1.2 Referat af Enhedslistens 10. HB-møde lørdag d. 21. april 2007

Sted: Fagforeningen for Industri og Service Kbh., Ramsingsvej 28 B, 2500 Valby

Forslag til dirigenter: Janne Gleerup og Marianne Frederik
Forslag til referent: Janus Noack
– Journalistisk referat: Michael Schølardt

Tilstede: Marianne Frederik, Falle Hjorth, John Littau, Søren Egge Rasmussen, Bruno Jerup, Niels C. F. Rasmussen, Ingelise Bech Hansen, Baltser Andersen, Finn Sørensen, Peter Hegner Bonfils, Bizhan Alankesh, Søren Søndergård, Jørgen Arbo-Bæhr (er til Irak demo fra 12.00 – 13.40), Johanne Schmidt-Nielsen, Susanne Flydtkjær, Niels Henrik Nielsen, Vibeke Syppli Enrum, Thomas Eisler, Janne Gleerup, Inger V Johansen, Majbrit Berlau, Per Clausen (fra kl. 16.39)

Deltagere i øvrigt: Janus Noack og Michael Schølardt fra Landskontoret, Maibritt Kerner som FT-koordinator., Karl Kjær Johnsen til punktet om Logo

Afbud: Per Clausen (til kl. 16.39, Jaleh Tavakoli, Rosa Hjörvar, Jørgen Arbo-Bæhr (er til Irak demo fra 12.00 – 13.40), Sara Sindberg Bentsen.

Kl. 11.00 1. Indledning, konstituering, godkendelse af dagsorden og referat


– Velkommen


– Godkendelse af dagsorden (1.0 – se den udleverede på HB mødet)


– Rettelse af dagsordenen:


– Husk årsmøde-dagsorden + hvem der indleder på de forskellige forslag.


– Status på opstillede til HB – opstillede


– Hvor er globaliseringskampagne punktet?


– Godkendelse af referat fra sidste møde (1.1 – første udsending)


– Referatet fra sidste møde godkendt

Kl. 11.15 2 + 3. Den aktuelle politiske situation + Årsmødeforberedelse

Indleder til punktet:


Indledende oplæg om Årsmødet, hvad er den samlede politiske situation i forhold til Årsmødet + hovedknasterne i forhold til. årsmødet / Oplæg ved Finn Sørensen (10 – 15 min.)


– HB skal have som ambition at den politiske sit. og de kampe der rør sig i samfundet, kommer til at hænge sammen med årsmødet.


– Et bud på hvad der er hovedpunkterne:


– Kampen om velfærden, det er en dagsorden der vender vores vej – men der er mange på banen. Hvordan får præsenteret vores særlige vinkel? Vi kæmper for velfærd til alle – det forudsætter bevægelse i samfundet + flere mandater til Enhedslisten. Vi er de eneste der aldrig lader én fattig gruppe betale for andres sejre.


I forhold til. pressen er det vigtigt, at vi prøver at få den vinkel på velfærd. Pressegruppen
HB, FT-gruppen, årsmødeledelsen etc. skal aktivt prøve at sikre denne dagsorden under alle punkter og i forhold til pressen.


Angående velfærdstemaerne skal de frem via de mere konkrete forslag – som bl.a. kampagnen ”flere hænder”.


Ang. mulige knaster i dagsordenen, der kan forstyrre det overordnede fokus.
– Økonomi – det er vigtigt at dette punkt ikke kommer til at fylde det hele – og tager tiden / fokus, fra politikken. HB har ikke formået at forklare hvorfor kontingentrefusionen er rimelig og nødvendig.


– Irak + Afghanistan, her er måske mere grundlæggende uenighederne , det bedste ville nok være at alle de fremlagte forslag blev trukket og erstattet af én kort udtalelse der siger ”ud af Irak og Afghanistan”.


– EU, der er forskellige forslag der afgrænser os til flere sider – er det ønskværdigt?


