Referat af 12. HB-møde

fortsat fra første del af referatet

3. Årsmødeforberedelse

3.a. Forslag til HB-beretning
Efter en række tilretninger blev forslaget til HB-beretning vedtaget enstemmigt. Forslaget til HB-beretning kan ses andetsteds i bladet.

3.a.1 Evaluering af valget
Følgende forslag fra Helge Bo Jensen blev vedtaget:
»HB opfordrer AU til at udarbejde en politisk vurdering af valgkampen og valgresultatet (som alternativ til Hans Jørgen Vads forslag). Desuden udarbejdes en grundig organisatorisk evaluering af ELs indsats i valgkampen.«
Nedsættelsen/igangsættelsen af en arbejdsgruppe vedr. evaluering af valgkamp overgår til AU.
Derefter blev følgende forslag fra Jakob Lindblom vedtaget enstemmigt:
»I forbindelse med den nedsatte/kommende arbejdsgruppe om evaluering af valgkamp skal der ikke finde ansættelse sted.«

3.b. Dirigenter
AU og Landskontoret arbejder videre med at finde dirigenter. Indtil videre er 4 ud af 6 på plads.

3.c. Integrationspolitiske papirer
Falle orienterede og gennemgik Antiracistisk Udvalgs forslag til ELs integrationspolitik.

3.d.
Bruno orienterede og gennemgik budgettet.
Følgende forslag fra Line Barfod blev enstemmigt vedtaget:
»AU udarbejder forklarende noter til regnskab og budget.«

Følgende forslag fra Bruno Jerup blev enstemmigt vedtaget:
»Partiskat: Budget 2005: 150.000 kr. Budget 2006: 30.000 kr.
Rød-Grønne Linjer: Budget 2006: 420.000 kr.«

Følgende forslag fra Majbrit Berlau og Helge Bo Jensen blev vedtaget med 10 for, 1 imod og 1 undlod:
»HB foreslår årsmødet, at de hensatte midler til medie/propaganda – hvortil der ikke mere hensættes – afsættes til en pulje det kommende HB kan disponere over til en stærkere indsats i forhold til EU-forfatningsafstemning og/eller kommunevalg/regionsvalg.«

Følgende forslag fra Bruno Jerup blev vedtaget med 9 for, 3 undlod:
»Der indsamles 100.000 kr. til EU-forfatningsafstemningen.«

Følgende forslag fra Bruno Jerup blev vedtaget med 11 stemmer for og 1 imod:
»Hensat til FT-valg: Budget 2006: der afsættes 350.000 kr.«

Følgende forslag fra Falle Hjorth blev vedtaget med 10 stemmer for og 2 imod:
»Af de 100.000 kr. til Rød Fond benyttes de 50.000 til udbetaling udover renteindtægterne, og de 50.000 til hensættelse.«

Følgende forslag fra Jakob Lindblom blev forkastet:
»Der hensættes 350.000 kr. i 2005 til EU-forfatningsafstemning. De tages fra Rød Fond + FT-valg i 2005.«

Jakob Lindblom havde derefter et ændringsforslag til sit eget forslag, der blev vedtaget med 6 stemmer for, 3 imod og 3 undlod:
»Der overføres 100.000 kr. fra FT-valg til EU-afstemning.«

Det tilrettede forslag til budget blev derefter enstemmigt vedtaget og kan ses andetsteds.

3. e. Arbejdsplan
Falle Hjorth fremlagde forslaget til Arbejdsplan, men med rygterne om en EU-Forfatningsafstemning i september in mente kunne det være nødvendigt at rokere lidt om på planerne.
Derfor fremkom følgende forslag fra Helge Bo Jensen:

»Hvis der bliver folkeafstemning i september, så tilpasser AU Arbejsplanen, så »imperalisme«-afsnittet udgår. Der udfærdiges en 1.maj-avis om EU-Forfatning og Kommunalreform. Derefter hovedvægt på kampagne om EU-Forfatning frem til august/september. Temaerne offentlig sektor og kommunalvalg op til kommunalvalg/regionsvalg.«

Forslaget blev eenstemmigt vedtaget.

