og beslutninger.
Indstillinger fra kampagnegruppen.
– (3.1 Gruppens kampagneplan + budget – med anden udsending, den 29 september)
– (3.2 Revideret, ændret forslag med 3. udsending d. 6. september.)

Oplæg v. Thomas Eisler, 10 min.
Når der diskuteres globalisering så er det altid noget udefra / oppefra givet, som vi bare skal indstille sig på. Ligesom Markedet bliver det fremstillet som en naturlov, som om at vi må rette os efter; sætte skatterne og lønningerne ned for at underlægge os globaliseringen. Det er en sløring af at dette ikke er nogen naturkraft – men en politisk proces, der styres af de multinationale selskaber og regeringers beslutninger.
Det er muligt at tage politiske tiltag der virker mod dette. Når WTO virker for deregulering kunne man virke for det modsatte. Vi kan stille krav om mindste regler på skat, miljø etc…
Det der er motoren for en anden dynamik er bevægelserne – særligt fagbevægelserne. Vi må arbejde for en global omgangsskrue, der hæver standarderne for alle.
Vi skal gøre globaliseringen til noget konkret, via virksomhedseksempler, vare (kenddinvare.DK), miljø etc.
I denne kampagne skal sætte fokus på kollektive løsninger, den offentlige indkøbspolitik. Vi skal ikke bruge den løftede pegefinger – du er et dårligt menneske hvis du køber dén T-shirt – men vi skal tilbyde kollektive handlemuligheder.
Konkret planlægger vi:
– En alternativavis – målgruppe: LO-arbejdere der oplever globaliseringen som en trussel.
– Aktionsuger med mere ungdommelig form.
– Vi skal mobilisere til G8 i Rostock.
– Interne møder der opruster / organiserer internt og offentlige møder der bringer kampagnen ud.
– FT-arbejdet.
– Et samarbejde med SUF om bl.a. særligt ungdomsrettede materialer (afhænger af en beslutning på SUFs landsmøde).

Årsmødet besluttede af arbejde for at få 1.000 enhedsliste-medlemmer og venner til at tage til Rostock. FU og kampagne-gruppen foreslår at dette udmøntes som en konkret Enhedsliste-kampagne – i modsætning til at gøre det gennem en bredere kampagne.
Der er gang i opstarten af et Civilt G8 initiativ.

Fra debatten:
– Vi må lære af dette efterår hvor kampagnerne har klumpet sammen i hastig rækkefølge.
– Hvordan inddrager / aktiverer vi afdelingerne?
– Møder og aktiviteter skal arr. i god tid… der skal orienteres i god tid. Bl.a. via afdelingsnyt.
– Busturne 5 – 23 marts… det er i den kolde periode…
– Busserne til G8 – én af dem kunne blive hængende lidt længere som et slags ferietilbud.
– Alternativet skal både have fokus på dem der hvis arbejde er truet, men også dem der har andre sociale situationer eks. studerende.
– den store demo er den 2. juni. – og tyskerne har en målsætning oppe omkring 100.000 mennesker.
– Provinssekretæren Brian ønsker også at komme ind i planlægningen / i arbejdsgruppen.
– Ide til de offentlige afdelingsmøder, man kunne invitere lokale 3F eller lign. til offentlige møder om truede områder / arbejdspladser.
– Der arbejdes på at inddrage fagforeninger i FT-arbejdet…
– Forslag: små klistermærker med ”kenddinvare.dk” – det giver folk en egen handlemulighed.
– De multinationale er ikke kun noget andet end dansk – det er også danske selskaber.
– det er vigtigt at lave en pakke med oplæg der kan bruges i afdelingerne etc. (eks. Christian Juhl)
– Debat om hvad skal der stå på bagsiden af Alternativ; tag med Enhedslisten til Rostock eller skal der stå tag med Civilt G8 til Rostock.?