– Asbjørn W’s oplæg – hans oplæg skal afstemmes med pressegruppen


– Sundhedspolitik – syntes at der er uklarhed i forhold til alternativ behandling + uenighed om sygehuslukninger.


– Prostitution, godt oplæg til den brede ting vi er enige om – og den kontante uenighed om for / i mod kriminalisering; der ikke vil forsvinde uanset udfaldet af afstemningen på dette årsmøde.


– 13.000 kr kravet – høre nok mest hjemme under beretningsdebatten.


– Vedtægter; Det er ikke særligt problematiske forslag der ligger. Dog kan det give problemer, af såvel praktisk som politisk art, hvis det bliver vedtaget at alle medlemmer skal have stemmeret på årsmøderne (afskaffelse af delegeretvalgs systemet ude i afdelingerne)


– Rummelighed / mangfoldighed er ikke så tydelige på dagsordenen – men skal nok komme til at fylde.


– Vi skal have en strategi for hvordan vi offentliggør top 10


– Globalisering; Frank har stunts klar


– OK – skal med uanset om det bliver et ja / eller et nej

Fra den indledende debat:


– Spørgsmålet om modstanden mod markedsgørelsen af sundhedssektoren skal frem. Forslaget om indlicitering af f.eks. praktiserende læger.


– Ide om en aktuel politisk udtalelse om EU og traktaten.


– G8 skal fylde i årsmøde-outputtet – i det der kører på storskærmen etc.


– der kunne ligge noget om G8 og havd de står for til årsmødet.


– Det er nu et spørgsmålet om G8 aktiviteterne skal blive en succes eller en fiasko… der må være meget klart for alle at årsmødet, RGL og alle andre skal prioriteter mobiliseringerne til G8 fra nu af.


– Vi må tænke over hvordan vi kan bruge Asmaa offensivt.


– Forslag fra Frederiksberg afdelingen / forslagsstillerne; til opdeling af 4.1.1 i to dele, så der kommer en mere ”ren” afstemning i forhold til deltagelse i liberale budgetforlig, nationalt og lokalt.

Paroler (3.3):
Udsendt: (3.3 – første udsending) Årsmødeparoler. – (til vedtagelse – FU har ikke taget stilling)

Marianne Frederik: Der er lagt op til at årsmødet skal have én hoved-parole.

Nr.1 Beslutning om Årsmøde-hovedparole:


1. Frihed i fællesskab


2. Frihed & Fællesskab


3. Forskellighed & Fællesskab


4. Forskellighed i Fællesskab


5. Mangfoldighed i fællesskab Fransk afstemning:


1 = 2 stemmer
2 = 7 stemmer
3 = 0
4 = 0
5 = 10
Forslag 5 vedtaget


Nr.6 Forslag fra Niels Henrik Nielsen
Foran parolen indsættes ”socialisme:”


(parolen bliver herefter
”Socialisme: Mangfoldighed i fællesskab”.)

Resten for 10, mod
vedtaget

Aktuelle udtalelser


– debat om hvor mange / hvilke udtalelser, der skal stilles til årsmødet.

Udsendt: Politiske udtalelser til indstilling fra HB:


– (2.1– anden udsending) Forslag til politisk udtalelse om Palæstina
(til vedtagelse – indstillet af FU)


– (2.2– anden udsending) Forslag til politisk udtalelse om Mangfoldighed
(til vedtagelse – indstillet af FU)


– (2.3– anden udsending) Forslag til politisk udtalelse om Afghanistan.
(til vedtagelse – indstillet af FU)


– (2.4– anden udsending) Forslag til politisk udtalelse om G8
(til vedtagelse – indstillet af FU)


– (2.5 – anden udsending) Forslag til politisk udtalelse om
Klima (til vedtagelse – FU har ikke taget stilling)


– (2.6 – anden udsending) Forslag til HB om at stille ÆF til udtalelsen om Irak
(til vedtagelse – FU har ikke taget stilling)


Nr.7 Forslag fra Niels Henrik Nielsen:
Der laves kun 4 udtalelser:


– EU


– Mangfoldighed


– Klima


– G8 Sat op mod 8.


