Indlæser Begivenheder

Socialistisk aftenskole: 1. Marx: Filosofi, samfundsforandring og menneskelig udvikling

Varighed

torsdag 1. sep '22 19:00 – torsdag 1. sep '22 21:00

Adresse
Tilmeld dig nu

1. Marx: Filosofi, samfundsforandring og menneskelig udvikling.
Indleder: Andreas Beck Holm, lektor i filosofi, institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet
På Marx’ store gravsten på Highgate kirkegården i London kan man læse én af hans berømte teser: ”Filosofferne har kun fortolket verden forskelligt. Det drejer sig om at forandre den”. Det er den sidste af i alt 11 teser (Teser til Feuerbach), som Marx formulerede i 1845 (først publiceret af F. Engels i 1888). I de øvrige teser betoner Marx bl.a. den rolle, konkret menneskelig praksis har for vores erkendelse af virkeligheden, og han kritiserede filosofien, der dominerede i datidens borgerlige samfund, for altid at tænke ud fra dette samfunds individualistiske standpunkt.
I sine teser lægger Marx grunden til en revolutionær materialisme. Fra det borgerlige samfunds standpunkt er det enkelte individs indsats og initiativ den afgørende forudsætning for al udvikling (personlig såvel som samfundsmæssig). Dette afviser Marx. Det er menneskelige fællesskaber (’den samfundsdannede menneskehed’), der skaber forandring og udvikling. Marx’ teser er relevante for en lang række af vor tids store samfundspolitiske og ideologiske diskussioner.
Om Socialistisk Aftenskole:
”Filosofferne har kun fortolket verden forskelligt. Det drejer sig om at forandre den”. Sådan skrev Karl Marx. Men for at forandre verden må vi forstå den. Socialister har en lang tradition for at forstå og analysere samfundet – at forstå den udvikling, undertrykkelse og udbytning, der finder sted og de muligheder vi har
for at forandre det.
Socialistisk Aftenskoles formål er at give deltagerne nogle grundlæggende værktøjer til at forstå verden omkring os.
Vi lever i et samfund, hvor neoliberalismen dominerer, og markedstænkning tages for givet. I den offentlige debat bliver der sjældent sat spørgsmålstegn ved den måde, samfundet grundlæggende fungerer på.
Socialistisk Aftenskole ønsker at udvikle vores kritiske sans og vores viden om samfundet ud fra et socialistisk ståsted. Socialistisk Aftenskole vil forhåbentligt også yde et bidrag til en bredere kritisk
offentlighed og – kultur, som alternativ til den nuværende, der er domineret af de borgerlige medier og borgerlig kultur.
Aftenskolen henvender sig til folk med forskellig baggrund og forudsætter ikke forhåndskendskab til emnerne. Vi håber den vil være interessant både for dem, der søger ny viden og dem, der vil dele deres viden og erfaringer.
Hver aften starter med et oplæg. Herefter vil vi i grupper diskutere en række spørgsmål, som oplægsholderen har forberedt. Vi slutter med opsamling og fælles diskussion og til sidst nogle afsluttende ord fra oplægsholderen. Der vil blive henvist til flere tekster, som deltagerne selv kan arbejde videre med.
Socialistisk Aftenskole efterstræber en fordomsfri og åben diskussion, hvor vi sammen hjælper hinanden med at udvikle en socialistisk forståelse af verden.
Aftenskolen er arrangeret af Enhedslisten, SUF og RGU i Aarhus, men er åben for
alle interesserede. Den er gratis, og den er for alle, unge og ældre.
Velkommen!