Vedtagelser under punktet:
Forslag nr. 5. – Stillet af Thomas Eisler (3.2):
”Som en del af kampagnen for ”international solidaritet mod imperialistisk globalisering” mobiliserer Enhedslisten til demonstrationen i forbindelse med G8-topmødet. Det betyder, at Enhedslisten organiserer busser, der opreklameres i kampagnen. Ligesom Enhedslisten vil organisere en synlig deltagelse i demonstrationen. Begge dele meget gerne i samarbejde med SUF.
Det afholder ikke Enhedslisten fra at samarbejde om information og forberedelse med andre organisationer i Danmark og indgå i aktiviteter med vores europæiske samarbejdspartnere i EACL og ELP.” Vedtaget
Alle/0/0
Forslag nr. 6. – Stillet af Søren Søndergård:
”Busturneen ligger samtidig med de landsdækkende aktionsuger, som afholdes 10 – 28 april”. Vedtaget
Næsten Alle/1/0
Forslag nr. 7. – Stillet af Per Clausen: / i indledningsafsnittet tilføjes:
”- Kampagnegruppen udarbejder et idekatalog med forslag til aktiviteter og aktioner til afdelingerne.
– Kampagnegruppen udarbejder liste over oplægsholdere til afdelingerne.
– Kampagnegruppen arbejder i samarbejde med de relevante afdelinger om debatmøder i de større byer.
– Kampagnegruppen udarbejder en skabelon for lignende forslag, der kan stilles i byrådene både af kommunalbestyrelsesmedlemmer og afdelingerne” Vedtaget
Alle/0/0
Forslag nr. 8. – Stillet af Baltser Andersen:
”HB beslutter, at der både i tilknytning til Internationalistisk Kampagne 2007 og til andre i gangværende og kommende kampagner udarbejdes en liste over Enhedslistens oplægsholdere. Denne liste udarbejdes af FU / Landskontoret og rundsendes til afdelingerne inden 1. december 2006”. Vedtaget
Mere end halvdelen/2/3
Forslag nr. 9. – Stillet af Bizhan Alankesh:
”Enhedslisten vil mobilisere til G8. Både ved at deltage i en fælles kampagne og bustransport sammen med bevægelsen med flere. Og blandt egne medlemmer og venner, hvor målet er 1000 deltagere”. Faldet
2/10/8
Forslag nr. 10. – Stillet af Internationalistisk kampagne 2007, ink. ovenstående vedtagelser:
”Kampagnen gennemføres i overensstemmelse med den beskrivelse, der er i arbejdsplanen vedtaget af årsmødet May 2006. Følgende er en uddybning.

Gennem en række aktiviteter både indenfor og udenfor Folketinget og med deltagelse fra afdelinger, medlemmer og Ø-valgte vil vi igennem kampagne-perioden på forskellig vis sætte fokus på de negative konsekvenser af den firmastyrede globalisering og på Enhedslistens forslag til alternativer for at:
– øge bevidstheden om den firmadrevne globaliserings konsekvenser og synliggøre Enhedslistens forslag til en demokratisk og social globalisering.
– bidrage til at igangsætte en debat om alternativerne til den firmadrevne globalisering.
– synliggøre Enhedslisten som et internationalistisk og progressivt parti
Uddelingsavisen målrettes LO-arbejdere, der er truet af udflagning af arbejdspladser.
– Kampagnegruppen udarbejder et idekatalog med forslag til aktiviteter og aktioner til afdelingerne.
– Kampagnegruppen udarbejder liste over oplægsholdere til afdelingerne.
– Kampagnegruppen arbejder i samarbejde med de relevante afdelinger om debatmøder i de større byer.
– Kampagnegruppen udarbejder en skabelon for lignende forslag, der kan stilles i byrådene både af kommunalbestyrelsesmedlemmer og afdelingerne.

Inddragelse af andre organisationer og personer
– SUF inddrages i kampagnen, hvis de ønsker det.
– Evt. inddragelse af fagforeninger m.fl.

