1.1 Referat fra Enhedslistens 9. HB-møde d. 18. marts 2007

Tilstede: Per Clausen, Marianne Frederik, Falle Hjorth, John Littau, Søren Egge Rasmussen (til kl. 16.30), Bruno Jerup, Niels C. F. Rasmussen, Ingelise Bech Hansen, Baltser Andersen, Finn Sørensen, Peter Hegner Bonfils, Bizhan Alankesh, Søren Søndergård (til kl. 16.20), Jørgen Arbo-Bæhr (kun til 13.30), Johanne Schmidt-Nielsen, Susanne Flydtkjær, Niels Henrik Nielsen, Vibeke Syppli Enrum, Thomas Eisler, Jaleh Tavakoli (til og med pkt.3, kl. 15.20).

Deltagere i øvrigt: Helge Bo Jensen, Ulf V Olsen, Jakob Nerup, Mikkel Warming (under pkt. 3), Thomas Egholm (fra pkt. 3), Thomas Bugge (fra pkt. 3), Janus Noack (fra pkt. 3), desuden to studerende der udarbejder kønspolitisk magtudredning.

Afbud: Inger V Johansen, Jørgen Arbo-Bæhr (fra kl. 13.30), Maibritt Kerner, Majbrit Berlau, Janne Gleerup, Sara Sindberg Bentsen, Rosa Hjörvar.

1. Indledning, konstituering, godkendelse af dagsorden og referat


– Forslag til dirigenter: Johanne Schmidt-Nielsen og Per Clausen. Vedtaget


Referent: Helge Bo Jensen, Journalistisk referat: Thomas Eisler.


– Godkendelse af dagsorden (1.0). Godkendt


– Godkendelse af referat fra sidste møde (1.1). Godkendt.


– Godkendelse af at to studerende deltager i HB-mødet. Godkendt

2. Den aktuelle politiske situation:


1) Om Ungdomshuset v. Mikkel Warming: Den 28/2 om aftenen blev der stadig forhandlet på rådhuset. Adv. Foldschack mødtes med ledende SD’ere om en ny model, der kunne sikre et nyt ungdomshus. Modeller hvor alle gav sig, og de unge flyttede over i Stevnsgade 34. Socialdemokraterne sagde nej. Dagen efter blev Ungdomshuset ryddet.


Skandalen begynder i 1999, hvor et flertal af SD, de radikale, de borgerlige og Fælles Kurs solgte Ungdomshuset, fordi man ikke ønskede, at Københavns kommune skulle have ansvaret. Man ville ikke have det. Så købte Humana A/S huset, derefter blev det overtaget af Faderhuset. Siden har sagen kørt i retten. Indtil 14/12 sidste år. Ballade d. 16/12, og så skete der ikke rigtigt noget før SD i midten af januar gik mere aktivt ind i processen. Man fandt et hus og var klar til at sælge til fonden – men så sagde de unge nej til at det skulle koste penge…


Men der kom en reaktion af en sådan voldsomhed og styrke, at det overraskede de fleste.
Vi har været for Ungdomshuset hele tiden – og vi har været meget aktive i forløbet i efteråret. Siden december har vi været aktive for en politisk løsning – at der skulle være et Ungdomshus – på et politisk skabt problem. Desværre blev det ikke til noget i januar.
De unge siger kommunen skal betale, men ikke have noget ansvar.
Det er et kommunalt ansvar at sikre, at der er plads til alle slags kultur. Vi har i forløbet haft tæt kontakt med SUF, de unge, borgen, fonden.


Der har været meget massiv opbakning til Ungdomshus med manifestationer, der er vokset efter at tingene faldt lidt til ro. Huset er blevet til et symbol på, at der skal være plads til det skæve, til mangfoldighed i København. For kampen mod ensretning og normalisering. Jeg tror ikke bevægelsen forsvinder, men det kræver nok større organisering, end der er i øjeblikket. Det er vigtigt at bevægelsen ikke sygner hen i det næste halve år.
På rådhuset stiller vi spørgsmål, lægger pres på socialdemokraterne, holder kontakt. Der kommer et nyt ungdomshus, det vil ske, det skal ske, for København vil være for fattig uden.

2) Om OK, v. Finn Sørensen

Vores forhandlere i fagbevægelsen har forspildt en chance for at vise, hvad en rigtig fagforening er. Virksomhederne har haft kanon overskud. Selve arbejdsløsheden er i bund, der er flaskehalse nogle steder. Forudsætningerne har været tilstede for et godt resultat, men ledelsen i forhandlingerne om industriforliget har forspildt mulighederne.