10 stemmer
der tages udgangspunkt for det videre

Vedtaget


Nr.8 Forslag fra Finn Sørensen


”Der skrives 2 udtalelser


– EU – forfatningen


– Om G8” Sat op mod 8.


8 stemmer, Forkastet


Nr 9 Forslag fra Finn Sørensen:


”De af HB fastlagte emner til udtalelser færdiggøres af FU i samarbejde med pressegruppen” Sat op mod 10.


11 stemmer
Vedtaget

Nr.10 Forslag fra Baltser:


”Pressegruppen og FU samredigerer de enkelte udtalelser, men det sikres, at forslagsstillere og relevante fagudvalg inddrages i denne redigering” Sat op mod 9.

3 stemmer
Forkastet

Ikke stemt om Forslag fra Søren S:


”FU er ansvarlig for at der udarbejdes en kort udtalelse med krav om en folkeafstemning, som behandles under EU – punktet og som tilstræbes at kunne vedtages næsten enstemmigt” Trukket da indarbejdet


Nr.11 Forslag fra Søren S:
”FU, pressegruppen og alle andre som har med årsmødeforberedelsen at gøre, skal sikre at mobiliseringen til G8 – topmødet i Juni fremgår tydeligt”

17 for
Vedtaget


Nr.12
Og 13 Forslag fra Bruno:
Ændringsforslag til klima – udtalelsen:


– 2. afsnit – slet linje 1.


– 5. afsnit – linje 2 og 3.:


”Prioriter, løsningerne kan ikke overlades til den politiske forbruger. Vi har behov for en ny regering, der vil løse klimaproblemerne” 12:

mange for
Vedtaget


13: mange for
Vedtaget

Kl. 12.30 Frokost

Kl. 13.15 3. Fortsat 2 + 3. Den aktuelle politiske situation + Årsmødeforberedelse

Nedsættelses af årsmødegruppe:


– debat om gruppens nedsættelse + kompetence.


Nr.14 Forslag fra FU


Nedsættelse af Årsmødeledelsesgruppen


– med 4 personer, fra FU, Årsmødepressegruppen, Dirigentgruppen og Praktiskgruppen.


– Dirigentgruppen har forsat den politiske beslutningskompetence

16 for
vedtaget

Årsmødedagsorden med beslutning af HB – indledere
(liste fra FU ref. fra den 18/4 2007)

Debat om bl.a. beretningen skal være én eller skal opdeles i organisatorisk / politisk beretning.
Nr.15 Forslag fra Inger V Johansen
”Opdeling af dagsordens punktet om den politiske situation og beretning”. 3 for mange mod
Faldet
”Beretningen holdes af Finn sørensen – fremadrettet.”

Alle
vedtaget

Oplægsholdere for HB til de enkelte punkter / ikke HB vedtagelser, men taget fra FUs beslutningsprotokol og rettet efter debatten, til FUs / dirigentgruppens fortsatte arbejde:

– (3.1) Årsmøde dagsorden – til et tjek på FU forslag til navne på indledere på de forskellige årsmødepunkter.


o Åbning: Pernille R-k / OK


o Beretning;


? for FT gruppen: Rune L, / OK


? For HB: Finn S, / OK


o Pol udtalelser:


? Klima?? / Søren Egge ??


? Mangfoldighed: Per C / OK


? G8: Pelle ??


