Hovedbestyrelsens beretning

Forklarende note
Denne beretning blev vedtaget af hovedbestyrelsen (HB) den 24. februar, og forslaget afleveret til HB den 16. februar. Dette tidlige tidspunkt var nødvendigt for at overholde beslutningen fra årsmødet 2017 om, at beretningen skal være ude hos medlemmerne i god tid inden delegeretvalgene.  Det betyder, at det ikke har været muligt at behandle en del af årsmødeperiodens aktiviteter, og at beretningen ikke har kunnet indarbejde nogle vigtige HB-debatter.

 

I. Fremtidens venstrefløj og hovedbestyrelsens rolle

På baggrund af fire års erfaring med SR(SF) regeringen fra 2011-2015 vedtog Enhedslistens årsmøde i 2015 en politisk udtalelse under overskriften ”Enhedslisten vil opbygge fremtidens venstrefløj og styrke folkelige bevægelser”. HB har denne vedtagelse som pejlemærke og arbejder efter de målsætninger, som blev sat for partiets organisation og partiets rolle i den politiske arena. Vedtagelsen understreger vigtigheden i partiopbyggende, bevægelsesopbyggende, udenomsparlamentariske, såvel som parlamentariske indsatser for at styrke partiet og venstrefløjen som et alternativ til det velfærdsnedbrydende politik der er blevet ført af skiftende regeringer.

” Vi er venstrefløj i vores egen ret med vores eget projekt og vores egen kurs.”

Vedtagelsen afspejler de forventninger, der er til Enhedslisten som det største parti på venstrefløjen. Derfor diskuterede HB ved det første møde efter sidste årsmøde, hvordan vi som ledelse kan være medspiller og endda drivkraft for, at partiet kan leve op til de forventninger. Der er efterfølgende kommet mere fokus på, at HB’s arbejde er mere end drift af partiorganisation og kontrollant over for folketingsgruppen. HB har pligt til at prioritere, arbejde strategisk og forsøge på at sikre en fælles retning for hvordan Enhedslisten:

  • kan udvikle politiske løsninger for lokale, regionale og globale problemstillinger
  • kan støtte, forstrække og opbygge folkelige bevægelser
  • kan sikre, at der bliver et reelt alternativ til blå blok
  • kan have en solid partiorganisation

Denne beretning giver et overblik over HBs arbejde med de ovenstående opgaver siden årsmøde 2017.

 

II. Politikudvikling

Det er grundlæggende for Enhedslisten, at vi konstant udvikler vores politik, så den forholder sig til den politiske situation nu og her, men også peger fremad. De følgende politikområder er blevet diskuteret i afdelingerne, i udvalgene og  ikke mindst i HB i årsmødeperioden.

I løbet efteråret 2017 diskuterede afdelingerne retningslinjer for Enhedslistens parlamentariske virke og vores rolle i forhold til evt. kommende socialdemokratisk ledet regering. Afdelingerne har bidraget med input til HB’s viderebehandling. Efter grundig diskussion i HB vedtog et flertal på 19 ”Vedtagelse om regeringsspørgsmålet” til mødet i oktober 2017. Ingen stemte imod, og fire undlod at stemme. HB ønsker at sætte vedtagelsen til afstemning på årsmødet overfor eventuelle alternative forslag til parlamentariske retningslinjer. (Vedtagelsen bringes i årsmødehæfte 2 til orientering.)

Overordnet indeholder vedtagelsen, at Enhedslisten ønsker et grundlæggende brud med den politik, der i mere end 15 år har været ført af skiftende Venstre- eller socialdemokratisk ledede regeringer. Indtil de politiske styrkeforhold peger i vores retning, vil Enhedslisten pege på den mindst ringe forhandlingsleder efter et valg. Vi vil forbeholde os retten til at spille en aktiv rolle i forbindelse med regeringsdannelsen for at få en ny regering til at udforme et regeringsgrundlag, der afspejler det politiske flertal, der bringer den til magten. Enhedslisten vil i den forbindelse lytte til de krav om politiske forandringer, der rejses af faglige organisationer, elev- og studenterbevægelsen, miljøorganisationer og de foreninger og bevægelser, der repræsenterer de mange, der står udenfor arbejdsmarkedet. Enhedslisten kan derfor fremsætte konkrete politiske betingelser som forudsætning for at pege på en socialdemokratisk ledet regering. Vi vil være til rådighed for aftaler, så længe de trækker Danmark i den rigtige retning. Men vi siger også klart, at vores støtte til en regering ikke er en blankocheck.