Derefter blev Arbejdsplanen gennemgået og der var afstemninger om enkelte ændringsforslag, som blev indarbejdet i Arbejdsplanen.
Desuden nedsatte HB følgende kampagnegrupper:

A. Kommunalvalgskampagne-gruppen: Line Barfod, Margit Kjeldgaard, Ulf V. Olsen og 1 fra Landskontoret
B. Nej til EU-Forfatningskampagne-gruppen: Rune Lund, Jakob Lindblom, Helge Bo Jensen, Majbrit Berlau, Falle Hjorth og 1 fra Landskontoret.

Til næste HB-møde skal der ligge skitser til kampagne-planer samt budgetter for grupperne.

3. f. Forslag om Kønskvotering
Ingelise Bech Hansen fremlagde forslaget til fremme for en mere ligelig fordeling af kvinder og mænd i tillidshverv i Enhedslistens valgte organer, så som Hovedbestyrelsen (HB) og Arbejdsudvalget (AU). Kønskvotering skal ses som et redskab for at opnå målet om, at flere kvinder er repræsenteret i Enhedslistens organer.
Derefter var der debat. Nogle gav udtryk for, at de principielt var imod kønskvotering, men ved at se på fordelingen af opstillede kvinder og mænd – samt debatten om samme – var blevet overbevist om, at kønskvotering var en god idé at få afprøvet. Andre mente, at det var vigtigt at have muligheden for at vælge en person til HB, som man var politisk enig med – og ikke blot p.g.a. kønnet. Det blev også diskuteret om hvorvidt, der kun skulle være 1 forslag om kønskvotering stillet af HB, hvortil der så kunne stilles ændringsforslag (ÆF) til.
Derefter var der afstemning om forslagene samt ændringsforslag til samme, hvoraf nogle bortfaldt efter afstemning.
Se HBs forslag andetsteds.

Forslag fra Søren Egge, som bortfaldt, men der blev krævet navne på stemmerne:

»Årsmødet planlægges afviklet, så vedtægtsændringer ang. kønskvotering kan få virkning fra HB-valget 2005.«

For: Søren Egge Rasmussen og Helge Bo Jensen
Imod: Per Clausen, Egon Laugesen, Niels C.F. Rasmussen, Bruno Jerup, John Littau, Falle Hjorth, Majbrit Berlau, Jakob Lindblom og Ingelise Bech
Undlader: Bizhan Alankesh

Derudover blev det pålagt AU, at finde ud af spørgsmålet om suppleanter og hvordan fordelingen reelt skal ske fra de 2 lister med henblik på det sidste 21. medlem, samt vedtægtsændringer i den forbindelse.

3. g. Miljøpolitisk handlingsprogram
Anja Eberhardt var til stede under punktet og fremlagde dele af programmet. Det viste sig, at den for HB forelagte tekst, samt den tekst, som Anja fremlagde, ikke var helt færdiggjort. Efter en meget kort debat valgte HB at stille den medbragte tekst fra Anja som forslag til årsmødet. Miljøudvalget kan så stille ændringsforslag til HBs forslag.
Se det samlede forslag andetsteds.

3. h. Øvrige indkomne forslag:
De forskellige forslag blev gennemgået af HB – og nogle af forslagene bliver der lavet økonomiske beregninger på, og nogle sendes til lovudvalget.

Forslaget om redaktionsudvalg på årsmødet vil blive taget op på det næste HB-møde, og det blev pålagt AU at fastlægge et kommissorium for et sådant redaktionsudvalg.

Forslaget fra Organisationsudvalget vedr. udvalgsstruktur blev gjort til HBs forslag. Organisationsudvalget havde desuden foreslået, at udvalgene selv skal forestå indkaldelsen af udvalgsmøder og selv skrive referat af disse møder, men HB vedtog følgende forslag vedr. dette istedet:

Stillet af Helge Bo Jensen: »Sekretærernes rolle ifht. de nuværende udvalg fastholdes og udvikles i den kommende udvalgsstruktur.« Vedtaget med 8 for, 3 imod.