HB opfordrer afdelingerne til at:
– deltage i den landsdækkende aktionsuge
– arrangere offentlige møder

HB opfordrer Enhedslistens kommunalbestyrelsesmedlemmer til at bidrage til kampagnen ved at stille forslag.

Beslutningsproces
Kampagnegruppen er ansvarlig for aktiviteterne. Kampagnegruppen består af Mathiz Weidanz, Mi Petersen, Mads Laursen, Henrik Guldborg Bøge, Pelle Dragsted, Thomas Eisler, Nikolai Willumsen og Niels Henrik Nielsen.
FU godkender skriftligt materiale og konkrete aktiviteter og endeligt budget.
SUF producerer evt. selvstændigt materiale rettet særligt mod unge.

Evaluering
Der gennemføres i august 2007 en evaluering i kampagnegruppen på baggrund af projektbeskrivelse, succeskriterier etc. Denne forelægges HB til godkendelse.

2007
Februar-marts Temamøder i afdelingerne
Februar-Juni Kampagnen kører
1. Februar Hjemmeside åbnes
1. Marts Alternativavis udkommer
10.-28. april Bustur
10.-28. April Landsdækkende aktionsuger
19. Maj Globaliseringskonference
2. eller 9. Juni Deltagelse i G8-demonstration
August Evaluering i kampagnegruppe – fremsendes til HB”. Vedtaget
Alle/0/0

Kl. 15.15 4. Prostitutionsdebatten
Oplæg diskussion og beslutninger.
Indstillinger fra arbejdsgruppen (herunder om delegeret konference eller seminar)
– (4.1 – med anden udsending, den 29. september)
– (4.2 – et papir med lidt flere informationer om holdninger i udvalget – fremlagt på HB mødet).

Oplæg ved Ingelise Bech Hansen og Vibeke Syppli Enrum.
Vi har forholdt os til spørgsmål om delegeretkonference, samt til kompendium og organisering. Papir fra Pernille S. om temaer mv. Alle synspunkter der er i arbejdsgruppen som afspejler listens forskellige holdninger bør præciseres. Uenig om selve indholdet, men enige om at pege på delegeretkonference. Der er kodeord som får uenighed frem, bl.a. rettighed hvad enten det er retten til sexkøb eller det modsatte. Kompendiet indeholder vedtagelser fra årsmøderne, derudover oversigt over rapporter og artikler. Omfanget var et problem, og man valgte et kortfattet som indeholder en oversigt. Dette er udsendt i afd.nyt samt på hjemmeside. Der er lavet en liste på oplægsholdere til afd.. Der ønskes dog flere oplægsholdere gerne med større geografisk spredning.
To dele som HB skal tage stilling til: delegeretkonference eller seminar samt selve oplægget

