Udvalgenes formål og vedtægter

Formålet med Enhedslistens udvalg er at bidrage til faglige debat og kvalificere diskussionerne om Enhedslistens politikområder. Herved kan det så vidt muligt sikres, at Enhedslistens politik hviler på et oplyst grundlag. Udvalgene er videnscentre, som søger og formidler relevant information ud i partiet og offentligheden. Udvalgene bidrager også til at skabe netværk indenfor politikområder, således at Enhedslistens medlemmer får direkte mulighed for at indgå i samarbejde og dialog med andre medlemmer og partiets parlamentariske og ledelsesmæssige lag om udvikling af politik- og emneområder. Udvalgene har således til opgave at være politikudviklende og folketingsgruppen og hovedbestyrelsen skal sende udspil samt væsentlige sager til høring i det/de relevante udvalg og netværk.

Udvalg bør søge indflydelse på og indgå i dialog med bevægelser inden for udvalgets område og igangsætte og underbygge aktiviteter. Udvalgene har til opgave at skabe udadvendte og inddragende aktiviteter.

Fra Enhedslistens vedtægter er følgende udsnit om udvalg og netværk:

§16. UDVALG OG NETVÆRK

Stk. 1. Landsdækkende politiske udvalg og netværk kan oprettes efter godkendelse i hovedbestyrelsen.

Stk. 2. Udvalgene og netværkene udarbejder et kommissorium for deres arbejde, som efterfølgende skal godkendes i hovedbestyrelsen. Enhedslistens udvalg og netværk udarbejder hvert år en beretning til årsmødet.

Stk. 3. Udvalget/netværket organiserer sig, hvis det skønnes nødvendigt med en koordinationsgruppe på 2-3 personer, der tilrettelægger udvalgets/netværkets møder og koordinerer arbejdet mellem møderne. Der afholdes et årligt landsmøde i en weekend eller på en helligdag, hvor man prioriterer og udstikker hovedlinjerne for arbejdet i det kommende år.

Stk. 4. Medlemmer af Enhedslisten ydes rejserefusion til møder i udvalg og netværk.

Stk. 5. Udvalgenes og netværkenes vigtigste opgaver er:
– at sikre, at der så vidt muligt er fungerende regionale underudvalg så mange steder i landet som muligt.
– at være politisk aktive i.f.t. de relevante folkelige bevægelser på feltet,
– at fungere politikudviklende, såvel generelt og programmatisk som i.f.t. større udspil fra hovedbestyrelsen og folketingsgruppen,
– at informere Enhedslistens øvrige medlemmer,
– at stille forslag om aktiviteter, der kan inddrage bredere dele af Enhedslisten.

Stk. 6. Folketingsgruppen og hovedbestyrelsen skal sende udspil samt væsentlige sager til høring i det/de relevante udvalg og netværk.

Stk. 7. Udvalg og netværk kan kun udtale sig i eget navn.

Stk. 8. Møder i udvalg og netværk er åbne og skal annonceres for alle medlemmer af Enhedslisten. Interesserede, der ikke er medlem af Enhedslisten, kan inviteres til at deltage i arbejdet i udvalg og netværk.