3. j. Årsmødedagsorden V/ Falle Hjorth
Den nye parole: »Hvis du vil en anden verden ….« var blevet tilføjet som overskrift for dagsordenen. Jakob Lindbloms ÆF: »Socialisme – hvis du vil en anden verden« blev derpå vedtaget og er hermed Hovedparolen for årsmødet. Det er muligt at få flere paroler med på årsmødet vha. power point under selve mødet.
Falle gennemgik dagsordenens punkter, og HB gav AU tilsagn til at ændre i dagsordens punkter, hvis EU-forfatningen blev vedtaget til afstemning i september.
Majbrit Berlau skal fremlægge den mundtlige beretning på årsmødet.

På næste HB-møde skal repræsentanter til kandidatudvalget samt pressegruppen findes.

4. Opstilling til kommunalvalg
Punktet blev indledt af Ulf V. Olsen, som også havde lavet et skriftligt oplæg til HB samt et forslag til udtalelse fra HB.
I oplægget var en række forslag til, hvordan denne kampagne kan effektueres. Bl.a. en idé med at synliggøre i RGL, hvor der bliver stillet EL-folk op til kommunalvalg.
Efter debat i HB, hvor der var optimisme for at EL kan stille op næsten overalt bl.a. pga. den store medlemstilgang, blev udtalelsen med 2 tilføjelser eenstemmigt vedtaget:

Resten af Ulfs oplæg til HB overgår til kommunalvalgkamps-kampagnegruppen

5. Foreliggende sager
Brev fra SUF til HB vedr. Enhedslistens Studenternetværk og strategien for ungdomsarbejdet fremover.
Jeppe Rohde og Peter S. fra SUFs ledelse deltog og indledte også punktet. Først og fremmest tillykke med den veloverståede valgkamp, som også har givet over 400 henvendelser om medlemskab til SUF. Men det var uheldigt, at Pernille R-T. under valgkampen i Rundfunk udtalte, at Enhedslisten ikke har nogen ungdomsorganisation, og i samme anledning undlod at fortælle om SUF, hvilket ville have været oplagt.
Formålet med brevet er altså, at opnå enighed med Enhedslisten om, hvordan vi i fælleskab arbejder videre. For SUF er det vigtigt, at også Enhedslisten opfordrer unge under 25 til at være aktive i SUF, så ældre kan give erfaringer videre til de helt unge.
Derefter debat, hvor det også var generel enighed i oplægget fra SUF.

Majbrit Berlau er nu AU-kontakt til SUF. Og der blev igen mindet om gensidigt at deltage i hinandens ledelsesmøder samt årsmøder.

Til sidst besluttede HB enstemmigt:
– at anerkende at ungdomsarbejdet er af vital betydning for den socialistiske bevægelses fortsatte fremtidsmuligheder, og at det udgør en vigtig del af Enhedslistens organisatoriske strategi.
– at anerkende at SUF, for at løfte sin opgave med at rekruttere unge socialister og give dem en ordentlig indføring i den socialistiske bevægelse, har behov for at beholde sine 20-25-årige medlemmer til aktivt arbejde
– i forlængelse heraf, at opfordre SUFere til – meget gerne parallelt med medlemskab og aktivitet i Enhedslisten – til at blive ved med at være aktive i SUF til de er fyldt 25 år, for at bidrage til, i alles interesse, at SUF videreudvikles og konsolideres.
– at fastslå, at Studenternetværkets opgave efter HBs opfattelse er at organisere såvel SUFeres som EL-medlemmers studenterpolitiske arbejde – ikke at opbygge en alternativ ungdomsorganisation.

1. HB-møde efter årsmødet blev fastlagt til den 30. april 2005