Den finanslov vi har brug for

Denne udtalelse forsøger at beskrive indholdet af den finanslov, som Enhedslisten mener, Danmark har brug for.

En sådan finanslov ligger meget langt fra regeringens aktuelle politik og kan ikke være meget detaljeret uden næsten at blive et program. Derfor kan udtalelsen kun beskrive hovedelementerne i en sådan finanslov i generelle vendinger.

Med udtalelsen vil vi sætte en anden dagsorden end den, som højrefløjen fastlagde gennem ti år, og hvis økonomiske rammer den nuværende regering har holdt sig inden for. Vi vil vise, at en anden politisk kurs er mulig. En kurs, der sætter hensynet til lønarbejderne og mennesker, der er afhængige af overførselsindkomster, højere end hensynet til de multinationale selskaber, finanssektoren og landets rigeste.

1) Arbejde til alle og økonomisk tryghed for alle uden arbejde

Den økonomiske krise har ramt den brede befolkning hårdt. Alt for mange har oplevet at miste deres arbejde, deres indtægt, deres hjem og deres tryghed. Arbejdsløshed har skadelige konsekvenser både for den enkelte ledige og for samfundet som helhed.

Alligevel har regeringens modsvar – med undtagelse af aftalerne med Enhedslisten – været reformer, der forsøger at presse ledige, syge og mennesker med handicap til at tage arbejde ved at skære i deres ydelser og stramme reglerne, mens de højeste indkomster og de store selskaber har fået sænket skatten og lempet vilkårene. Enhedslisten kæmper mod den politik, der går ud på at piske arbejdsløse og fratage dem dagpengene, når problemet er, at der mangler arbejdspladser. Regeringens fejlslagne politik viser sig bl.a. i, at ledigheden har været på et uændret højt niveau siden 2009.

Alle skal have ret til et arbejde eller uddannelse. Når det ’frie marked’ ikke kan skabe job, må det offentlige træde til. Målet for Enhedslisten er klart: Ingen skal stå uden arbejde og indtægt. Derfor skal jobskabelsen sættes i højeste gear.

Arbejdsløse på passiv overførselsindkomst skal hvor det er muligt ansættes i ordinære job i den offentlige sektor, i stedet for at flere og flere opgaver skal løses af frivillige.

Det kan ske gennem markante investeringer i grøn omstilling, ved at den offentlige sektor bruges som en motor i udviklingen ved investeringer i bedre velfærd, gennem en effektiv indsats mod social dumping og gennem fordeling af arbejdet gennem orlovsordninger.

Trods gode beskæftigelses- og uddannelsesinitiativer, vil mange fortsat være uden arbejde, og de skal sikres en økonomisk tryghed.

2) Ret til uddannelse og efteruddannelse

Alt tyder på, at der i fremtiden bliver brug for flere faglærte. Alligevel tyder alt på, at antallet af disse falder i fremtiden, fordi mange forlader arbejdsmarkedet, mens alt for få gennemfører en erhvervsuddannelse. Derfor er der brug for et massivt uddannelsesløft til voksne og til at gøre det langt mere attraktivt at gennemføre en erhvervsuddannelse for unge. Der skal sikres ret til og reel mulighed for efteruddannelse, og alle unge skal sikres en reel mulighed for at gennemføre en uddannelse, der svarer til deres evner og interesser. Bl.a. skal der sikres flere praktikpladser gennem sociale klausuler i det offentliges indkøb og investeringer.

3) Mere lighed

Ligheden i vores samfund skal øges, ikke mindskes, og de rigeste skal betale deres del af regningen efter krisen. Finansspekulanter, bankdirektører og de rigeste skal betale et større bidrag til samfundet. Beskatningen af arbejdsfrie indtægter fra værdipapirer og boligformuer skal øges, og de rigeste skal betale mere i skat, og finansielle transaktioner skal beskattes.