Fra debatten:
– God ide at opbygge det så man opridser de uenigheder der er. Mangler måske de historiske årsager til prostitution som vel kommer med klassesamfundets opståen.
– Vi skal bruge energien på at beskæftige os med de bekæmpelsesstrategier der er. Og på hvilke områder vi rent faktisk kan gøre noget.
– Helst delegeretkonference idet det har den nødvendige legitimitet således spørgsmålet ikke vendes igen.
– Queer-udvalget bør inddrages
– Der bør ikke herske tvivl om ytringsfriheden ifht. film og litteratur
– Uanset hvad delegeretkonferencen beslutter vil beslutninger herfra komme op på årsmødet. Derfor hellere at delegeretkonference eller seminar kan fremlægge et klart papir med opstilling af klare alternativer
– En delegeretkonference vil anderledes animere afdelinger til at tage diskussionen
– Delegeretkonferencen på narkopolitik var ikke heldig. Vi risikerer at det er klare modstandere og tilhængere der tager af sted og det nødvendig ikke afspejler Listens politik.
– Det bør ikke være landskontoret der organiserer konferencen. Da der ikke er kapacitet nok her.
– Den politiske forberedelse bør ligge i arbejdsgruppen, som derefter kan uddelegere til landskontoret mht. praktiske forberedelser.
– Et seminar har den fordel at man kan invitere eksterne oplægsholdere
– Diskussionen skal komme ud over for eller imod kriminalisering
– Beslutningen skal under alle omstændigheder ligge på årsmødet, men det bedste grundlag vil fremkomme med en delegeretkonference, idet en sådan signalerer alvoren i spørgsmålet.
– Udvalget håber på kommende møder at kunne fokusere materialet bedre.
– Borgerløn- og bladkonference viste at vi under alle omstændigheder risikerer en omgørelse af beslutningerne. Et seminar vil så at sige sikre at der ikke kommer nogle tabere.
– Det gør ikke noget at der findes oplægsholdere udenfor medlemskreds.
– Fokus og resultat skal ligge på at Listen kommer styrket og bedre ud i diskussionen og samlet bliver klogere. Det kan vi bedre sikre med seminar.
– Det er ikke selve delegeretkonferencer der er hovedproblemet ifht. tidligere erfaringer, men fordi det har været utrolig vanskelige emner.
– Ligegyldig hvilken form vi beslutter kan vi alligevel ikke styre udgangen. Delegeretkonference indebærer en besluttende myndighed, og det giver os dermed større problemer på efterfølgende årsmøde. Det vil skade sagen mere end det gavner.
– Det vi er uenig om er ikke prostitution men kriminalisering eller ej og hvor langt vi vil bruge lovgivning. Det er fokus.
– Da det alligevel besluttes endeligt på årsmødet er det ligegyldigt om det bliver delegeretkonference.

Vedtagelser under punktet:
Forslag 11: stillet af FU
”mødet den 27. januar afholdes som et seminar”
Stille op mod forslag 12
Forslag nr. 12. – Stillet af den HB medsatte arbejdsgruppe:
”mødet den 27. januar afholdes som en delegeret konference”
Stille op mod forsalg 11
Forslag 11: 8 stemmer
Forslag 12:
8 stemmer 1 undlader.
Intet vedtaget
Pause og dirigentarbejde…
Forslag nr. 13. – Stillet af Dirigenterne:
” mødet den 27. januar afholdes som en delegeret konference” Vedtaget
10/8/1
Forslag nr. 14. – Stillet af Søren Søndergård:
”Formålet med konferencen er at vedtage én indstilling til årsmødet, som på enkelte punkter kan indeholde alternative valgmuligheder”. Vedtaget
Næsten alle/0/1
Forslag uden for nr. – stillet af Vibeke Syppli Enrum
”HB oversender til FU (beslutning ang.) medlemmer til arbejdsudvalget vedr. 27/1” Ikke behandlet – for sent indkommet

Kl. 16.45 5. Foreliggende sager- Orientering fra FU, v. Marianne Frederik

FU har arbejdet med velfærdskampagnen, udsendt Aller-strejke-støtteerklæring, besøg fra Palæstina etc…, FU har sendt et åbent brev til IS. Vikardækning på 20 timer på landskontoret p.g.a. stressproblemer og en pt. langtidssygemeldt.. IT-problemer – FU har sat gang initiativer til at udbedre disse problemer.
Økonomien; der arbejdes på alternativ-indsamlingen, annoncer til kalenderen, og holdes meget igen på støtte til afdelinger og andre organisationer.

Fra debatten:
– Opbakning til FU’s brev til IS og håndtering af sagen.
– Kunne FU ikke tage initiativ til en orientering af HB om prioriteringen arbejdsområderne på folketingssekretariatet?

– Organisationens udvikling, rapport om nyindmeldelser mv.
Orientering ved Janus Noack / landskontoret:
Der er blevet foretaget en sletning af 347 medlemmer – på grund af manglende kontingentbetaling. Dette er flere end normalt. I arbejdet med at modvirke disse sletninger er det blevet klart at flyttemeddelelser / korrekte adresser på medlemmerne er meget vigtigt for ikke at ende med en sletning. Derfor er det vigtigt at landskontoret og afdelingerne prioriterer dette.
Herefter er Enhedslistens medlemstal d.d. 4.127 medlemmer. På den positive side er disse medlemmer godt med, eftersom kun 553 medlemmer p.t. mangler at betale kontingent for andet halvår 2006. Landskontoret har en langsigtet strategi om at få flere medlemmer over på PBS opkrævning, efter som dette giver en mindre sletningsrate. PT er 1.359 medlemmer tilmeldt PBS.