Samlet er det ringere end sidste gang. Der indføres bl.a. en ”fritvalgskonto”, hvor man kan få indsat feriedage og få dem udbetalt senere. De planlægger også at andre løndele skal ind på den konto. Den form for ”frit valg” er noget værre modernistisk pjat, der forringer mulighederne for fælles kamp.


Desuden §50, hvor der lokalt kan aftales noget, der er ringere end det, der er aftalt i overenskomsterne. Det har ikke været brugt meget, men har været et redskab for arbejdsgiverne. Der er mig bekendt ingen eksempler på, at det har kunnet bruges til noget fornuftigt.
Der er nu accepteret, at deltidsansættelse kan komme helt ned på 8 timer (som i funktionærloven).
Desuden et særligt honorar til tillidsmænd. Det bremser kampen for mere tid til tillidsmanden i arbejdstiden.


Situationen nu er, at 70% er forhandlet på plads, men transportområdet mangler. 50.000 chauffører. Der er et helt afgørende område. Der er ingen lønudvikling på det område i overenskomstperioden. Forligsmanden har haft den frækhed offentligt at komme med opfordringer til forhandlerne – om at fagforeningerne ikke kan få så store lønstigninger. Der er ellers stor enighed om lønkravenes størrelse, 3 x 5 kr./timen. Det er et område, hvor der er lave lønninger. Grundlønnen på turistbusser er 110 kr. Måske bliver der slet ikke noget mæglingsforslag. Jeg tror DI går efter et opgør på dette punkt. Forudsætningen for et samlet mæglingsforslag er et mæglingsforslag på dette område. Hvis der bliver konflikt, plejer det at udvikle sig, så der bliver tale om en omfattende konflikt, der så ender med et regeringsindgreb.


Der er gode argumenter for et nej – det handler om solidaritet. Der er lavtlønnede grupper, der ikke får noget. Der er ikke noget til skifteholdsarbejderne – det handler om solidaritet ift menneskers arbejdsmiljø. Højere mindsteløn på industriområdet er langt fremme som krav.
Fra LO siden har kravet om særlige fordele for LO-medlemmer været med til at forplumre tingene. De er ikke kommet igennem med kravet ift. uddannelse. Jeg mener det er en boomerang. Der skal være forskel i dagligdagen – men at indbygge forskelle i overenskomsten er forkert. Hvis der er substans i det, fører det jo til, at arbejdere organiseret i LO bliver dyrere end de andre. Det kan få betydning f.eks. i fyringssituationer. Det andet er, at vi så ikke har nogen argumenter imod at de gule kommer på arbejdspladserne og vil forhandle for deres medlemmer.
Vi skal have fat i grundene til, at folk melder sig ud og ind i de gule fagforeninger.

(2.1) Forslag til vedtagelse: udtalelse om Afghanistan – FU anbefaler.

Søren Søndergaard:

Prodiregeringen kom i mindretal og gik af. Regeringen fremlagde forslag om udvidelse af en amerikansk base og flere tropper til Afghanistan. Der var dels nogle af midterpartierne, der besluttede at stemme imod /eller ikke var tilstede, dels to medlemmer af Rifondazione Comunista stemte imod/undlod, hvorefter regeringen kom i mindretal i senatet. Det førte til splittelse i RC, da den senator, der stemte imod, blev ekskluderet i 2 år. Det europæiske Venstreparti (som vi er tilknyttet som observatører) udsendte en udtalelse d. 27/2 hvor de konstaterer, at spørgsmålet om Prodi-regeringens overlevelse står over alt andet. Derfor er det vigtigt, at vi har en holdning til sagen.


Vi går ind for at tropperne trækkes ud af Afghanistan – det bør ikke være en særlig besværlig diskussion, da RC selv har formuleret, at de er imod tropperne i Afghanistan. Hvis man har det synspunkt, at det er en imperialistisk tilstedeværelse, så må man også stemme imod tropperne – ellers har man ingen principper tilbage.
Som en del af beslutningen om at få regeringen tilbage, er der lavet et 10-punkts program, hvor RC har skrevet under på flere punkter, der ikke normalt er venstrefløjspolitik.
Der er reelt tale om en splittelse – vi behøver ikke at forholde os til selve eksklusionen.

Derefter diskussion om organiseringen af Enhedslistens indsats ift. Ungdomshuset, om retsskredet med de mange anholdelser og fængslinger på et mere end tvivlsomt grundlag, om at ungdomshussagen er meget mere end en Københavns-sag, om mediebilledet og den omfattende opbakning bag ungdomshuset, om behov for diskussion af aktionsformer og nødvendigheden af ikke-voldelig modstand – samt om muligheden for et nej til overenskomsten og Enhedslistens indsats i den forbindelse, om frit valg – samt om udviklingen i RC i Italien og hvordan Enhedslisten bør reagere.