Forholdene for arbejdsløse, kontanthjælpsmodtagere, pensionister og syge skal forbedres for at øge den økonomiske og sociale lighed og bekæmpe fattigdom. Indsatsen i sundhedssektoren målrettes mod at fjerne uligheden i sundhed, og som et led i dette øges indsatsen for at forbedre arbejdsmiljøet markant. Kommunerne har gennem mange år været ramt af den ene nedskæring efter den anden. Dem må der rettes op på, og kommunerne må tilføres de nødvendige midler. I uddannelsessystemet skal der fokuseres på dem, der kun har fået lidt uddannelse, og dem, der har svært ved at gennemføre en uddannelse for at sikre større lighed gennem uddannelse.

4) Mere demokrati

Den finansielle sektor skal stækkes gennem indgreb over for den internationale finansielle spekulation i et aktivt samarbejde med andre stater, der ønsker det samme. I Danmark tvangsopdeles de største banker, så ingen privat bank kan trække landets økonomi med ned. Eksisterende almennyttige pengeinstitutter styrkes og staten etablerer i samarbejde med pensionskasserne nye udlånsmuligheder til formål, der kan styrke den grønne omstilling og vores fælles velfærd.

Virksomheder, som er baseret på medarbejdereje, medarbejderdemokrati, offentligt eje, og som garanterer, at overskuddet geninvesteres i virksomheden eller i tilsvarende virksomheder i Danmark, skal have særligt gunstige vilkår, som man f.eks. har givet særlige gunstige vilkår til andelsejede virksomheder.

Demokratiet på arbejdspladserne skal udvides med flere rettigheder. I den offentlige sektor skal der gennemføres reformer som demokratiserer samspillet mellem ledelse, medarbejdere og brugere af den offentlige sektor inden for de overordnede økonomiske rammer og med respekt for borgernes rettigheder til at modtage de ydelser, de har krav på.

Der skal være total åbenhed om partistøtte. Folkelige bevægelser skal have flere og bedre rettigheder i forhold til at blive hørt og inddraget i beslutnings- og lovgivningsproces, og den folkelige debat og folkeoplysningsindsatsen skal styrkes.

5) Offentlig service

Gennem en årrække har kommuner og regioner over hele landet udsat borgerne for en ringere service. Dette skyldes bl.a. at aftalerne mellem regeringen på den ene side og KL og Danske Regioners bestyrelser på den anden, har udsultet bl.a. daginstitutionsområdet, folkeskolerne, ældreplejen og sundhedsområdet.

Dette ønsker Enhedslisten at rette op på.

6) Grøn omstilling

Grøn omstilling handler ikke kun om at skabe nye arbejdspladser. Grøn omstilling er nødvendig for at sikre vores børn og børnebørn samme muligheder, som vi har haft og for at sikre rum for økonomisk og social udvikling i de fattige lande. Det kræver en massiv offentlig indsats at dreje udviklingen bort fra markedets diktat om stadigt højere forbrug og dermed kunne sikre, at samfundet og produktionen reelt bliver klima- og miljømæssigt bæredygtig.

Omlægning af produktion og forbrug, så vi bruger færre af jordens ressourcer og reducerer vores forurening, er vigtige elementer i en sådan omstilling. Samtidig skal vi skal også have gjort op med den massive påvirkning fra giftige kemikalier, som vi udsættes for i hverdagen. Danmark skal gøre en større indsats for at mindske CO2-udledningen via vedvarende energi og energibesparelse.

7) International solidaritet

Bevillingerne til krig og militær skal skæres ned, og pengene skal i stedet bruges til at støtte en grøn, social og økonomisk udvikling, hvor opbygningen af demokrati og folkelige organisationer styrkes. Danmark skal arbejde for retfærdig handelspolitik, retfærdig skattepolitik og større udviklingsbistand.

Danmark skal afsætte ressourcer til at indgå i fredsbevarende og konfliktløsende aktiviteter og til at indgå i og stille ressourcer til rådighed for forsonings- og forhandlingsløsninger i konfliktfyldte områder af verden.

Vedtaget på Enhedslistens hovedbestyrelsesmøde d. 17.-18. august 2013