– Skoling / kurser, plan for indsats. Oplæg ved Marianne Frederik. (5.1 – med i første udsending)

Vedtagelser under punktet
Forslag nr. 15. – Stillet af Forretningsudvalget:
”Forslag vedr. udmøntning af hidtidige beslutninger om skolings- og kursusvirksomhed

På HB-mødet i april blev vedtaget et Ide-katalog til Enhedslistens kursusvirksomhed (bør vedlægges), der er en opfordring til afdelingerne enkeltvis eller sammen om at gennemføre et årligt grundkursusforløb. Papiret udstikker bl.a. 11 temaer man lokalt kan tage udgangspunkt i/vælge mellem samt nogle forslag til hvordan møderne og andre arrangementer kan gøres mere spændende.
Derudover omfatter beslutningen en hensigtserklæring om at der centralt bør udarbejdes materialesamlinger om de enkelte emner samt at der arbejdes med organisering af kurser på nationalt plan – sommerlejrene og temaseminarer nævnes i den forbindelse.

For at operationalisere disse beslutninger (og få mere gang i
kursusvirksomheden) foreslår FU følgende:

1) Der nedsættes et skolingsudvalg, der har til opgave:
– at forberede og gennemføre (evt. med konkret aftalt assistance) to årlige weekendseminarer (1-3 dage). En weekend eller kursusrække om foråret og et om efteråret. Disse afholdes skiftevis i Øst- og VestDanmark.
– at forberede og gennemføre et særligt kursusforløb på sommerlejren (parallelt med det ordinære program, og i forståelse med sommerlejrudvalget) (FU arbejder videre med forslag til hvem der kan indgå i et sådant skolingsudvalg. Pt. har følgende forslag været nævnt: Ulf V. Olsen , Merete Pedersen, Johanne Schmidt-Nielsen, Kim Østerberg, Finn Hermann, Morten Riis , Annedorte Dalsgaard – af disse er det pt. kun Ulf, der har sagt ja!)

2) Der udarbejdes en særlig liste over oplægsholdere der er villige og egnede til at holde oplæg i forbindelse med afdelingernes og de centrale kursusforløb. Landskontoret tager kontakt til udvalgsmedlemmer, HB-medlemmer, spidskandidater, kommunalbestyrelsesmedlemmer, Regionrådsmedlemmer og andre der kan bidrage som oplægsholdere i forhold til ide-katalogets 11 emner samt andre emner af interesse.
Oplægsholderne opfordres til at bidrage til materialesamlinger på de enkelte emner.” Vedtaget
Næsten Alle/0/1
Ønsker at indgå i udvalget: Rosa H.

– Status fra organisationsudvalget, herunder organisationsanalyse, oplæg ved én fra organisationsudvalget (5.2 – med anden udsending, den 29. september, 5.2B om organisationsanalyse med 3. udsending d. 6. oktober)

Oplæg ved Susanne Flydtkjær:
– Udvalget er klar til at igangsætte organisationsanalysen.
– Der arbejdes med afdelingsseminar.
– Status udsendt.