? EU: FU skal finde én ??


o Regnskab: Thomas Eisler / OK


o Budget + følgeforslag: Marianne F / OK


o Om regeringsspørgsmålet Søren Søndergaard (supp. Per C)??


o Sundhed: Gruppen: indstilling: Pia Boisen (supp. Per C)??


o EU: Gruppen; indstilling: Thomas Bugge ??


o Prostitution:


? Inleder om alt det vi er enige om: Line Barfod / ?? FU spørger


? En indleder for kriminalisering og én imod; FU finder én (snak med Vibeke og Ingelise)


o Arbejdsplan, og alle HB følgeforslag: Falle H / OK


o § alle HB vedtægtsforslag: FU finder én ?


o Afslutning: Johanne / OK

For sent indkomne forslag: Udsendt


– (3.1 – se anden udsending) Oversigt over alle forslag / ændringsforslag der p.t. er til behandling på Årsmødet. – (til orientering / overblik)


– Forslag der er kommet for sent ind – og som kun kan stilles til årsmødet hvis HB vil stille dem:


– (3.1.1 – anden udsending) For sent indkommet ÆF fra soc politisk udvalg- (til vedtagelse – FU anbefaler dette forslag)


– (3.1.2 – anden udsending) For sent indkommet ÆF / Forslag fra Karl ang. prioritering af kampagnemidler – (til vedtagelse – FU anbefaler ikke dette forslag)


– (3.1.2.a – anden udsending) Ændringsforslag fra Karl til sit eget forslag
(til vedtagelse – har ikke været behandlet af FU)


– (3.1.3 – anden udsending) for sent indkommet ÆF til sundhed fra Signe Hagel mfl- (til vedtagelse – FU anbefaler ikke dette forslag)


– (3.1.4 – anden udsending) for sent indkommet ÆF . Forslag til HB om forslag om at vedtage at enhedslsten ikke har en samles holdning til kriminalisering – (til vedtagelse – FU anbefaler ikke dette forslag)


– (3.1.5. – anden udsending) For sent indkommet ÆF til Sundhedspolitisk principprogram fra Robert Refby. (til vedtagelse – FU anbefaler ikke dette forslag)

Debat om principperne i behandlingen af for sent indkomne forslag.


Forslag fra Baltser:


”HB indstiller til årsmødet at der nedsættes et redaktionsudvalg, som behandler afstemningsgrundlaget for programmet for Sundhed og Helhed”.

trukket


Nr.16 Forslag fra Niels Henrik Nielsen:


”HB indstiller det indkomne ændringsforslag til politiske udtalelser til årsmødet.”
(det om irak)

For = mange
Mod 1
Vedtaget


Nr.17 Forslag fra Janne:


”HB vedtager at ændringsforslag til alle øvrige program-punkter kan ikke komme til behandling”
(3.1.2, 3.1.2.a, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5 og evt. andre)

For 4
Mod 10, faldet


Nr.18 Forslag fra Johanne:


”Trods overtrædelse af deadline indstilles de indkomne ændringsforslag fra socialudvalget (3.1.1) kan behandles på årsmødet. ”

14 for
Vedtaget

HB opstilling
– Debat om forlængelse af fristen for HB – opstilling til


Nr.19 Forslag fra Falle


”Deadline for opstilling til HB rykkes til 2. maj kl. 12.00 på grund af de få opstillede.” Sat over for 19


14 for
Vedtaget


Nr.20 Forslag fra Thomas Eisler:


”Opstillingsfristen for kvindelige kandidater til HB rykkes til 2. maj. Kl 9.00” Sat over for 20


2 for
Falder


Nr.21 Forslag fra Falle:


”Deadline for opstilling til HB rykkes til 2. maj kl. 12.00 på grund af de få opstilede.” Sat over for 21


14 for, 5 mod
Vedtaget


Nr.22 Forslag fra Thomas (Han opretholdt Falles 2.del)


”Især Enhedslistens mange kompetente kvinder opfordres til at melde sig som kandidater”
(vedtagelsen er herefter: ”Deadline for opstilling til HB rykkes til 2. maj kl. 12.00 på grund af de få opstilede. Især Enhedslistens mange kompetente kvinder opfordres til at melde sig som kandidater”

8 for, 5 mod, Undlader 1
Vedtaget


Mere årsmøde:


– (3.2 – første udsending) HBs forslag til Årsmødedagsorden – (til orientering / overblik)


– (3.5. – anden udsending) FU Forslag til årsmødedagsordenen ang. hvor Irak-forslag skal behandles under indkomne forslag – (til vedtagelse – indstillet af FU)

Nr.23 Forslag fra FU:


”Udtalelse om Irak” samt ændringsforslag/alternativt forslag, 2.5.1, 2..5.2 og 2.5.B
– flyttes fra dagsordenspunkt 2 (Den politiske situation og beretning) til dagsordenspunkt 7 (Indkomne forslag).

