Referat af 11. HB-møde

Tilstede fra HB: Søren Søndergaard, Finn Sørensen, Bruno Jerup, Marianne Frederik, Ingelise Bech Hansen, John Littau, Gry Blom Hempel, Bizhan Alankesh, Falle Hjorth, Mette Bang Larsen, Inger V. Johansen, Claus Pedersen, Rune H. Jakobsen, Helge Bo Jensen, Janne Gleerup (fra 13.45), Jaleh Tavakoli (fra 13.30)
I øvrigt tilstede: Thomas Eisler, Maibritt Kerner, Hans Jørgen Vad
Afbud: Majbrit Berlau, Morten Riis, Farrokh Jafari, Ingelise Bech Hansen (fra 16.45), Janne Gleerup og Jaleh (før frokost)

1. Konstituering, godkendelse af dagsorden og referat
Referat fra HB-møde 4-5. marts: Søren Søndergaard og Inger V. J. havde inden mødet gjort indsigelser på mail om at forkastede forslag ikke var refererede. Nye retningslinjer for referater kommer op efter årsmødet.
Dagsorden: FU´s forslag til dagsorden blev godkendt– Vedtaget
Forslag til dirigenter: Mette Bang Larsen og Falle Hjorth – godkendt.
Referent: Thomas Eisler

2. Den aktuelle politiske situation, herunder hvilke aktuelle politiske udtalelser til årsmødet.
Indledning v. Ingelise Bech Hansen:
Marianne Jelved blev fremstillet som den store helt på indfødsretsdagen. Sprogkrav lever ikke op til retssikkerhed.
Asylcentre er kommet i fokus: folk sidder i årevis, især fokus på de børn det rammer. Røde Kors er kommet i fokus – er det i orden at de lægger navn til? Nogen vil sætte maksimumgrænse på hvor længe folk kan sidde i asylcentre. Problemet er den restriktive politik.
Asmaa har været så heldig at blive studievært. Nogle kvindeorganisationer har kritiseret det. Det er i orden at en kvinde med tørklæde kan være studievært. Hun er gået ud og blandet sig i debatten. Man skal ikke lave regler for hvilken påklædning folk skal have på TV. Asmaa har ikke sagt noget, der strider med Enhedslistens politik. Vi både fik og mistede stemmer pga. Asmaa.
Muhammed-sagen spiller stadig en rolle.
Fødevare-området har været en sand gyser. Kontrollen er blevet skåret ned – herunder den forebyggende indsats. Lars Barfoed blev samtidig en vigtig brik i spillet mellem Dansk Folkeparti og de Konservative. Samtidig med at de Radikale laver frihedsbrev ift. Socialdemokratiet. Fødevarekontrollen bliver flyttet til et andet ministerium, hvilket ikke løser problemerne med manglende ressourcer.
Trafik: Nogle fra Venstre meldte ud med højere hastighedsgrænser. Flemming Hansen har klaret frisag med togdriften.
Socialdemokraterne: har dårlige meningsmålinger. Et Velfærdsudspil som har gode elementer. Indre splid og personer slører politikken.
Radikale: Piller ved universalitetsprincippet. Kader er blevet forfremmet.
Konservative: Nogle vil gerne i regering med de Radikale med Kader som leder.
Fogh er interesseret i fortsat samarbejde med Dansk Folkeparti.
SF kommer til at fremstå som det rene parti og er kommet med udspil.
Vi bruger heldigvis kræfterne på politikudvikling. Vi kan håbe at Socialdemokraterne nu går i opposition.
Velfærdsudspillet indeholdt ikke de store overraskelser – forringelser på alle områder.
Glædeligt at der er mobiliseringer. Vi kan håbe på at erfaringerne fra Frankrig smitter af. Der har især været fokus på pension/efterløn og SU /uddannnelse. Der er nedsat kampagnegruppe, der arbejder med 17. maj i København, der er også aktiviteter på vej i Odense, Århus…
Herefter diskussion om de politiske partier, mobiliseringer til 17. og 29. maj, socialisme og religion, Palæstina, PCF konference om løsarbejde, Århus Sporveje samt hvilke aktuelle udtalelser, der skal op på årsmødet.
Det blev besluttet at ”de korte politiske udtalelser må være på højst 3 afsnit (en halv side) og skal indeholde en handlingsopfordring.
Det blev besluttet at der skal laves udtalelser om: Velfærd, EU, Latinamerika, Palæstina og Irak.
EU-udtalelsen skal give svaret på Anders Foghs udmelding om at forfatningstraktaten skal genforhandles.