Vedtagelser under punktet:
Forslag nr. 16. – Stillet af Janne Gleerup/ Jørgen Arbo-Bæhr. / Ændringsforslag til 5B
”i Pind 3, intern debat indføjes efter HB, FU ”afdelinger og udvalg”” Vedtaget
Næsten Alle/0/2
Forslag nr. 17. – Stillet af Finn Sørensen: Ændringsforslag til 5B
”i punkt 3, linje 1, slettes ”intern”.” Vedtaget
Næsten Alle/0/1
Forslag nr. 18. – Stillet af Finn Sørensen: Ændringsforslag til 5B
”Følgende slettes i punkt 3, side 2:
”Denne debat foreslås afvikles… og muligvis kvalificere vores arbejde – de første tre linjer slettes” Vedtaget
8/4/6
Forslag nr. 19. – Stillet af Finn Sørensen: Ændringsforslag til 5B
”Punkt 3, linje 2, tilføjes:
”Debatten tager udgangspunkt i ”principper for Enhedslistens organisatoriske udvikling”. Formålet er at udbygge og konkretisere alle punkter i dette papir i form af et debatoplæg som udsendes til afdelingerne i januar 2007” Faldet
4/12/2
Forslag nr. 20. – Stillet af Organisationsudvalget / 5.2B om organisationsanalyse med 3. udsending d. 6. oktober:, med ovenstående vedtagelser
”Organisationsanalyse
Denne analyse er pålagt HB af årsmødet 2006. Årsmødet har lagt det åbent op til HB at udforme analysen. HB har uddelegeret arbejdet til organisationsudvalget, som her præsenterer sit udkast.
Organisationsudvalget forslår at analysen deles op i tre dele.
1) Undersøgelse af nye medlemmer
2) Undersøgelse af emneudvalgene i Enhedslisten
3) Debat i ledelsen om hvilken rolle HB, FU, afdelinger, udvalg og FT-gruppen spiller i forhold til hinanden i Enhedslisten.
1)
For at styrke kendskabet til de nye medlemmer forslås følgende:
– Telefoninterview af 50 nye medlemmer, baseret på et spørgeskema der ligger op til at få kvalitative informationer om hvorfor de blev medlemmer, hvad de vil med EL, hvordan EL kan blive bedre til at integrere nye medlemmer. De 50 personer vælges tilfældigt blandt medlemmer, der har meldt sig ind i EL efter folketingsvalget 2005. Dette gennemføres med anonymitet for de deltagende medlemmer i den efterfølgende analyse.
– Der gennemføres to fokusgruppeinterviews efter samme princip som ovenstående. Hhv. i Øst- og Vestdanmark. Dette gennemføres med anonymitet for de deltagende medlemmer i den efterfølgende analyse.
– På hjemmesiden stilles der en række spørgsmål til de der melder sig ind via hjemmesiden.
Dette kan være spørgsmål, som hvordan de ønsker at være aktive, hvor de ellers er aktive osv. Disse nye informationer vil selvfølgelig kun gælde helt nye medlemmer, men vi ved at andre venstrefløjspartier i Europa har gode erfaringer med sådanne spørgeskema i forbindelse med indmeldelse.
2)
For at styrke viden om udvalgsstrukturen i EL gennemføres en undersøgelse.
– Alle politiske emneudvalg i EL får tilsendt et spørgeskema, som de bedes diskutere i udvalget og besvare. Vi lægger op til at alle udvalg efterfølgende får besøg af repræsentanter fra organisationsudvalget, hvor udvalgets besvarelse kan uddybes mundtligt. Via denne metode håber vi at få et kvalitativt materiale at arbejde med. Vi har valgt at gribe det sådan an, idet vores antagelse er at der er meget stor forskel på udvalgene.
3)
Der lægges op til en debat i HB, FU, afdelinger, udvalg og FT-gruppen om ”hvad ledelsens rolle er i Enhedslisten”
Det er organisationsudvalget håb at en sådan åben og fordomsfri debat kan medføre en afklaring om hvorvidt der er brug for nye retningslinier eller generelle strukturelle forandringer på sigt på ledelsesplan i Enhedslisten.