Begrundelse:


Det er generelt en god ide at vedtage 1-2 aktuelle udtalelser i forbindelse med punktet om den politiske situation.
Men diskussionen og ændringsforslagene viser, at der i dette tilfælde ikke er tale om en enkelt, i EL ukontroversiel udtalelse, men om en diskussion af flere forslag, der i hvert fald for nogens vedkommende står over for hinanden.
Med mindre vi beslutter at lave en selvstændig Irak-del af punkt 2 (og det mener vi ikke, det er muligt at finde tid til), vil denne diskussion derfor høre bedre hjemme under ”Indkomne forslag”.

17 for
Vedtaget

Nr.24 Forslag fra Janne:


”FU lægger en strategi for offentliggørelse af urafstemnings resultatet i samarbejde med årsmødepressegruppen om den pressestrategiske del af det”

For mange
Mod én
Vedtaget

Kl. 15.30 Kaffe & kage-pause

Kl. 15.45 4. Logo – ja/nej til nyt Enhedsliste logo til lancering på Årsmødet


– Oplæg ved Karl Kjær Johnsen fra pressekontoret


Debat om forslaget til nyt Enhedsliste logo – med nyt Ø og ”Ø enhedslisten” logo, til brug på alt materiale.


Nr.25 Forslag til nyt logo, til brug på alle nye materialer

15 for, 4 i mod, 1 undlader
Vedtaget


Forslag fra Dirigenter / Janus Noack:


– der laves faner til årsmødet , med en tekst over et tema om G8/ globalisering / EU, der skal kunne bruges til at synliggøre Globaliserings kampagnen – og disse faner betales af Enhedslistens EU penge. Vedtaget

Økonomi


Udsendt:


– (3.4 – anden udsending) budget 2007-2008 med forslag sat over for hinanden – (til vedtagelse – indstillet af FU)


– (3.4.1 – anden udsending) Kompromisforslag til nyt budget for 2007 og 2008 for Enhedslisten

– (til vedtagelse – indstillet af FU)


– (3.4.2. samt 3.4.2.a – anden udsending) Forslag til budgetændringer fra Thomas Egholm m.fl. samt beregninger + (3.4.2.b Til HB – det seneste ændringsforslag) + (3.4.2.c) Ændringsforslag til Egge/Eislers fra HJV

Oplæg ved Søren Egge Rasmussen
– gennemgang af forslaget til kompromis – økonomiforslag.

Debat om kontingentrefusionen til afdelingerne.


OBS, når rejser er sat ned, betyder det bl.a. at alle HB møder skal holdes i KBH, samt at der ikke er penge til studierejser.
HB skal ikke bidrage til at sprede den ide at vi har en god økonomi – vi bruger alt og laver ingen opsparing.


Nr.26 Forslag fra Søren Søndergård:


”Forslag til HB – forslag til årsmødet:
Hvis en budgetkontrol pr. 1. november 2007 viser alvorligt vigende indtægter i form af kontingent, indsamlinger o.l., bemyndiger årsmødet HB til at begrænse de centrale udgifter så de svarer til indtægterne.
Dette kan i så fald betyde fyring af ansatte, reduktion af kontingent refusion til afdelingerne med op til 10% i 2008 eller hvad HB måtte beslutte.”

2 for, 14 mod
Faldet

Nr.27 Forslag fra Finn Sørensen:


Ændringsforslag til Egge/Eisler (3.4)
”Kontingentrefusionen fastholdes til på 2 x 100 kr. – med den bemærkning, at formuende afdelinger opfordres til at bidrage kraftigt til partiets indsamlinger.”