1 Forslag til HB-udtalelse fra Søren Søndergaard/FU:
For hver dag der går, bliver det mere og mere tydeligt, at den amerikansk ledede besættelse af Afghanistan ikke er en del af løsningen, men en del af problemet.
NATO-styrkernes tilstedeværelse er i sig selv uacceptabel for mange afghanere. Og den bliver endnu mere uacceptabel af de gentagende eksempler på de udenlandske troppers militære magtanvendelse, som dræber fuldstændig uskyldige afghanske civile, herunder mange børn. Det sørgelige resultat er, at Taliban og lignende grupperinger, som bestemt ikke kæmper for demokrati og menneskerettigheder, er blevet styrket. Enhedslisten arbejder for at de danske tropper øjeblikkeligt trækkes ud af Afghanistan og vi udtrykker vores solidaritet med alle andre venstreorienterede kræfter, som i parlamentariske og udenomsparlamentariske sammenhænge kæmper for den samme sag.
STOP BESÆTTELSEN AF AFGHANISTAN – NATO-TROPPERNE UD NU!

enstemmigt vedtaget

2 Forslag fra Thomas Eisler:


Vedr. Udtalelse fra det Europæiske Venstrepartis sekretariat:


1. Enhedslisten noterer sig, at det Europæiske Venstrepartis (ELP) sekretariat udtaler sin støtte til Prodi-regeringen. Sekretariatet udtaler sig om et emne, der deler venstrefløjen, uden at medlemspartierne har været inddraget i diskussion.


2. Enhedslisten er uenig i en ukritisk støtte til en regering, der udbygger USA’s baser, forlænger den militære tilstedeværelse i Afghanistan og generelt fører en nyliberal økonomisk politik.


3. Enhedslisten mener, at der er positivt med samarbejde mellem venstrefløjspartier i Europa, men Enhedslisten ønsker fortsat ikke at være medlem af det Europæiske Venstreparti.

1 undlader, resten for, vedtaget.

3 Forslag fra Thomas Eisler:


1. Sinistra Critica inviteres til Enhedslistens årsmøde.


2. Vi foreslår EACLs sekretariat, at Sinistra Critica inviteres til næste EACL-møde

1 for, resten imod. Forkastet.

4 Forslag fra Jørgen Arbo-Bæhr:


”HB opfordrer Fagligt Landsudvalg til hurtigst muligt at indkalde et møde for alle Enhedslistemedlemmer, der er omfattet af de aktuelle overenskomstfornyelser, med henblik på:


– en diskussion af overenskomstsituationen


– vedtagelse af en politisk linie i forhold til afstemning og/eller konflikt


– vedtagelse af Enhedslisteinitiativer – evt. I form af en løbeseddel eller lignende”


1 undlader, resten for vedtaget.

2. Årsmødeforberedelse


– Kandidatudvalg. Niels Henrik Nielsen og Janne Glerup vælges som HBs repr.


– Ændringsforslag til Arbejdsplanen. Debat og afstemninger med følgende resultater:

5 Finn Sørensen: Procedure-forslag: vi kan vedtage tre kampagner

forkastet


6 FU1: Sundhedskampagne som den første kampagne (overfor 7)

11 for, vedtaget


7 Vibeke Syppli Enrum: Kvalitet i den offentlige sektor, herunder sundhed (overfor 6) 6 for, forkastet


8 FU2: Arbejde mindre – fordel arbejde som den 2. kampagne (overfor 9 og 10)

6 for


9 FU3: Kvalitet i den offentlige sektor 4 for

udgår


10 Jakob Nerup1: ”Februar – May 2008: Fyr Fogh – bliv aktiv i Enhedslisten”

7 for


11 FU2: Arbejde mindre – fordel arbejde som den 2. kampagne (overfor 12) 9 for, forkastet
12 Jakob Nerup1: ”Februar – May 2008: Fyr Fogh – bliv aktiv i Enhedslisten” (overfor 11)

10 for, vedtaget


13 Finn Sørensen 2: Ændringsforslag til 12 ”først og fremmest” i stedet for ”tværtimod”

vedtaget


14 FU4: Punkt 1 i det udsendte 3.1 – et indledende afsnit flyttes til ”eksterne aktiviteter”

vedtaget


15 Søren Egge Rasmussen: Under interne politiske debatter vælges ”Klima og Energi” i stedet for ”1. En afklaring af Enhedslistens anvendelse af og udvikling af egne medier”