Organisationsudvalget er ansvarlige for gennemførelsen af disse undersøgelser. Organisationsudvalget kan til hver en tid trække på kræfter udenfor udvalget, hvor det findes relevant.
Organisationsudvalget fremlægger en analyse, samt anbefalinger til HB i januar.
Denne analyse foretages på baggrund af en samlet vurdering af alt den viden, udvalget har fået fra det tidligere organisationsudvalg, afdelingsseminar, rapport fra provinssekretær og workshops på årsmødet. ” Vedtaget
Mange/0/1

– Indstilling og beslutninger vedr. delegeretkvote, tidsplan og sted for årsmøde 2007. (5.3 – med anden udsending, den 29 septemper)

Vedtagelser under punktet:
Forslag nr. 22. – Stillet af Forretningsudvalget – (det med Fed er det der er til beslutning):
” Tidsplan
Tidsplan som vedtaget for perioden frem mod årsmødet. Det årsmøderelevante er fremhævet. Enkelte nye elementer understreget.

Måned/år: Møder/Begivenheder:

Oktober 2006: 29/9: Alternativ om ”Lige ret til alle”
5/10: Åbningsdebat i Folketinget
7/10: HB-møde (5) Beslutning om tidsplan, delegeretkvote og sted (hvis muligt)
28-29/10: Folkebevægelsens landsmøde

November 2006: 9/11: Krystalnats-manifestationer
18/11: Afdelingsseminar
25-26/11: HB-møde (6)

December 2006: x/x: Anti-nazi-demo i Sverige
9/12: Sundhedspolitisk seminar

Januar 2007: 6-7/1: HB-møde (7). Vedtagelse af HB-beretning.
6-7/1: HB-forslag til Årsmøde-dagsorden
x/x: Luxemburg-Liebknecht-demo i Berlin
20/1: EU – politisk seminar
27/1: Delegeret konference om prostitution

Februar 2007 5/2: Deadline for hovedforslag til årsmødet
Årsmøde-debat i afdelingerne 10/2: HB-møde (8)

Marts 2007: 17/3: Deadline for ændringsforslag
Årsmøde-debat i afdelingerne 17/3: HB-møde (9)
29/3: Delegeretvalg + urafstemning starter
April 2007: 19/4: Sidste frist for delegeretvalg i afd. og urafstemning
Årsmøde-debat i afdelingerne 19/4: Sidste frist for ændringsforslag via HB
21/4: HB-møde (10)

Maj 2007: 1/5: Første maj-møder og demoer
4-/5: Årsmøde i Enhedslisten
19/5: Konference om Imperialistisk globalisering
20/5: HB-møde (2)

Juni 2007: 8-10/6: G8-demonstrationer i Rostock

Juli 2007: x/x: Sommerlejr Vedtaget
Alle/0/0
Forslag nr. 21. – Stillet af Søren Søndergård:
”Vedtagelse af HB-beretningen skydes fra 6 – 7 januar 2007 til 17/3 2007” Vedtaget
mange/0/0
Forslag uden for nr – Stillet af Baltser Andersen:
”På tidsplanen indskrives:
6 – 7 / 11:
Fremlæggelse af programudvalgets oplæg til sundhedspolitisk princip- og handlingsprogram. ” Ikke behandlet

Kommentarer til sted og delegerede:
– af demokratiske grunde skal der ikke være flere delegerede til et årsmøde end at afdelingerne kan foretage demokratiske valg…
– til næste HB-møde ville det være rart at med en oversigt over hvilke økonomiske konsekvenser det har at afholde mødet i eks. København, Århus, etc..

– Retningslinier for indstik til RGL (5.4 kommer ud med tredje udsending, den 6. oktober)

