Indlæser Begivenheder

Generalforsamling for Enhedslisten Aarhus Kommune

Varighed

lørdag 28. aug '21 11:00 – lørdag 28. aug '21 16:00

Adresse
Tilmeld dig nu

Indkaldelse til generalforsamling i Enhedslisten i Århus Kommune
Lørdag den 28. august kl. 11-16. Sted er endnu ikke fastlagt – der vil være mulighed for on-line deltagelse
Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent
2. Godkendelse af forretningsorden og dagsorden
3. Beretning fra bestyrelsen og byrådsgruppen
4. Orientering fra byrådsgruppen om forslag til kommunens budget for det følgende år
5. Forslag til byrådsgruppens forhandlingsmandat i forhold til de kommende budgetforhandlinger i byrådet
6. Indkomne forslag og vedtagelse af arbejdsplan
7. Godkendelse af det reviderede regnskab
8. Vedtagelse af budget for det kommende år
9. Valg af 5 medlemmer til bestyrelsen Der vælges 3 suppleanter. Suppleanter bliver medlem af bestyrelsen, når bestyrelsesmedlemmer udtræder permanent eller for en periode af minimum 3 måneder. Suppleanterne inviteres til bestyrelsesmøderne med taleret men ikke stemmeret.
10. Vedtage valgkampsbudget i året før valgår
11. Valg af 2 kritiske revisorer
12. Eventuelt
Frister:
Forslag samt ændringsforslag til dagsorden skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen.
Bestyrelsen udsender indkomne forslag til medlemmerne senest 1 uge før generalforsamlingen.
Ændringsforslag til indkomne forslag kan stilles på generalforsamlingen.
Undtaget herfra er forslag til vedtægtsændringer, som skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest 4 uger før generalforsamlingen og udsendt til medlemmerne senest 3 uger før generalforsamlingen.
Der kan stilles ændringsforslag til forslag til vedtægtsændringer, som skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen.
De skal derefter være udsendt til medlemmerne senest 1 uge før generalforsamlingen
Bestyrelsen for Enhedslisten i Århus Kommune.