Vedtagelsens indhold bruges som retningslinjer for et kommende folketingsvalg og forhandlinger om en ny regering og for vores forhold til en evt. socialdemokratisk ledet regering. HB erkender at der er mange dilemmaer, når vi diskuterer, hvordan Enhedslisten kan få så meget indflydelse som muligt ud af de mandater, vælgerne giver os. Derfor er det vigtigt at vi fortsat debatterer grundigt i partiet og gør os klar til den kommende tid.

Udover parlamentarisk strategi har HB og afdelingerne diskuteret udkast til et ’Grønt delprogram,’ som skal behandles på dette årsmøde. Hovedbestyrelsen nedsatte en skrivegruppe, som har hentet inspiration fra medlemmerne i form af oplæg og debatter i afdelingerne samt et seminar i februar 2018.

HB har allerede sat gang i diskussioner og har nedsat arbejdsgrupper om det globaliserings-delprogram, som skal behandles på årsmødet i 2019, samt Enhedslistens bud på en ‘borgerlønsmodel’, som skal behandles enten på årsmødet i 2020 eller på en delegeretkonference.

Derudover er der nedsat en arbejdsgruppe som forbereder EU parlaments valgkampen, der bliver afholdt i maj 2019, og HB har diskuteret hovedlinjer i en kommende folketingsvalgkamp.

HB følger de nedsatte gruppers arbejde tæt.

 

III. Udadvendte aktiviteter

Arbejdet med at skabe opbakning til perspektivet om en 30 timers arbejdsuge er fortsat det forgangne år. Debatten – også uden for Enhedslisten – er fortsat, og flere faglige organisationer har grebet bolden og fremsat kravet internt.

På det faglige område har Enhedslisten også været aktiv i optakten til overenskomstforhandlingerne i 2018, både i forskellige faglige organisationer og gennem arbejdet på Christiansborg. Parlamentarisk har vi foreslået en særpulje på 5 milliarder til lønløft af de lavestlønnede. Det ligger umiddelbart i forlængelse af det feministiske delprogram, da det er et skridt mod højere grad af ligeløn.

Fortsættelsen af det feministiske arbejde fra sidste årsmøde har også udmøntet sig i Kommunal- og Regionsvalgkampen, hvor en målrettet indsats resulterede i, at andelen af kvindelige byrådsmedlemmer er steget fra 29% (34 kvinder) til 38% (38 kvinder).

Vi var opstillet i 87 ud af 98 kommuner og fik konsolideret valgresultatet fra 2013. Resultatet betyder at vi nu har 102 medlemmer af byrådene i 69 kommuner, en tilbagegang fra 119 byrødder i 76 kommuner efter valget i 2013. Tilbagegangen kan delvist forklares af Socialdemokratiets fremgang og at Alternativet også var opstillede. Cirka 200 personer meldte sig ind i forbindelse med valgkampen. HB diskuterede på februarmødet en organisatorisk status over vores indsats.

Kommunal- og Regionsvalget fik et samlet nationalt bagtæppe gennem kampagnen Velfærdens Helte. Kampagnens fokus var behov for mere tillid, lønforhøjelse og flere kollegaer til velfærdens helte. Den nationale kampagne udmøntede sig lokalt ved bl.a. at konkretisere hvor mange nye ansatte indenfor velfærdsområdet udspillet ville skaffe i de enkelte kommuner. Nationalt og lokalt var der også stort fokus på vores krav om lønstop hos de kommunale chefer. Alle de lokale valgkampe har desuden fokuseret på politikområder, som var særligt relevante for deres kommune.

Partiet var også aktiv på flere fronter i forbindelse med protesterne mod produktivitetskravet i regionerne, og vi skabte et godt argumentationsgrundlag for både velfærdskampen og overenskomstkampen med rapporten ”Der er råd”.

På det internationale område har folketingsgruppe og andre været aktiv i solidariteten med kurdernes kamp og i protester mod den spanske regerings overgreb mod demokratiske rettigheder i Catalonien.