3. Årsmødeforberedelse
? Dirigenter: Pia Boisen, Marianne Frederik, Bruno Jerup, Christian Juhl, Emil Axelgaard, Mette Bang Larsen
• Tina Søborg er suppleant hvis der er forfald.
? Forretningsorden
Kandidatudvalg: Indstilling fra FU er, at det fortsat er amter og storkredse, der udpeger repræsentanter.
Diskussion af stemmeoptælling ved vigtige forslag og talerliste,
Det skal stå i forretningsordenen at årsmødet båndes.
Det blev vedtaget at enhver delegeret kan kræve stemmeoptælling.
Forslag fra Søren S. til forretningsordenens pkt. 7 blev forkastet: ”Hvis talerlisten overtegnes, har dirigenterne beføjelse til at indskrænke talertiden” ændres til ”Når den afsatte tid til diskussion er opbrugt afbrydes talerlisten”
Skitse til forretningsorden blev herefter vedtaget.
Forslag fra Finn, om at det overgår til FU at finde ud af hvem, der skal sige velkommen og afslutte. – Vedtaget.
HB valgte følgende pressegruppe: Gry Blom Hempel, Søren Søndergaard, Mette Hedegaard, Mikkel Skov Petersen, Karl Kjær, Line Barfod og Rune Lund.
HB besluttede: Hovedparolen er ”Vi har råd til velfærd”. Der skal være underparoler. FU fastlægger underparolerne.

? Årsmødedagsorden
Diskussion om hvordan vi kan behandle de mange forslag og hvilken dagsorden, herunder Nørrebro-afdelingens forslag. Redaktionsudvalg vedr. Organisationsprincipper, konkrete rammer og initiativer og arbejdsplanen.
Forslag fra Søren Søndergaard blev vedtaget: Hovedforslagene til årsmødet udsendes i en udgave hvor ændringsforslagene er placeret i kursiv eller i en spalte ved siden af teksten.
Forslag fra Inger om, at der ikke stemmes om udvalgsstruktur på dette årsmøde blev forkastet.
Forslag fra Falle om at forslagene vedr. ytringsfrihed behandles under punktet ”andre forslag” blev vedtaget.
Forslag fra Helge om at FU bemyndiges til at nedsætte redaktionsudvalg blev vedtaget. Èt udvalg vedr. 4.1 og 4.2 samt ét udvalg vedr. 7.1. De to redaktionsudvalg arbejder før og under årsmødet.

Hvem fremlægger HB´s forslag:
Dagsorden 1.2 samt 1.2.1, 1.2.2 – Finn S.
1.4.1 fremlægges af Rune J.
1.4.2 fremlægges af Ingelise
2.1 mundtlig beretning – Majbrit eller Janne
Hovedpunkter i den mundtlige beretning mailes ud til HB med mulighed for input, indvendinger m.v.
3.1 Marianne
3.2 Finn Sørensen
4.1 / 4.2 et HB-medlem, der sidder i organisationsudvalget
5A.1: fremlægges af Inger.
Forslag fra Helge om at trække 5A.1 blev forkastet
5.A.2: – Bruno
5A.4: et HB-medlem, der sidder i organisationsudvalget
5A.5: et HB-medlem, der sidder i organisationsudvalget
5B.2: Finn S.
5B.2 behandles under dagsorden 1.2.
7.1: Falle
8.1: Thomas Eisler
8.2: Thomas Eisler

Problematiske forslag:
1.4.3: HB mener det ikke kan behandles, da det er stillet for sent.
2.1.1: HB indstiller, at det ikke kan behandles, fordi man ikke kan stille ændringsforslag til beretningen.
3.4.2:
5A.6: Fuldstændig uklart med mindre 5A.6.1 vedtages.
8.2.2: Det er et forslag til vedtægtsændringer.
Gruppearbejde om organisationens udvikling:
Forslagene til spørgsmål til gruppearbejde er ikke udsendt til HB, men er heller ikke færdige.
Gruppespørgsmålene knytter sig til de udsendte forslag og grupperne er ikke emneopdelte, men opdeles vilkårligt på tværs af afdelinger.
Diskussion: Skal det være samme stil som under velfærdspunktet. Tovholdere til grupperne.
Gruppearbejde om Velfærd: Janus har kombineret de tre modeller, caféseminar, idéværksted og caféteater.
Diskussion om Caféteater skal udgå. Det skal være mere eksplicit handlingsrettet.
Janne gør oplægget til gruppearbejdet færdig til FU.
Workshop 8 med caféteater bliver. 3 af Jannes forslag til grupper tilføjes.
Janne vil gerne fremlægge formålet med gruppearbejdet til årsmødet.