14 for, 3 mod
Vedtaget


Nr.28 Med ændr.


Forslag indstillet af FU: (3.4)


Konklusion og anbefalinger til budget 2007 og 2008:

– Kontingentindtægter i 2007 og 2008 budgetteres til 2.300.000 kr.


– Kontingentrefusion fastholdes i 2007 på 2x 100 kr.


– Kontingentrefusionen nedsættes fra 2008 til 2×90 kr.


– Porto: sættes ned til 250.000 kr. i 2007 og 257.500 kr. i 2008.


– Ændringerne giver et driftresultat på 218.937 kr. i 2007 og 219.994 kr. i 2008.
Derved bliver egenkapitalen på 140.642 kr ved udgangen af 2008.

Som uændret:
Faldet

Med ændring (27)
Enstemmigt vedtaget


Andre Årsmøde ting:


Nr.32 Til HB-godkendelse: Marianne Frederik afløser Johanne Schmidt-Nielsen i årsmødepressegruppen (p.g.a. studiearbejde).

Alle
Vedtaget

HB indstiller til Kandidatudvalget for HB; Vibeke Syppli Enrum vedtaget


Kl. 16.45 5. Foreliggende sager

Orientering fra FU. Oplæg ved Inger V Johansen.


– Der er lavet samarbejdsaftale med SUF om ungdoms valgkamp, samt om intensiveret samarbejde.


– Landsmøde i SUF med eksklusion af SS.


– Genbesættelse af stillinger


– Iran arbejde


– Nyt fra Landskontoret


– Der har været afholdt møde med Ulf V Olsen om erfaringerne med at være provinssekretær


– Vejen afdelingens kontaktperson har meldt sig ud


– Enhedslisten har fået en pris for vores arbejde – i Palæstina.

Diverse i f.t. afdelinger:


Nr.30 Til HB godkendelse: Oprettelse af Brønderslev afdeling + forslag om at tildele dem 2 delegerede til årsmødet.

Alle for, vedtaget


Nr.31 Til HB godkendelse; at Falster afdelingen skifter navn til Guldborgsund afdeling.

Alle for, vedtaget

Godkendelse af Enhedslistens Regnskab 2006


– (5.1 – Første udsending – kun udsendt på papir) Enhedslistens Regnskab 2006 – til godkendelse af HB


Nr.29 Forslag fra Dirigenterne
Regnskabet tages til efterretning og godkendes af HB

Alle
Vedtaget

Om ansættelse af Provinssekretær stilling:
Udsendt:


– (5.3.1 – anden udsending) Indstilling ang. Provinssekretær stilling – (til vedtagelse – indstillet af FU) + (5.3.1.a – anden udsending) Henvendelse fra Baltser Andersen vedr. Provinssekretærstillingen. + Til Orientering 2.; Brev til Hovedbestyrelsen fra ansøgere til provinsstilling.

Oplæg fra ansættelsesudvalget + debat.

Nr.33 Forslag fra Ansættelsesudvalget er på baggrund heraf enige om at indstille til HB:


• at provinssekretariatets normering ændres til 2 stillinger på ¾ tid.


• at Brian S. Nielsen derfor ansættes på ¾ medio august


• at Brian S. Nielsens nuværende stilling på 50% deltid snarest opslås og besættes som en ¾ stilling, når Brian tiltræder stillingen på ¾ medio august.


(eftersom denne indstilling ikke blev vedtaget – så er det den opslåede fordeling – med én hel stilling (brian) + en halv stilling der er det gældende). Sat over for 34
5 for, 14 for (34 – Baltsers)
Forkastet


Nr.34 Forslag fra Baltser:
– ændring til forslaget 33, fra ansættelsesudvalget


Det fastholdes at der bliver tale om én heltidsstilling + en halv tids stilling. Sat over for 33

14 for, vedtaget

Om besættelse af stilling på pressekontoret


– (5.3.2 – anden udsending) Indstilling ang. pressekontor stilling – (til vedtagelse – indstillet af FU)


– + (5.3.2.a) Til HB . aktuelt hvis presse kontorets forslag vedategs. Stillingsopslag tidsbegrænset ansættelse


Oplæg og debat


Nr.35 Forslag fra Søren Søndergård


Betegnelsen ”politisk rådgiver” bruges ikke i vores stillingsopslag.