Vedtaget under punktet:
Forslag nr. 23. – Stillet af Forretningsudvalget:
”Vedr. annoncer og indstik i Rød Grønne Linjer
Indtil nu har vi bragt annoncer, indstik m.v. for andre organisationer i RGL, når vi har ment, at der var tale om beslægtede organisationer eller organisationer, hvis mål og arbejde, vi sympatiserede med. Ved indstik har organisationerne betalt kostprisen, mens annoncer typisk har været gratis. I forhold til andre blade har vi udvekslet annoncer. Beslutningerne er altid blevet taget konkret i FU/AU. Problemet med denne praksis er, at der hurtigt dannes en præcedens, som gør, at det reelt er meget svært at sige nej til nogen.
Derfor foreslås følgende nye praksis. Annoncer og indstik ”udefra” skal betales, sådan at Enhedslisten reelt tjener penge på det. Enhedslistens lokale og regionale organisationer kan få indstik og annoncer til en pris tæt på den reelle kostpris (på linie med hvad folketingsgruppen betaler). Vi optager ikke annoncer fra konkurrerende organisationer eller annoncer med et indhold, der strider mod Enhedslisten politiske og etiske holdninger. Redaktionen tager stilling til dette, men kan naturligvis indbringe tvivlsspørgsmål for FU.
Prisen for ”andre organisationer” beregnes med udgangspunkt i, at vi skal have en indtægt, som er ca. 3 gange så stor, som vores udgifter i forbindelse med trykning og distribution. Her regnes med gennemsnitsudgifter ikke med marginaludgifter, som vi vist plejer at gøre.
1/8 side 1 side 4 sider/Indstik
Andre organisationer, uden layout: 500 kr. 4000 kr. 16000 kr.
Andre organisationer, med layout: 625 kr. 5000 kr. 20000 kr.
(”Andre organisationer” er organisationer som SUF, IS, SAP, DKP, bevægelser mv.)
Enhedsliste-afdelinger, folketingsgruppen mv., med layout:
250 kr. 2000 kr. 8000 kr.
Derudover har medlemmerne mulighed for at få optaget korte annoncer i bladet til 50 kroner stykket.
Indstik kræver (udover betalingen) en konkret aftale i god tid, da indstik i særlig grad påvirker produktionstiden og dermed planlægningen af bladet.” Vedtaget
Mange/0/1

– Foreløbig plan for det kønspolitiske arbejde. (5.5 kommer ud med tredje udsending, den 6 oktober ).

V. Ingelise Bech Hansen, 5. min.
Der er ikke kommet så mange besvarelser (11 i alt).
Vedtaget under punktet:
Forslag uden for nr. – Stillet af Ingelise Bech Hansen:
”Det tages til efterretning at der fastsættes ny deadline, den 30/10 – 06. for besvarelser af den kønspolitiske førespørgsel til udvalg og afdelinger. HB kontaktpersoner opfordres til at minde ”deres afdelinger” om det.
Endelig plan for det kønspolitiske arbejde fremlægges på næste HB møde” Vedtaget

– Rapport vedr. HB-medlemmernes kontakt til lokalafdelingerne (skriftlig opsamling lå til mødet, med opgørelse over hvilke HB medlemmer der har meldt tilbage og hvilke der ikke har meldt tilbage).
Forslag nr. 24. – Stillet af Søren Egge Rasmussen:
”De HB – kontaktpersoner der ikke har meldt tilbage bedes inden den 21. november svare til landskontoret”. Vedtaget
Mange/0/1

– Arbejderen (til orientering 2 – med anden udsending, den 29 september)
Debat om hvad Enhedslisten kan gøre for at hjælpe Dagbladet Arbejderen.

Vedtaget under punktet:
Forslag nr. 25. – Stillet af Finn Sørensen:
”Den borgerlige regering forsøger, gennem nedskæring af portostøtten, at ensrette nyhedsformidling. Det har især ramt fagblade og små aviser, der ofte er kritiske over for regeringens politik. Dagbladet Arbejderen er et af disse blade. I øjeblikket gennemfører avisen en kampagne for at skaffe nye abonnenter, der er afgørende for, om den fortsat kan udkomme.
Enhedslisten er ikke enig i Dagbladet Arbejderens politiske linje, men vi mener der er brug for bladets kritiske røst, og dets funktion som videreformidler af alternativ oplysning om hvad der sker i bevægelserne. Hovedbestyrelsen opfordrer Enhedslistens medlemmer til at støtte Arbejderens kampagne for at skaffe det fornødne antal abonnenter.” Vedtaget
Alle/0/0

Kl. 18.30 Slut.