Kontakt

Antiracistisk udvalg
Kommissorium for Enhedslistens antiracistiske udvalg (ARU)
Kommissoriet er udarbejdet på baggrund af Enhedslistens principprogram og vedtagelser

Formål:
Enhedslistens antiracistiske udvalg har til formål at
- udvikle og fremme Enhedslistens antiracistiske profil og politik
- understøtte Enhedslistens medlemmer i Folketinget og kommunal-/regionsrådene
- stå til rådighed med input for Enhedslistens medlemmer og lokalafdelinger, HB og årsmøde
- støtte/samarbejde med NGO’ere, græsrodsinitiativer, rådgivninger m.v., hvis arbejde flugter med EL’s politik på temaer inden for ARU’s fokus

ARU vil arbejde med at indsamle, formidle, dele og udvikle viden på områder som racisme, asyl/flygtningepolitik og integration/medborgerskab.
Desuden vil ARU have opmærksomhed på EL’s kommunikation ift. medier, så EL fremstår synligt og klart antiracistisk.

Fokus:
Der vil være fokus på (ny) racismen i dens forskellige fremtrædelsesformer:
på stats/institutionelt niveau:
- i udlændingelovgivningen, i bolig-, sundheds-, uddannelses- og børnepolitikken m.m. i politi og domstole

på samfundsniveau:
- på arbejdsmarkedet
- på områder som foreninger, kultur, sport m.m.
- hverdagsracismen

på, hvorledes sprogbrug såvel institutionelt som i øvrige sammenhænge er med til yderligere at stigmatisere, marginalisere og forskelsbehandle.

Endvidere vil der være fokus på racistiske tendenser, som kan iagttages nationalt som internationalt:
- fremvækst af grupper på den yderste højrefløj og nationalkonservative partier
- udpegning af og hetz mod bestemte befolkningsgrupper og gøre dem til syndebukke
- udhuling af demokratiske og retsstatslige principper samt menneskerettigheder på baggrund af racisme/etnicitet

Formalia:
1. På ARU’s årsmøde nedsættes en koordineringsgruppe, og der vælges en kontaktperson. Kontaktpersonen må ikke være den samme person mere end to år i træk. Personen må opstille igen efter et år som almindeligt medlem. Den afgående koordineringsgruppe afgiver beretning for året, der er gået.
2. Koordineringsgruppen har ansvar for indkaldelse og afholdelse af årsmøder og udvalgsmøder, udsendelse af dagsorden, referat og bilag samt at forestå den interne kommunikation mellem møderne og kommunikationen med partiet. Koordineringsgruppen tilstræber, at ansvarsområder fordeles bredt blandt koordineringsgruppens medlemmer, og at ansvarsområderne over tid roterer.
3. Der tilstræbes (afhængig af ARU’s muligheder) 2 årlige offentlige møder
4. Rejserefusion ydes efter Enhedslistens gældende regler på området.

Tlf: 42439060
E-mail: [email protected]

Kontaktperson
Rasmus Münster
E-mail: [email protected]