17 for, 5 mod
vedtaget


Nr.36 Forslag fra Søren Søndergård
Stillingen som medarbejder ved det globale kontor opslås ikke som tidsbegrænset stilling.

12 for, 8 mod
vedtaget


Nr.37 Forslag fra Søren Søndergård


HB anmoder Folketingsgruppen om at sikre at stillingen som EU – koordinator i folketinget ikke nedprioriteres på nogen måde bl.a grundet den forestående EU-forfatning,

13 for, 0 mod, mange undlader, vedtaget

Om stillingen på det rød – grønne kontor


Nr.38 Opslaget af stillingen på det rød-grønne kontor
– tages til efterretning

Mange for
vedtaget


Nr.39 Ansættelsesudvalget til det rød-grønne kontor:


Frank / fra FT gruppen
Anja / sekretærgruppen
Søren Egge Rasmussen /HB

Alle for
vedtaget?

Om Vedr. vedtagelse fra sidste HB møde; ”Udtalelse fra det Europæiske Venstrepartis sekretariat”


– (5.2.1 – første udsending) Enhedslistens vedtagelse fra HB mødet den 18. marts – (til vedtagelse)


– (5.2.2 – første udsending) Papir fra Inger V Johansen, der ønsker en ny beslutning – (contra til vedtagelse)


– (5.2.3 – første udsending) Papir fra Niels Henrik Nielsen om samme emne – (til orientering)


– (5.2.4 – første udsending) Oversat udtalelse fra det Europæiske Venstrepartis sekretariat – (til orientering)


– (5.2.5 – anden udsending) Papir fra Thomas Eisler ¬- (til orientering)


– (5.2.6 – anden udsending) FU udtalelse til bertinotti . som en blev vedtaget og sendt i starten af – (til orientering)


– (5.2.7 – anden udsending) Mere til HB om European Left fra Inger v J- (til orientering)

Nr.40 Forslag Per:


HB opretholder beslutningen fra sidste HB møde,


(indsat her for forståelsens skyld:
Vedr. Udtalelse fra det Europæiske Venstrepartis sekretariat:
1. Enhedslisten noterer sig, at det Europæiske Venstrepartis (ELP) sekretariat udtaler sin støtte til Prodi-regeringen. Sekretariatet udtaler sig om et emne, der deler venstrefløjen, uden at medlemspartierne har været inddraget i diskussion.
2. Enhedslisten er uenig i en ukritisk støtte til en regering, der udbygger USA’s baser, forlænger den militære tilstedeværelse i Afghanistan og generelt fører en nyliberal økonomisk politik.
3. Enhedslisten mener, at der er positivt med samarbejde mellem venstrefløjspartier i Europa, men Enhedslisten ønsker fortsat ikke at være medlem af det Europæiske Venstreparti.)

10 for , 7 mod
vedtaget


Nr.41 Forslag fra Niels Henrik:


Omgørelse af FUs beslutning om hvordan den vedtagne kritik bringes videre på næste møde i Europæisk venstreparti.

8 for, 9 mod, 4 Undlader
Forkastet

(5.4 – se anden udsending) forslag angående annoncer i RGL til præcisering af regler / nye priser på annoncer. – (til vedtagelse – indstillet af FU)
forslag angående annoncer i RGL til præcisering af regler / nye priser på annoncer.
– Overdraget til FU vedtaget

Kl. 17.30 Slut

Til Orientering 1; Til HB fortroligt (udleveres på HB mødet)


Til Orientering 2.; Brev til Hovedbestyrelsen fra ansøgere til provinsstilling


Til orientering 3.; Opstillede til HB