Urafstemning:
Indstilling vedr. hvilke nye valgkredse der skal besættes ved urafstemningen (FU har vedtaget indstilling)
Helge fremlagde Bues skøn af hvor mandater falder efter hhv. den gamle og nye valglov. Årsmødet skal finde stedfortrædere til de 7 kredse med bedst valgchance efter den nye valglov.
Valg af HB-medlemmer til kandidatudvalget: Bizhan og Ingelise.
HB beder HB’s medlemmer af kandidatudvalget undersøge kandidaterne og afdelingernes ønsker inden årsmødet og på baggrund af dette fremkomme med et eller flere mulige forslag.

Det blev besluttet at samle ind på årsmødet til B’ilins folkekomité mod Muren overfor forslag om indsamling til Irakiske Oliearbejdere.

4. Skoling
Helge Bo Jensen indledte om forslag til Enhedsliste-grundkursus. Opgaven ligger i afdelingsregi.
Forslag fra Janne blev forkastet: De endelige beslutninger vedr. Enhedslistens grundkursus vedtages af det nyvalgte HB efter årsmødet 2006. Papiret Enhedslistens grundkursus med diverse ændringer danner udgangspunkt herfor.
Herefter blev vedtaget forslag vedr. Enhedslistens kursusvirksomhed:

For: Finn Sørensen, Falle Hjorth, Bruno Jerup, Gry Blom Hempel, Rune H. Jakobsen, Jaleh Tavakoli, Inger V.J., Marianne Frederik, Helge Bo Jensen, Søren Søndergaard, John Littau, Mette Bang Larsen, Bizhan Alankesh – ingen mod eller undlader.

Derudover blev det besluttet at ”HB indhenter beretninger fra afdelinger, der har gennemført skolingsvirksomhed i 2006 med henblik på en samlet evaluering af indsatsen.”

5. Batasuna – diskussion
Inger V. Johansen og Falle indledte. Inger om at baggrunden for diskussion er, at FU afviste at deltage i konference arrangeret af Batasuna. I mellemtiden har ETA erklæret våbenhvile. FU afviste at tale med repræsentant fra Batasuna. Det var Ingers opfattelse at dette var en ændring ift. tidligere politik.
Falle derefter om, at det ikke er en fejl at forbinde Batasuna og ETA. Batasuna har aldrig taget afstand fra ETA-aktioner, som ETA ikke selv har taget afstand fra. Organisationer der ikke kan finde ud af at tage afstand fra den slags forbrydelser er ikke vores venner.
Efter nogle mindre ændringer, blev udtalelsen om Baskerlandet vedtaget:

For: Finn Sørensen, Falle Hjorth, Bruno Jerup, Gry Blom Hempel, Rune H. Jakobsen, Jaleh Tavakoli, Inger V.J., Marianne Frederik, Helge Bo Jensen, Søren Søndergaard, John Littau, Mette Bang Larsen, Bizhan Alankesh – ingen mod eller undlader.

6. Foreliggende sager
Drøftelse af Enhedslistens deltagelse i Irak-konference. Forslag fra Internationalt Udvalg: ”Stop mord og trusler på venstreorienterede i Filippinerne
Forslag fra Finn om at de første tre afsnit stryges blev forkastet.
Med en enkelt ændring blev udtalelsen vedtaget:

For: Finn Sørensen, Falle Hjorth, Bruno Jerup, Rune H. Jakobsen, Jaleh Tavakoli, Inger V.J., Marianne Frederik, Helge Bo Jensen, Søren Søndergaard, John Littau, Mette Bang Larsen, Bizhan Alankesh – ingen mod eller undlader.

HB vedtog, at der i 2006 i lighed med tidligere år er muligt at melde sig ind i Enhedslisten 1. maj for 100 kr.
Følgende punkter kunne ikke nås: Kommissorium for Internationalt udvalg, Organisationens udvikling v. Gry Blom Hempel, Orientering fra FU v. Marianne Frederik