7 for, 11 imod, forkastet


16 FU5: Punkt 5 i det udsendte 3.1 – kun to hovedtemaer for den interne debat under overskriften ”Interne politiske debatter”

vedtaget


17 9.1.4 Forslag stillet af Peter Bonfils om indføjelse af standard-kalender stilles som HBs forslag

8 for, 1 imod, resten undlod, vedtaget


18 9.1.5 Forslag fra Niels Henrik Nielsen m.fl. om sprogbrug vedr. globalisering stilles som HBs forslag

vedtaget

Peter Bonfils trækker sit forslag til arbejdsplanen vedr. Irak-krigen.

– (3.3) Tre forslag til vedtægtsændringer fra Ulf V Olsen vedr. valg af folketingskandidater og suppleanter som følge af struktur- og valgkredsreformen. Oplæg ved Ulf V Olsen og Helge Bo Jensen.
Diskussion, derefter afstemninger

19 Ulf V. Olsen1: Forslag 11.9 vedr. suppleanter som stillet af HB

7 for, 10 imod, faldet


20 Ulf V. Olsen2: 11.10 om kandidatudvalgets sammensætning, som stillet af HB

3 for, mange imod, faldet


21 Ulf V. Olsen3: 11.11 om valg af øvrige kandidater i storkredsene, som stillet af HB 3

mange imod, faldet


– (3.4) Afklaring vedr. internationale gæster, invitation af Batasuna (vedlagt udtalelse fra Batasuna). Indledning ved Falle og Niels Henrik

22 FU: Batasuna inviteres ikke (overfor 23 og 24)

2 for


23 Niels Henrik: Batasuna inviteres

4 for


24 Søren Søndergaard: ”FU bemyndiges til at invitere Batasuna til vores årsmøde hvis de utvetydigt har taget afstand fra mordet på to latinamerikanske indvandrerarbejdere i december 2006”

Mange, vedtaget

– (3.5) Ændringsforslag til budget 2007-08


Thomas Eisler fremlagde FU’s forslag:


Thomas Egholm fortalte om en række store afdelingers forslag vedr. Budget.
Susanne Flydtkjær opfordrer til at der udarbejdes flere forklarende noter til regnskab og budgetter.

25 Per Clausen1 procedureforslag: vedtaget

26 Tilføjelse som ændringsforslag til 3.5: ”kontingentet er uændret” vedtaget


27 FU: Ændringsforslag til 3.2 budget


1. Indtægter, Kontingent ændres til 2.160.000 i både 2007 og 2008


2. Udgifter, medie/propanda ændres til 0 i 2008


3. Følgende tekst tilføjes som en forklarende tekst til budgetforslaget:
Budgettet indebærer, at afdelingernes kontingentandel reduceres fra 100 til 50 kr. pr. medl. pr. halvår med virkning fra 1/7 2007. Halvdelen af den forventede besparelse – 105.000 kr. – bruges til at forhøje ”støtte til lokalområder og SUF

Vedtaget, 4 imod

– (3.6) Årsmøde dagsorden – ændringsforslag til orientering. (FU fik beslutningskompetence på sidste HB-møde)

4. Folketingsvalgkamp:


– (4.1) Papir fra Thomas Bugge med fremhævning af, hvad der er beslutningsforslag. Oplæg ved Thomas Bugge:


Papiret er udarbejdet på baggrund af evaluering fra sidste folketingsvalg. Formålet er at I giver grønt lys for at gå i gang med forberedelsen.


Valgkamp er i dag noget andet end for 20 år siden. De største partier starter umiddelbart efter valget. SF har i lang tid været i gang med deres valgkamp. Vi skulle helst have været i gang tidligere. Den langstrakte valgkamp hænger sammen med at partierne planlægger deres strategiske mål. Valgkampen skal sammentænkes med hele vores aktivitet.


Konkret. Det er en ramme, så der kan udarbejdes et kommissorium med kompetencefordeling m.v.

Diskussion bl.a. om tidshorisonten, forberedelse, ressourcer til forberedelse mv.

– (4.2) Papir lavet af SUFs ledelse og Enhedslistens FU – om Ungdomsvalgkamp. Oplæg ved Johanne Schmidt-Nielsen
Handler om ungdomsvalgkampen. Har været drøftet i FU og i SUFs ledelse. Et forsøg på at få klargjort beslutningskompetencerne fra starten.