 

IV. Ungdomsarbejde og samarbejdet med SUF

I efteråret 2017 opstod en diskussion om organiseringen af ungdomsarbejdet. Her var der væsentlige uenigheder i hovedbestyrelsen. Nogle mener, at der ud over samarbejdet med SUF også skal arbejdes med en styrkelse af Enhedslistens ungdomspolitik og en stærkere inddragelse af unge i Enhedslistens arbejde, og andre mener at organiseringen af ungdommen skal ske selvstændigt i Socialistisk Ungdomsfront (SUF), som derfor fortsætter som samarbejdspartner i ungdomsaktiviteterne i fremtiden.

Overordnet indeholder hovedbestyrelsens vedtagelse fra december, at:

  • Enhedslisten arrangerer 2 landsdækkende træf/seminarer om året målrettet Enhedslistens unge medlemmer (medlemmer under 30 år). Formålet er at sikre en bedre og mere målrettet Enhedsliste indsats i forhold til vigtige ungdomspolitiske spørgsmål og aktiviteter, give disse en mere central placering i Enhedslistens arbejde og styrke samarbejdet mellem unge, der er aktive i hhv. Enhedslisten og i SUF, samt aktivere flere i det selvstændige ungdomsarbejde og gøre overgangen mellem SUF og Enhedslisten lettere. De to træf skal koordineres med SUF’s arbejdsplan.
  • Nye initiativer i ungdomsarbejdet, der udspringer af denne HB-beslutning, skal ses som en opprioritering af ungdomsarbejdet. Det må derfor ikke ske på bekostning af det nuværende niveau for økonomisk støtte og samarbejde med SUF, men finansieres af en øget samlet bevilling til ungdomsarbejde.
  • Enhedslistens hovedbestyrelse ønsker at styrke ungdomsarbejdet på venstrefløjen. Udgangspunktet for dette arbejde, er Enhedslistens samarbejdsaftale med SUF og årsmødets beslutning i 2012 om ”Enhedslisten og ungdommen: Solidaritet med SUF”
  • HB diskuterer på 1-2 årlige møder de politiske prioriteringer med SUFs ledelse, hvilke fælles aktiviteter, de to organisationer vil gennemføre og hvordan vi i øvrigt kan understøtte hinandens aktiviteter. Det vurderes her, om samarbejdsaftalen skal justeres.

 

Diskussionen fortsætter også her på årsmødet, under punktet indkomne forslag.

 

V. En stærkere og mere inddragende partiorganisation

I arbejdsplanen satte vi os opgaven at skabe ”en stærkere og mere inddragende partiorganisation”. Helt grundlæggende må vi konstatere, at vi ikke har skabt en stærkere organisation i betydningen, flere medlemmer. Ved årsmødet i 2017 havde vi 9.015 medlemmer, og i skrivende stund (5.2.18) har vi 9.098 medlemmer.  Det stagnerende medlemstal afspejler både et stort antal udmeldelser/sletninger og færre nytilkomne end i tidligere årsmødeperioder.

Det er svært at måle, om partiet har haft en stærkere aktivitet i år, men mange medlemmer blev i hvert fald inddraget i kommunalvalgkampen.

I februar (efter denne beretning er skrevet) vil der blive gennemført en spørgeskemaundersøgelse hos kontaktpersoner om ”organisationens tilstand” og en rundringning blandt nye og unge medlemmer. HB behandler en rapport om dette i marts.

I forlængelse af sidste årsmødes vedtagelse af et feministisk delprogram var det oplagt at gøre partiet mere inddragende ved hjælp af en styrket feministisk praksis. Landssekretariatet har udarbejdet et idekatalog og en feministisk tjekliste i forbindelse med møder mv. De vil blive behandlet af FU/HB og publiceret i partiet inden årsmødet. Desværre er det ikke lykkedes for et udvalg under HB at komme med et oplæg til en bredere udvikling af vores feministisk praksis.

Et såkaldt pilotprojekt i udvalgte boligkvarterer, hvor vi fik gode resultater ved sidste folketingsvalg, havde til formål at styrke vores vælgeropbakning i kvartererne, at tage initiativ til organisering omkring konkrete lokale spørgsmål og at styrke Enhedslistens rekruttering blandt grupper, der ikke er stærkt repræsenterede i partiet: mennesker med lave indkomster og mennesker med anden etnisk baggrund. Det lykkedes i vidt omfang at styrke kommunalvalgkampen gennem pilotprojekterne, men ikke at inkludere nye medlemmer fra disse områder.