28 Thomas Bugge1: Papiret ”Enhedslistens valgkamp” (4.1) Enstemmigt vedtaget


29 Søren Søndergaard 3: 4.2, linie 2 -3 ændres til: ”Kampagnen henvender sig primært til ungdomsuddannelser, videregående uddannelser og unge arbejdspladser”

4 for, 8 imod, 3 undlader, forkastet


30 Sørens Søndergaard 4: 3 pind i 4.2 tilføjes ”fælles” foran ungdomskampagnematerialer

Enstemmigt vedtaget


31 Søren Søndergaard 5: Der tilføjes følgende punkt til 4.2: ”Udgangspunkt for deltagelse i diverse valgmøder er at vi stiller med en Ø-kandidat med mindre arrangørerne eksplicit ønsker noget andet”

Enstemmigt vedtaget


32 4.2 samlet: Ungdomsvalgkamp for Enhedslisten, samarbejdsaftale mellem SUF og Enhedslisten (der derefter må behandles af SUFs ledelse)

Enstemmigt vedtaget


5. Foreliggende sager:


– Orientering fra SUF, herunder forslag til vedtagelse (5.1) Papir lavet af SUF’s ledelse og Enhedslistens FU – om opgradering af det kontinuerlige samarbejde. Oplæg ved Johanne Schmidt-Nielsen.

34 FU10: Papiret 5.1, Opgradering af den kontinuerlige kontakt mellem SUF og Enhedslisten.

Enstemmigt vedtaget

– Orientering fra FU ved Søren Egge Rasmussen:
Der har været holdt 4 FU møder siden sidst.


– Jaleh Tavakoli er trådt ud af FU p.g.a. barn der skal passes.


– Rengøringsstilling ledig.


– FU har sagt ja til at en gruppe aktivister kan overtage en række funktioner i receptionen. 5 konkrete personer har fået tilladelse til at arbejde med kartoteket.


– Der arbejdes med en årsmødeparole om Enhedslisten. Op på næste HB-møde.


– Der har været diskuteret annonceregler for RGL. RGL er i tvivl om fortolkning. Arbejdes på at tjekke priser og klargøre reglerne.


– Vores layouter arbejder med et nyt forslag til logo. Der vil komme et forslag til næste HB-møde, hvor HB så kan stemme ja eller nej, derefter præsentation på årsmødet.


– Evalueringen af sidste valgkamp skal sendes rundt til HB.


– Diskussion i FU om tilkøbsydelser på foranledning af Jørgen Arbo-Bæhr. FU siger som udgangspunkt nej, og forslag om afvisning også af privates muligheder for at sælge tilkøbsydelser. Der er nok behov for en grundigere diskussion om tilkøbsydelser med inddragelse af de Ø-valgte.


– Der arbejdes med hvervekampagne vedr. 1. Maj, som vedtaget på sidste årsmøde.


– FU har godkendt EU-oplysningsregnskab, opfordring til lokalafdelingerne.


– Indsamling til alternativ starter nu. Der arbejdes med en ide om at indsamle til folketingsvalg, ”en krone om dagen” kampagne.


35 Der overlades til FU at fastsætte tilbudskontingentsats, beslutte kampagnemateriale m.v. vedr. 1. maj hvervekampagne

vedtaget


– Personalesituationen. (5.2) Forslag til vedtagelse om genopslag af stillinger på Landskontoret efter de to der stopper samt forslag om ny struktur på landskontoret som indstillet af FU.
Falle Hjorth: Det er besluttet at ansætte midlertidigt 3 mdr. i alt (fordelt på to personer) i april, maj og juni. Desuden forslag om tidsplan for besættelse af de to ledige stillinger pr. 1/8.
Endelig foreslås at den ene af disse stillinger skal indeholde en koordinator/sekretariatslederfunktion. Diskussion, derefter afstemning:

33 FU9 5.2 A ”om genbesættelse af stillingerne på landskontoret” og 5.2 B ”om struktur”

Enstemmigt vedtaget


Bilag til referatet:


De vedtagen ændringsforslag til arbejdsplanen – se hæfte 2 med årsmødeændringsforslag


(3.5) Nyt forslag til Årsmødedagsorden – se hæfte 2 med årsmødeændringsforslag

(4.1) Enhedslistens valgkamp:


(4.2) Ungdomsvalgkamp for Enhedslisten – samarbejdsaftale mellem SUF og Enhedslisten (med indføjede ændringsforslag fra HB-mødet).


(5.1) Opgradering af det kontinuerlige samarbejde mellem SUF og Enhedslisten.


(5.2) A ”Om genbesættelse af stillingerne på landskontoret” og B ”Om struktur”.