Partiets kursustilbud er også en metode til at inddrage medlemmerne tættere til partiet og dets aktiviteter. Samlet set er kursusdeltagelsen steget.

Afgørende for en stærk partiorganisation er økonomien. Efter nogle år med uro omkring økonomien har HB og FU fulgt udviklingen tæt. Vi kan konstatere, at økonomien er under kontrol. Mere om økonomien kan læses i HBs økonomiske beretning.

Partiets medier spiller en væsentlig rolle i arbejdet for at styrke partiet. I perioden har der især været arbejdet med hjemmesiden. Vi har fået en ny og mere overskuelig ”ekstern” hjemmeside, og arbejdet med en relancering af ”partisiden” er i gang. Der er dog stadigt flere udfordringer, bl.a. at der ikke er let adgang til lokalafdelingernes hjemmesider, ligesom adgang til tidligere udmeldinger og vedtagne dokumenter er for besværlig. Parallelt med dette har et HB-udvalg arbejdet med et forslag til et nyt venstrefløjsnetmedie. Udvalget forventer at præsentere sit forslag i slutningen af årsmødeperioden.

HB holder i årsmødeperioden 8 møder, heraf  5 to-dages møder, hidtil med en tilfredsstillende fremmøde-procent på mellem 80 og 90 %. Som omtalt i indledningen har HB forsøgt at udvikle sin måde at være ledelse på. Det har ført til, at det er lykkedes at gennemføre flere grundige debatter med efterfølgende beslutninger omkring emner af strategisk betydning for partiet end tidligere år. Det er der blevet luft til gennem en strammere prioritering, hvor flere opgaver og beslutninger er lagt over i FU og i andre HB-udvalg. Samtidig må vi desværre konstatere, at det ikke er lykkedes at få alle disse HB-udvalg til at fungere.

 

VI. De næste skridt fremad

Som omtalt i indledningen har HB ”Fremtidens Venstrefløj” som den overordnede strategiske ramme for sit arbejde og har forsøgt at tage beslutninger, der trak i den retning. Men HB erkender også, at det ikke fuldt ud lykkedes at udvikle partiets politiske profil, dets placering i den politisk kamp, vores arbejde for at skabe mobilisering og radikalisering og den organisatoriske styrke, som 2015-årsmøde-vedtagelsen lægger op til.

Tværtimod konstaterede FU i et oplæg til debat i HB i januar: ”Der er brug for at skabe en ny dynamik i Enhedslistens politiske arbejde. Vi gør mange ting godt, men efter en lang periode med fremgang befinder vi os i dag i en situation, der er præget af stagnation og på nogle områder en egentlig tilbagegang.”

HB diskuterede oplægget og traf nogle beslutninger, som hver for sig og tilsammen skal skabe denne nye dynamik i partiet og i projekt ”Fremtidens Venstrefløj”.

For det første vil HB sætte et oplæg til en aktuel politisk platform til debat, der indeholder konkrete og aktuelle forslag på alle væsentlige politiske områder og forbindelse mellem vores dagsaktuelle krav og vores mere langsigtede systemoverskridende krav til forandringer. En platform, der viser, hvad vi selv vil, og ikke, hvad vi mener andre partier skal gøre. Oplægget skal sættes til debat i hele partiet og med kræfter uden for partiet.

Derudover vil HB sikre mere politisk sammenhæng mellem de forskellige politiske niveauer i det parlamentariske arbejde, gennemføre seminarer med fokus på at styrke bevægelsesarbejdet, iværksætte en omfattende kampagne for flere medlemmer og iværksætte en indsats for at gøre Enhedslisten til et attraktivt valg for mennesker med indvandrer- og flygtningebaggrund og for at sikre opstilling af kandidater med indvandrer- eller flygtningebaggrund til det kommende folketingsvalg.

Flere af disse indsatser vil blive påbegyndt inden årsmødet. På baggrund af årsmødets debat af partiets situation kan indsatserne blive revideret, og der kan sættes nye indsatser i gang for genskabe dynamikken i partiet.